หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสำอาง ธนบริบูรณ์พงศ์โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งนรินทร์ เชื้อวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
3. นางสาววันดี จันแก้วโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสาวสมพร ทัพมงคลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ ตุ้ยแม้นโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามประธานกรรมการ
2. นางพยุง มีมุขโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางโสภา อยู่โตโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
4. นางสาวชลดา สุทธิวรกานต์โรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นางนันทนา เจตนะจิตต์โรงเรียนอนุบาลัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พินทองศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ฉลูทองโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์กรรมการ
3. นายชาญชัย วงศ์เวโรจน์โรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
4. นางชุติมา โพธิ์เรืองเจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางพยุง เราเจริญโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางชลอ สว่างเรืองโรงเรียนมูลนิธิวัฒนะโชติกรรมการ
4. นางอารีวรรณ เรืองศรีโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรพีพร ปรุงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ เอี่ยมรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาวบังอร ต่วนชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ระเวกโสมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบรรจง มณฑาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางพาณี รอดย้อยโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
3. นางสุดา เชื้ออภัยโรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยากรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ สุนันทคงเดชโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ สีแตงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ก๊กศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางนิษา ยิ้มจันทร์โรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
4. นางสุวรรณี สังขะโหโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเสริมศรี เถื่อนยังโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน พูลถนอมโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวชำเรียง ดำคำโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ส้มไม้โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เอี่ยมละออโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงษ์สงฆ์โรงเรียนวัดโพธิมงคลกรรมการ
3. นางศรัณย์รัชต์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางวลินดา พลเจียกโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ พินทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรพีพร ปรุงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยชมพู จันทร์ฉนวนโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
3. นางพรทิพย์ หลิ่มแก้วโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา กรัตนุถะโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพจมาน สิมลีโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี เนียรภาคโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร บุญทองโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางละออ กองรสโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา เทียนฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุญนำ ศรีทรงวัดโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี คุ้มสุวรรณสำราญราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ สิงห์ดาบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ทับวงษ์จันทร์ไทยรัฐวิทยา 57กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรรณา ขวัญเผือกโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางภักดี โพธิ์เหมิอนโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เทียนงามโรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
5. นางอมรพรรณ นาเอกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาธิตา ชาตะรูปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จุ้ยขาวโรงเรียนวัดคลองเกษมประธานกรรมการ
2. นางรักษา โพธิ์อุไรโรงเรียนวัดหัวหว้ากรรมการ
3. นางสุนันท์ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ รตโนภาสโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววาสนา นิยมธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนริศ นิยมศิลป์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางกานติมา กันทะนงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางปาณิสรา ปิ่นเงินโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสายชล ภูไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายประยูร เขียวอินทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธานกรรมการ
2. นางณิชาดา จารุเมธวีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เต่าให้โรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นางสาวสำเริง อนุศาสนนันท์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางอัญฑิกา ทั่งทองโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววาสนา นิยมธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมพร ม่วงพันธ์โรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล บุญวาสโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณรงค์ ภู่นารถโรงเรียนไทยรัฐวิทยา57กรรมการ
4. นางสาววิภา บำเรอจิตรโรงเรียนจั่นเจริญศรีกรรมการ
5. นางแสงระวี เทียนชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสายชล ภูไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประยูร เขียวอินทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เต่าให้โรงเรียนวัดฝางกรรมการ
3. นางอัญฑิกา ทั่งทองโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
4. นางณิชาดา จารุเมธวีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวสำเริง อนุศาสนนันท์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววาสนา นิยมธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมพร ม่วงพันธ์โรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ภู่นารถโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญวาสโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพฯกรรมการ
4. นางแสงระวี เทียนชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาววิภา บำเรอจิตรโรงเรียนจั่นเจริญศรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสายชล ภูไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ น้อยจันทร์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวนันทพร บุญวาสโรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการและเลขานุการ
4. นายไชยา รัตนแสนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานะ ปานเลิศโรงเรียนวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางกิจนัท เจตนะจิตรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ตุ้มจิบโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางทองสุข ดิษสระโรงเรียนวัดดอนตะไล้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทอง มีทาทองโรงเรียนวัดเนินถ่านกรรมการ
