งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 009
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงลีลาวดี    พูลมัย
1. นางสาวรัตนา    สุวรรณสันติสุข
2 2 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    จำปาม่วงสีสุข
1. นางฉวีวรรณ    จันทนาม
3 3 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. นางสาวมณีเนตร    รุ่มรวย
1. นายสุคนธ์    แสนหมื่น
4 4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    แผนสง่า
1. นางประภาศรี    แสงฉาย
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ประยุรญาติ
1. นางอัจจิมา    เทียนวงศ์
6 6 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวชลลดา    ลิ้มสมบุญ
1. นางพัชรีย์    คงมั่น
7 7 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    มะหะหมัด
1. นางสาวน้ำฝน    กำเนิดขอนแก่น
8 8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสายธาร    วงษ์คำมี
1. นางสาวสิรินรัตน์    น้อยเจริญ
9 9 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิณิษา    เรืองเดช
1. นางวาสนา    มะลิงาม
10 10 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพจมาน    พิลาธร
1. นางสาวมนัญญา    อามาตย์มนตรี
11 11 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุญรอด
1. นางสมบุญ    ยศรสิงห์
12 12 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    อุทาสวัสดิ์
1. นางบุปผา    เลิศยะโส
13 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเสาวัน    ตาแสง
1. นางกนกพร    สร้อยทะสิน
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    พวงสิน
1. นางสาววันเพ็ญ    ต่อธนวงศ์
15 15 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทินมณี    รักษา
1. นางสุนันท์    อมรรัตนายุทธ์
16 16 โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงศศิธร    คร้ามศิริ
1. นางสาวสุจิตรา    ภู่สวัสดิ์
17 17 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญา    ขาวพลับ
1. นางนงนุช    ศรีพุ่มไข่
18 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวราลี    แสนนิ่มนวล
1. นางสิริพร    แก้วพิกุล
19 19 โรงเรียนวัดจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา    มั่นรอด
1. นายวัชริศ    หอมกรุ่น
20 20 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    พรมงาม
1. นางกาลกนก    โพธิ์งาม
21 21 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์นาค
1. นางสาวสุชิรา    แสงทองอร่าม
22 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวธิรัฐชา    สังข์เฟื่อง
1. นางเต็มศิริ    บุญชูช่วย
23 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    วรรณประเวศ
1. นางสุภารัตน์    สิทธิรัตนพงศ์
24 24 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกุหลาบ    -
1. นางสาวอโนทัย    คำอาจ
25 25 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิรดี    อรุณทิพนพาพร
1. นางอรพินท์    ทวีจินดา
26 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉราพร    บุญอยู่
1. นางพรรณี    พวงเกาะ
27 27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    นุชสละ
1. นางสาวประภาภรณ์    พุ่มทับทิม
28 28 โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    หาญแท้
1. นางกมลทิพย์    วงศ์โชติพิชัย
29 29 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    รัตนดี
1. นางวรวรรณ    เตโช
30 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภร    นันทะพรม
1. นางเยาวภา    ชมดวงจันทร์
31 31 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรพร    แสงอรุณ
1. นางสาวรัตมณี    ดีท้วม
32 32 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 1. นางสาวเกศราภรณ์    จันทรังษี
1. นายธงชัย    คล้ายเผือก
33 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    หงษ์ทอง
1. นางสุนทรี    ทองอยู่
34 34 โรงเรียนวัดไชยภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สีนวล
1. นางวรรณีย์    จาดสุวรรณ
35 35 โรงเรียนวัดไชยธารา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงกมลณัฐ    สารพร
1. นางกัญจนา    เพียรเจริญ
36 36 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    มณเฑียรเภา
1. นางสาวสลิตา    บัวจันทร์
37 37 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทนา    สามบุญศรี
1. นายกฤษ    สำราญจิตร
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัสพร    จันทร์เสียงเย็น
1. นางชูศรี    พิมนิสัย
39 39 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพิยะดา    สว่างไพร
1. นางจันทนา    ทัศวิล
40 40 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงเนื้อทอง    บุตรเนียม
1. นางสาวนันทวัน    พูลถนอม
41 41 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    พวงควร
1. นางเอกญารัตน์    ทองเจียว
42 42 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    เคนวงษ์
1. นางนิษยา    สวัสดิ์พูน
43 43 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    ชมพล
1. นางสาคร    ก้อนนาค
44 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    สว่างศรี
1. นางศิริวรรณ    มงคลคูณ
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัฏทรมย์    สิงหบริรักษ์
1. นางสาวสิริกาญจน์    เจริญธรรม
46 46 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ป้อมทะเล
1. นางสาวรัศมี    มีวาสนา
47 47 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงยอดหญิง    นรินทร์
1. นางสาววศิยรัศมิก์    คงจันทร์
48 48 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    มงคล
1. นายธนกร    วุฒิพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................