หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 1 11 พ.ย. 2557 13.30-15.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้องเกียรติยศ 2 10 พ.ย. 2557 13.30-15.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง เกียรติยศ 1 10 พ.ย. 2557 13.00-14.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง โรงอาหารชั้นล่าง 10 พ.ย. 2557 09.30-11.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง โรงอาหารชั้นบน 10 พ.ย. 2557 09.30-11.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง โรงอาหารชั้นบน 10 พ.ย. 2557 13.00-14.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง E-classroom 10 พ.ย. 2557 13.00-15.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง อาคารรับรองผู้ปกครอง 11 พ.ย. 2557 13.30-15.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง GTX 10 พ.ย. 2557 13.00-15.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง นาฏศิลป์ อาคารอนุบาลชั้น 4 11 พ.ย. 2557 09.30-15.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 11 พ.ย. 2557 13.00-14.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 11 พ.ย. 2557 13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]