3. นางสมคิด มั่นอ่วมโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ เกตุจิ่วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาธิตา ชาตะรูปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจงจิตต์ ฟักนุชโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ช่างบรรจงโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระโรงเรียนวัดมะฝ่อกรรมการ
4. นายศรเพ็ชร ศรศรีโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
5. นางสาววาสนา นิยมธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อุนพานิชโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136กรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน์ จำปาทองโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสายชล ภูไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกัมปนาท อ่วมพรหมสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษษนิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นายเกียรตศักดิ์ วังชมภูโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
4. นายธีรยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจัทน์กรรมการ
5. นายสมชาติ พันธ์เขียนโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นางพนิดา มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมเห-ยงค์กรรมการ
7. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนัฏฐานิตา จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นางสาวทองคำ ฮวบสวรรค์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จำปีโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
4. นางนิชากานต์ ฉิมเกิดโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางปาวณีย์ อยู่กลางโรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดสพป.ชัยนาทกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
3. นายนายพล ป้อมแสงโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
4. นางดำเนิน ชูกุศลโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางสาววนัสนันท์ ชื่นพยอมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นางรัฐธี บุญปลุกโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
7. นางสาวชลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ คำวิเศษศิลป์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา จิตรดาโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางทักษิณาวรรณ มั่นใจโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
6. นางฐิติยา อิงควาระโรงเรียนชุมชนวัดดคกดอกไม้กรรมการ
7. นางประคอง แสงรัศมีโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
8. นายบุญสืบ ท้วมสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
2. นายอุเทน กะลำพาโรงเรียวัดนมโฑนกรรมการ
3. นางสาววีนา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดดอนสีนวนกรรมการ
4. นางสาวบุญยงค์ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุณิษา สุกราภาโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา อ่อนปานโรงเรียนวัดบ่อแร่กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อินทะนะโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
8. นางจำริต กำจายโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
9. นางวงเดือน ภู่มณีโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธ์งามกรรมการ
2. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางกัญญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดถ้ำเข้กรรมการ
4. นางสาวนันทิดา ไข่กลิ่นโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นายธนบดีพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นายนิคำ นิยมศิลป์ชัยโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายนายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นางจำนง อยู่เกิดโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา นามเกิดโรงเรียนวัดโรงวักรรมการ
5. นางพัชรินรักษ์ ระมัดตนโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
6. นายสาโรช กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯกรรมการ
7. นางดวงจันท์ โลหาวุธโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
8. นางเยาวณี กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางกัญญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดถ้ำเข้กรรมการ
4. นางสาวนันทิดา ไข่กลิ่นโรงเรียนบ้านดอนสีนวนกรรมการ
5. นายธนบดีพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นายนิคำ นิยมศิลป์ชัยโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นางจำนง อยู่เกิดโรงเรียนวัดคงคารมกรรมการ
3. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
4. นางสาวอรอุษา นามเกิดโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางสาวพัชรินรักษ์ ระมัดตนโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
6. นายสาโรช กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ โลหาวุธโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
8. นางเยาวณี กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธินันท์ มั่นต่ายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา อ่อนปานโรงเรียนวัดบ่อแร่กรรมการ
3. นางปุณฑริกา รักษ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสุรีย์วัลย์ สวัสดิพันธ์โรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมีโรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
6. นายพยน เงินเศษโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นายนิคำ นิยมศิลป์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
4. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล้ดกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดถ้ำเข้กรรมการ
6. นายจีระศัดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นายธีระยุทธ บุญศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
3. นายไสว บุญเมืองโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภรณ์ จำปานาคโรงเรียนวัดถ้ำเข้กรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิเทศกื สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ ทัพบพรุงโรงเรียนวัดโพธ์งามกรรมการ
5. นายสมชาติ พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัทชัย ฉิมกรดศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดโพธื์งามกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บัวทองโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ผิวขาวโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมชาติ พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นายนายเสถียร แจ่งจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ม้าทองโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณาตยา ตุ้มโทโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
3. นางพรพักตร์ หิรัญบุญยพงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นายธวัช มณฑาโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
