งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 097
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสร้อย    สงค์นา
1. นางสาวอรุณ    มีสัตย์
2 10 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายวิสซ่า    เลื่อมทอง
1. นางลิ้นจี่    เอี่ยมสุขประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 16 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงธัญญพร    ขุนหมื่น
1. นางรัสรินทร์    ฮงพานิชตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 27 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์    คำมูล
1. นางสาวกาญจนา    ดวงชื่น
4
5 32 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    สมพงษ์ศรี
1. นางอรสา    จันทนา
5
6 40 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายปฐมพงศ์    แจ้งจิตร
1. นางชลอ    คงไพ่
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................