งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงอลิชา    มีศิริ
1. นางรวิวรรณ    ศิริเวช
14
2 2 โรงเรียนตลาดบางคูลัด สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายสิริวัฒน์    ปานเนาว์
1. นางสาวสุกัลญา    ศรีอุดร
7
3 4 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายจตุรพร    ผลเพียร
1. นางสาวอมรรัตน์    ยวงสุวรรณ
4 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนายุทธ    แช่มเกตุ
1. นางสาวสุภาพร    สมานพร้อม
9
5 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิเกตุ    พึ่งผล
1. นางสาวอุทุมพร    สีลาดเลา
6 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชัยลาด
1. นางเผชิญ    จันทร์ตุ่ย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 14 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุพงศ์    นนท์ธนากร
1. นางสาวอมร    ผันผิน
10
8 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายปณวัฎ    จำปาเสน
1. นางสาวชลดา    สุขเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงชลดา    มะแย้ม
1. นางสาวอำภา    ละอองเงิน
21
10 17 โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอนินุท    คำน้ำปาด
1. นางวาสนา    อำไพจิต
18
11 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    พลอยแสง
1. นางอารีรัตน์    แสงอินทร์
6
12 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายศิริชัย    จูงพันธ์ท้าว
1. นางสาวจงรักษ์    กงจีน
20
13 25 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลนันท์    ทองจำรูญ
1. นางสาวดวงสมร    ธัมมจิตจา
11
14 27 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    คุ้มแก้ว
1. นางภคินี    สร้อยสุวรรณ
12
15 28 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายโชคชัย    อำพรพิสสกุล
1. นางสมบูรณ์    ศักดิ์ศรีวัฒนา
16
16 29 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    สิงห์คำ
1. นางระพีพร    พร้อมเพรียง
12
17 32 โรงเรียนวัดน้อย สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายอิสรากรณ์    บุญติ๊บ
1. นางสุภาพ    นาคพนม
4
18 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธณพรรณ    นระอ่อน
1. นางประนอม    แสงเพชร
16
19 39 โรงเรียนวัดสลัก สพป. ตราด 1. เด็กชายพีระพงษ์    เล็กจี่
1. นางประยงค์    นุ่มหนู
18
20 40 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธีรพงษ์    เครือสอน
1. นางบุญส่ง    ใหญ่โต
ชนะเลิศ
21 45 โรงเรียนวัดทองทั่ว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิจารณ์    ต้มพลู
1. นางสมปอง    ผลประพฤติ
7
22 47 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอนุลักษณ์    เพ็ชรัตน์
1. นางเครือฟ้า    ปรางทิพย์
5
23 48 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายวัฒนันท์    หอมอุบล
1. นางสำเยือน    ผลาสุข
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................