5. นางสมศรี ศรีอินทร์โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแดน พุ่มจำปาโรงเรียนอนุบาลเนินขามประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ กล่อมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายสุนทร น้อยสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ยโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางปทุม สุภักวิมลโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นุ่มแสงโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ม่วงมีโรงเรียนวัดหัวเด่นกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญรอดโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุดา รัตนาโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเบ็ญจวรรณ สีแสงโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจงกล กรมขุนทดโรงเรียนวัดโคกแจงประธานกรรมการ
2. นายชลิต รัตนกันโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นางพรพรรณ สิงหเศรษฐโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
4. นางเรณู ฉ่ำเพ็ชรโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
5. นายเพทาย มาโตโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวณี กลัดสุขโรงเรียนวัดศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสายัน ฉิมกรดโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
3. นางจิระพันธ์ สำเภาโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสุวันทนา พินิจจันทร์โรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เรียนทัพโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136กรรมการ
3. นางสมหมาย เทียนบูชาโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นางทิชากร สังข์ธูปโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ งามสูงเนินรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
4. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทรารามกรรมการ
5. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
6. นางสาวนพนันท์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
7. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ งามสูงเนินรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บูรณะโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
4. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดอินทรารามกรรมการ
5. นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
6. นางสาวนพนันท์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
7. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา หนูพรหมโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชิตยานนท์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางบังอร แก้วสว่างโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางขัตติยา ครุฑฉ่ำโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต กลัดสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ภูฆังโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
3. นางสาวขจร สังประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสะอาด นุ่มแสงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา สว่างพร้อมโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี ปล้องมากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช เชื้อเนียมโรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทร์กรรมการ
3. นางชุติมา ศรีอุดมโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอัญชลี เพ็ชรสว่างนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ดากลืนนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางอารีย์ โชติภิวัฒน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเครือรัตน์ จันทร์เพ็งกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เทพพักทันนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายจรรยงค์ พุ่มพูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประวงษ์ กานนท์รังสีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุพักนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางภาษิณี อ่ำบุญโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาววัลยา ฤทธิ์กล้านักวิชาการศาสนาจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ เขียวน้อยนักวิชาการศาสนาจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางมานี พูลเพิ่มโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
4. นายธนิตย์ศักดิ์ หิรัญบุญยพงศ์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางนภาพร ภู่บัณฑิตโรงเรียนวัดธรรมามูลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธนู แสงพิชัยโรงพยาบาลชัยนาทนรินทรประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ธรรมสาลีโรงพยาบาลชัยนาทนรินทรกรรมการ
3. นายยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมเกียรติ บุญงามโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนวพร กำเพ็ชรโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธนู แสงพิชัยโรงพยาบาลชัยนาทนรินทรประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ธรรมศักดิ์ชัยโรงพยาบาลชัยนาทนรินทรกรรมการ
3. นายยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมเกียรติ บุญงามโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นายโชคชัย อินทรอำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนวพร กำเพ็ชรโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางสวรส แตงโสภาโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นายอัครา ปิ่นเงินโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายนิรุต กลีบจันทร์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา กริมแข็งโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว อยู่เกิดโรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสวิง บุญเมืองโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นายฉัตรชัย พูลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเ้คราะห์กรรมการ
5. นางนุชนาถ อภิชนะกุลชัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
4. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นายสนธยา ฉายะสติถย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
7. นางกนกพร โตจีนโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
8. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
9. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
3. นายสนธยา ฉายะสติถย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
4. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
5. นางกนกพร โตจีนโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการ
8. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
9. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
10. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
11. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
5. นายสนธยา ฉายะสติถย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
6. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
7. นางกนกพร โตจีนโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
8. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนมูลนิธีโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
9. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
10. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
11. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
13. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
15. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นายคมสันต์ แม้นญาติโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
5. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนมูลนิธีโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
6. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
4. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการ
5. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางกนกพร โตจีนโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
7. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
6. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
7. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
8. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
6. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
3. นายสนธยา ฉายะสติถย์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
3. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
4. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนมูลนิธีโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายบุญยืน ฉิมพลีโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางประยอม กุสุโมทย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศิลป คอวนิชสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทีป หมอกมากโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางวิไลพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
5. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิริพร เถื่อนเหลือโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
3. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางปาริชาติ แฝกสมุทรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบังอร ทวงแผนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
3. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
7. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ มั่นปานโรงเรียนวัดฝางกรรมการ
4. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
5. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
6. นางสาวศุภลดา ชอบคุญโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
8. นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหกโตโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นายอรรถพร จันกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สอนสุขสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโกศล มีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายเชวง คูสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
4. นางสุกัญญา มิ่งใยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
5. นางอินทิรา บูระณาสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการ
13. นางบุณย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการ
14. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
10. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวผานิต คงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรธนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
6. นางอัจฉราพรรณ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
7. นางสาวริญญาภาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางวันทนีย์ นิติวนิชชาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
9. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
10. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
11. นางสาวจินจุฑามณฑน์ ทาเอื้อโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
12. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
13. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
14. นางบุญย์สิตา ทองลอยสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายคะนอง อ่ำบุญข้าราชการบำบาญประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกตุจันทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย คงทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางรดาณัฐ เปี่ยมสินโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นางอัจฉริยา เทพทัตต์โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
6. นางสาวมงคลรัตน์ แก่นคำโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
7. นางเปมิกา สุดมีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
8. นางวรารัตน์ พิเมยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
9. นางสาวจรรยารักษ์ ล่าคำโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
11. นางสาวสุขุมาภรณ์ พุ่มจำปาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายคะนอง อ่ำบุญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกตุจันทร์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย คงทัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางรดาณัฐ เปี่ยมสินโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางอัจฉริยา เทพทัตต์โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
6. นางสาวมงคลรัตน์ แก่นดำโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
7. นางเปมิกา สุดมีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
8. นางวรารัตร์ พิเมยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
9. นางสาวจรรยารักษ์ ล่าดำโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
11. นางสาวสุขุมาภรณ์ พุ่มจำปาโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายคะนอง อ่ำบุญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวมงคลรัตน์ แก่นดำโรงเรียนวัดสระดู่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา สุดมีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
4. นางวรารัตน์ พิเมยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
5. นางรดาณัฐ เปี่ยมสินโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางสาวจรรยารักษ์ ล่าดำโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
8. นางอัจฉริยา เทพทัตต์โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
9. Mr.William Coseoโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเกษม พุ่มพงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสนอง ตาดโตโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเกษม พุ่มพงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสนอง ตาดโตโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเกษม พุ่มพงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสนอง ตาดโตโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นายทวัศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอวยชัย ใจเกรียงไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชำเรียง ดำคำโรงเรียนวัดอินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา ตุ้มโทโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
