หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานกรรมการ
2 นายกัมปนาท อ่วมพรหม รอง.สพป.ชัยนาท รองประธานกรรมการ
3 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
4 นายสมควร ทองฤทธิ์ รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
5 นายอโณทัย ศุภภะ รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
6 นายวินัย ตะปะสา รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
7 นายเรวัตร เอี่ยมรอด รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
8 นายพิเชฐร์ วันทอง รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
9 นายกนก เลียบเงิน รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
10 นางทัศณี แก้วทอง รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
11 นายพัฒนะ งามสูงเนิน รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
12 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง.สพป.ชัยนาท กรรมการ
13 นางสาวรุ่งทิวา ว่่องวิกย์การ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ
14 นางสาวศิโรรัตน์ มณีรอด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการ
15 นายเทียน เขียวภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ
16 นางสาวประภาศรี ท้วมจู ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
17 หัวหน้าศุนย์ประสานงานทางการศึกษาทุกศุนย์ สพป.ชัยนาท กรรมการ
18 ประธานคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกคณะ สพป.ชัยนาท กรรมการ
19 ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท กรรมการ
20 ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิชัย โรงเรียนวัดศรีวิชัย กรรมการ
21 ผอ.โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา กรรมการ
22 ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท กรรมการ
23 ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท กรรมการ
24 ผอ.โรงเรียนวัดพระยาตาก โรงเรียนวัดพระยาตาก กรรมการ
25 ผอ.โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ กรรมการ
26 นางสุนารี ฟักศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
27 นางเรณู คำภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการและกรรมการ
28 นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ สพป.ชัยนาท ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
29 นงกลัยา เทียนกล่ำ สพป.ชัยนาท ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
30 นายสทธินันท์ มั่นต่าย สพป.ชัยนาท ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
31 นายสันติ โพธิ์สุพรรณ สพป.ชัยนาท ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]