4. นางสาวปทุม ภิยรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นางสาวศุภสรา แพนแสงโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ดำนิลโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ ปานเอมโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ใจเกรียงไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชำเรียง ดำคำโรงเรียนวัดอินทรารามรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา ตุ้มโทโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
4. นางสาวปทุม ภิยรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นางสาวศุภสรา แพนแสงโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ดำนิลโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ ปานเอมโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกัลยารัตน์ แตงทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัสรินทร์ ศุภิศราวุฒิวงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ไกรครฑโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัลยารัตน์ แตงทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัสรินทร์ ศุภิศราวุฒิวงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณราย จงอยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ไกรครุฑโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทธิยา อินโทโรงเรียนครุรประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย คงทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายพรไทย เหลือวรานนท์โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Xiangโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
4. MissLulu Shiโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาลสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายพรไทย เหลือวรานนท์โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Xiangโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
4. MissLulu Shiโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายเกษม พุ่มพงษ์โรงเรียนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสนอง ตาดโตโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายเกษม พุ่มพงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสนอง ตาดโตโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายนครินทร์ ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก แก้วสว่างกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ส. สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภารองประธานกรรมการ
3. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
4. นายธรรมนูญ มีสมสืบโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
5. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
6. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎ์บำรุงกรรมการ
7. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
8. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
9. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
10. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
11. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอนก แก้วสว่างผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ส. สพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
4. นายวิวัช พูสุวรรณโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
5. นายธรรมนูญ มีสมสืบโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
6. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
7. นายดำเกิง เจติยะกุลโรงเรียนวัดหนองเต่าดำกรรมการ
8. นายสมชาย คงพชรกรโรงเรียนสำราญราษฎ์บำรุงกรรมการ
9. นายมานะ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
10. นางสาวลำเจียก สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
11. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
12. นายไพรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
13. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
14. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
15. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
16. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระยาตากประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
6. นายไพรัตน์ สถิตย์พงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
7. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
8. นางเรณู นิมะวัลย์สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
9. นายสันติ โพธิ์สุพรรณสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเรณู คำภักดีสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ เกิดอ้นสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสพป.ชัยนาทกรรมการ
6. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการ
7. นางประทุม กวางแก้วสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
8. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหมสพป.ชัยนาทที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเรณู คำภักดีสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ เกิดอ้นสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสพป.ชัยนาทกรรมการ
6. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการ
7. นางประทุม กวางแก้วสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
8. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหมสพป.ชัยนาทที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเรณู คำภักดีสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางประทุม กวางแก้วสพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางวีนัส เปรมทองสพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรมสพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้มสพป.ชัยนาทกรรมการ
6. นางสุกัญญา มีพ่วงสพป.ชัยนาทกรรมการ
7. นางสุดใจ เกิดอ้นสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
8. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหมสพป.ชัยนาทที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางมาลีวรรณ บุญใสโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นางจิรพรรณ แดงงามโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ระเวกโสมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
5. นางสาววนรัตน์ วิริยธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก บางจั่นโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
7. นางอรอุมา บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
8. นางงามพิศ เพชรวงษ์ดีโรงเรียนบ้านวังหัวเรือกรรมการ
9. นางบุญเชิญ หมู่มากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
10. นายองอาจ พินทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางมาลีวรรณ บุญใสโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นางจิรพรรณ แดงงามโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ระเวกโสมโรงเรียนอนุบาลกิตติกรกรรมการ
5. นางสาววนรัตน์ วิริยธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก บางจั่นโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
7. นางอรอุมา บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
8. นางงามพิศ เพชรวงษ์ดีโรงเรียนบ้านวังหัวเรือกรรมการ
9. นางบุญเชิญ หมู่มากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
10. นายองาจ พินทองสพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ วังบุญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย อ่องชุ่มโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นางชลิตา ปัญจกนกกุลโรงเรียนบ้านหนองตาตนกรรมการ
6. นางสาวสำรวย กำจายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
7. นางสาวสุทธิลักษณ์ ตรองใจโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางทิพวรรณ มีผิวโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายชัยรัช ปลิวมาสพป.ชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ วังบุญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย อ่อชุ่มโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นางชลิตา ปัญจกนกกุลโรงเรียนบ้านหนองตาตนกรรมการ
6. นางสาวสำรวย กำจายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
7. นางสาวสุทธิลักษณ์ ตรองใจโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางทิพวรรณ มีผิวโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
4. นายพงศ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยฉัตร พละพลโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ขำเดชโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสาลิณี จันทร์ดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวทัศนียา เลื่อนลอยโรงเรียนบ้านหนองแจกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯกรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนวัีดวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเพียงมณี โพธิ์หวีโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ จบศรีโรงเรียนบ้านหมื่อนเทพกรรมการ
3. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
4. นายพงศ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ เจริญศิลป์โรงเรียนหนองตะขบประธานกรรมการ
2. นายนฤดม สงนุ้ยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นายกฤษณะ ทองอ่วมโรงเรียนวัดดอนตูมกมลวาสกรรมการ
4. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อย้ายส้มกรรมการ
5. นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย จบศรีโรงเรียนวัดท่าแก้วกรรมการ
3. นางสุนิสา เจติยกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวอโณชา ชำนาญแก้วโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
5. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ทองอ่วมโรงเรียนวัดดอนตูมกมลวาสกรรมการ
3. นายสรวิทย์ สินสวาทโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสมพร ศิริืเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
3. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อย้ายส้มกรรมการ
4. นายสกลศักดิ์ โพธิ์เพชรโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
5. นายอนันตศักดิ์ มาทัพโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
6. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศักดา จีนสมัยโรงเรียนวัดหนองตะขบประธานกรรมการ
2. นายสรวิทย์ สินสวาทโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นายทำนอง ศิริคงโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
5. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร ดิษสระโรงเรียนวัดมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นายนฤดม สงนุ้ยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางญานิศา สุ่มงามโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางสุชาดา บุญประเสริฐโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดท่ากรรมการ
6. นางสาวชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เจริญศิลป์โรงเรียนหรองตะขบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ
4. นายพงศ์พิสุทธิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ทองอ่วมโรงเรียนวัดดอนตูมกมลวาสประธานกรรมการ
2. นายมนัสวิน สายแสงโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
4. นายโรจน์ฤทธิ์ จันนุ่มโรงเรียนอนุบาลสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ดำคำผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
2. นายจำเริญ ทองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯกรรมการ
3. นายสุชล โกส้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนอนุบาลสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิมล ดีประดิษฐ์โรงเรียนวัดนางลือประธานกรรมการ
2. นางวินันท์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ คงแจ๋วโรงเรียนวัดวิจิตรังสรรค์กรรมการ
5. นางจินตนา พุทธโกสัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมาน อ่อนสระโรงเรียนวัดหนองพังนาคประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นามอยู่โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
3. นางประกาย ช้างคงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางบังอร ฉากไธสงโรงเรียนวัดหัวเด่นกรรมการ
5. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
6. นางประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลิตา เรียนทับโรงเรียนวัดท่าประธานกรรมการ
2. นางอุไร เยประยูรโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
3. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสมพร เสนาผันโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พิศรูปโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
6. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร นุ้ยปลีโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจงกล โพธิ์รังโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นายณรงค์ พงษ์พานิชโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นางสาวสวาท แสงเขียวโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทองสันติสุขโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
6. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐวรรณ ศรีทองโรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ประทุมมาลีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางวลัยพร พรสวัสดื์โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นางบัณพร อู่ทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
6. นายมนตรี อารีรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ พุ่มมีโรงเรียนวัดดอนแตงกรรมการ
3. นางวัชรา คล้ายประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทองกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวคณิชา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิมล ดีประดิษฐ์โรงเรียนวัดนางลือประธานกรรมการ
2. นางจงกล โพธิ์รังโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางจรรยา สีสดโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีกรรมการ
5. นางประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเมธี วัฒนสิงห์โรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายตรีพินณ์ บุญรุ่งโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกพิทยากรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นายอัศศิริ สีมะพริกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางวินันท์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางงามจิตร โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทองสันติสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเมธี วัฒนสิงห์โรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายตรีพินณ์ บุญรุ่งโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกพิทยากรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นายอัศศิริ สีมะพริกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรรณ ศรีทองโรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณารามประธานกรรมการ
2. นางศรีสุมนต์ เรืองฤกษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สิงคาโรงเรียนบ้านทุ้งกว้างกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางประกาย ช้างคงโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางอุไร เยประยูรโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
4. นางลัคนา สังขพันธ์โรงเรียนวัดวังหมันกรรมการ
5. นางพรพักตร์ หิรัญบุณยพงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดยางศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลียว แสงทองโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ นามอยู่โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางบังอร ฉากไธสงโรงเรียนวัดหัวเด่นกรรมการ
5. นางสาวสวาท แสงเขียวโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
6. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางบัณพร อู่ทรัพย์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางสุวัชรภรณ์ แย้มนุ่นโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ กิปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาศรี ท้วมจูสพป.ชัยนาทกรรมการ
2. นางณฐพร ฉิมพาลีโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมงกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนสมบัติโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นางพรรณี บุญถึงสพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางกชพรรณ คมขำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คงแจ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ประทุมมาลีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นางจินตนา พุทธโกสัยโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุมนต์ เรืองฤกษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางกชพรรณ คมขำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางลัคนา สังขพันธ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวเฉลียว แสงทองโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
6. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสุทิน ชมพูนุกูลรัตน์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
3. นางวินันท์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
4. นางงามจิตร โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจำเนียน เก่งการเรือโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณภา ภู่พีรพิทักษ์โรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายนงนุช คชประเสร็ิฐโรงเรียนราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางนิภา ขำรักษ์โรงเรียนชุมชนวีัดดักคะนนกรรมการ
5. นางระเบียบ ทองวิชิตโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
6. นางศรินทร์ทิพย์ ธรรมศักดิ์ชัยโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัจฉิมา อ่อนน้อมโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล โพธิ์ดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นางสาวฉลวย เนียมทองโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สงเคราะห์โรงเรียนวัโรงวัวกรรมการ
5. นางสาวอโนชา ชำนายแก้วโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
6. นางสมบูรณ์ ฟักขาวโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางถนอมทิพย์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรัีมงคลประธานกรรมการ
2. นางอารมย์ ดิษฐ์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
3. นางวรรณี คำสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์กรรมการ
4. นางนันทสุดา คำหอมโรงเรียนสระไม้แดงกรรมการ
5. นางวาสนา มีเคลือบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพรเทพ สุพลจิตต์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสมร เทศเขียวโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พลนิกรโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
3. นายปาณิสา ชูมกโรงเรียนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ เลาหะสุวีระกระจ่างโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ครุฑอินทร์โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
6. นางเฟื่องลดา แสนสีอ่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางlสุจินต์ ดีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางชะลอ คงไพ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายสายชล สุขเทศโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางรัชนี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีประธานกรรมการ
2. นายชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
3. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
2. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนแหลมหว้ากรรมการ
3. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนวัดประชุมธรรกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูโรงเรียนเขาเกล็ดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง โตใหญ่โรงเรียนอนุบาลสรคบุรีกรรมการ
2. นางชุติวรรณ น้อยผลโรงเรียนวัดแหฟลมหว้ากรรมการ
3. นางอุบล พวงเงินโรงเรียนประชุมธรรมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เพ็งหนูโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภารณ์ จิตรเอื้อตระกูลโรงเรียนวัดมะปรางกรรมการ
2. นางพัชรา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิมธิ์โรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
2. นางปราณี มลัยทิพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสำเนา หลาวทองโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูยาธรโรงเรียนวัดยางศรีเจริญกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นางสาววรินญาภัทร์ กิจพงษ์ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวจิราพร บุญอิ่มอาบโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาทกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
3. นางปรานอม พรหมอินทร์โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมใจ ผลยามโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
2. นางสาวสมมาศ รื่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
3. นางผาสุก แก้วเขียวโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอกรรมการ
2. นางวิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]