รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กหญิงอรวรรยา  ทับโถม
 
1. นางฐานิตา  เจริญกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ใจงาม
 
1. นางสาววัณจินต์  ทองเกลียวทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่วมอ่อน
 
1. นางสาวนันทวัน  พูลถนอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ด้วงช้าง
 
1. นางเย็นตา  มีสมสืบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธิ์
 
1. นางสุชารีย์  เขียวภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  บุตรเนียม
 
1. นางสาวนันทวัน  พูลถนอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กชายนวพล  สังข์วัฒน์
 
1. นางชฏาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมา  ชัยบุรินทร์
 
1. นางวันดี  เฉยนก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงวาสนา  คล้ายเจียม
 
1. นางสาวสำรวย  กำจาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงนันนภัส  มาตราช
2. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตุ้มหอม
 
1. นางบุญนำ  ศรีทรง
2. นางสาวสำเริง  อนุศาสนนันท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมุทิตา  เถื่อนไพร
2. เด็กหญิงวีรนันท์  ทรัพย์สิน
 
1. นางณิชชรีย์  พงศ์ศรีศิริ
2. นางจาริณี  อ่วมสอาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   สมานวงศ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา   ภู่ปรางค์
 
1. นางอุษา  ขุมเงิน
2. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์
 
1. นายเทพไพฑูรย์  พ้นภัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงกชกร  เหม็งพานิช
2. เด็กหญิงกรกนก  ใจแสน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบเงิน
 
1. นางสาวนันทพร  บุญวาส
2. นางอุไรวรรณ  อ่อนคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  อ่ำสม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สังข์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิรมล  บุญวาส
2. นางสาวดริณ  พุฒิชัยสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายธนุดม  นกพุ่ม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขียวศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ช้างทอง
 
1. นางคุณัญญา  โสภาสุข
2. นางสาวภูริญา  รอดบาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  พลนาค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมโพธิ์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พุ่มพงษ์
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
2. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนทัศน์  บุญโญปกรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ผิวขาว
 
1. นางสาวสุชญาดา  แสงเงิน
2. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภาพร  คงเกิด
 
1. นางสาวสำเริง  อนุศาสนนันท์
2. นางบุญนำ  ศรีทรง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกทิม
 
1. นางทองสุข  ดิษสระ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุญยิสา   ดีประเสริฐ
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายทิวะพันธุ์  สายสวรรค์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ปาดอนไพร
3. เด็กหญิงปาณิสรา  หร่ายลอย
 
1. นางจารุวรรณ  รอดประเสริฐ
2. นางสาวมาลี  ลิ้มเจริญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนสาครพิทักษ์
2. เด็กชายศิวัช  พูนทวี
3. เด็กหญิงเกวลี  ปรีชาจารย์
 
1. นางสาวพรชนก  พินทอง
2. นางสาวภัทรภร  จีนเขตกรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กรอบสนิท
3. เด็กชายหฤษฎ์  บัวชื่น
 
1. นางสาววรรณิภา  เล็กพวงทอง
2. นางสุพัตรา  เฉยทิม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจประสงค์
2. เด็กหญิงสุธาวี  เนียมทอง
3. เด็กหญิงสุธิรา  ไตรแสง
 
1. นางปาวณีย์  อยู่ปรางค์
2. นายสมชาย  สุกทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทกร  มากสิงห์
2. เด็กชายวรพรต  ปั่นจิ
3. เด็กชายศักรินทร์  ดีแดง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
2. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรธรรม
2. เด็กชายปรินทร์  ดีแดง
3. เด็กหญิงลภัสรดา  มากสิงห์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
2. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายกุลทัต  ไทยขำ
2. เด็กชายนิติรัฐ  จรงรส
3. เด็กหญิงปนัดดา  อำดวนตาล
 
1. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
2. นางสาวสุจิตา  โพธิ์เกตุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายณัฐพล  พากเพียร
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  กองบุญมา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูมิแก้ว
 
1. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
2. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กชายจตุรพร  แก้วศรีงาม
2. เด็กชายสุรเสกข์  พุ่มชะเอม
 
1. นายพลชาติ  บุญรอด
2. นางกัลญาภรณ์  จำปานาค
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฉมแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
 
1. นายสมศักดิ์  ระเวกโสม
2. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายภูวเดช  ดอนตูน
2. เด็กชายวิชชากร  จุ้ยขาว
 
1. นายคมสัน  คนองเดช
2. นางนุชรินทร์   ช่วงโพธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายธีรโชติ  มาชื่น
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุนารัตน์
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
2. นางสาวพัชรินรักษ์  ระมัดตน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือคง
2. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีไพศาล
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วทุ่ง
2. นายรัตนะ  วสุลีวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายจตุรมุข  แก้วศรี
2. เด็กชายจีรกฤต  โตแก้ว
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
2. นางสาวพัชรินรักษ์  ระมัดตน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เนียมปูน
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ต่ายนิล
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
2. นางสาวพัชรินรักษ์  ระมัดตน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ประดา
2. เด็กหญิงปณิดา  หลวงวิชัย
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ฉายรัศมี
4. เด็กหญิงอณัญญา  มั่นคง
5. เด็กหญิงอุษา  จันทิมา
 
1. นางสาวนนทยา  พยัคมาก
2. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คล้ายชู
2. เด็กหญิงบงกชพร  โท้โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพรรณปภา  อ่อนอินทร์
4. เด็กหญิงวิฬาร์  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงศุภานัน  ขาวเขียว
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางสมบัติ  รอดแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชุติมา  กรัดกระยาง
2. เด็กหญิงธิตินันท์  มาทัพ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นน้อย
5. เด็กหญิงอรัญญา  องอาจ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1. เด็กหญิงณัฐพร  เสชัง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศุขกสิกร
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญมา
4. เด็กหญิงรัชนีกร  พัดทองคำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเนียม
 
1. นางสุวันทนา  พินิจจันทร์
2. นางสาวอนงค์  ธูปทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมหว้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงกองโค
2. เด็กชายธนกร  ชมรัตน์
3. เด็กหญิงยุพาพิน  พุ่มโพธิ์
4. เด็กหญิงสิวพร  โมลา
5. เด็กหญิงแพรวา  ถังทอง
 
1. นางสาวอนงค์  ธูปทอง
2. นางสุวันทนา  พินิจจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ด้วงไทย
2. เด็กหญิงกมลพัตร  ล้อมไล้
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยาเจี้ยม
4. เด็กหญิงภนิตา  ทิพย์จ้อย
5. เด็กหญิงสิริขวัญ  วิจิตรศรี
 
1. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
2. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กชายภัทรกร  แผ้วเกตุ
2. เด็กชายรติพงษ์  สุโน
3. นายวรนนท์  กลัดล้อม
4. เด็กชายสหัสวรรษ  เดชมา
5. นายเสกสรร  พิมพ์เสน
 
1. นายครรชิต  มานะเปรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กชายตติยา  แน่งน้อย
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ประชุมศรี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  หว้ากลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิมล  วิมล
5. เด็กหญิงอริสรา  ทั่งทอง
 
1. นายณัฐวิภู  เอี่ยมรอด
2. นางสาวกรกมล  ศีตะปันย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเกษม 1. เด็กชายกรเวก  ตรีพัฒน์
2. เด็กชายณภัทรศณัฐ  ฝาเฟี้ยม
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เพียสุระ
4. เด็กหญิงติณณา  จันทร์รูปงาม
5. เด็กหญิงธนาวรรณ  ทองฉ่ำ
6. เด็กหญิงนฤทัย  ชัยปัญหา
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วแสง
8. เด็กชายภัทรชนนท์  เสภา
9. เด็กหญิงมณิภา  เพ็งหมื่นราช
10. เด็กชายวีระศักดิ์  สุจริต
11. เด็กหญิงสุธินี  ด้วงภู่ทิม
12. เด็กหญิงสุธิรา  กฤตมโนรต
13. เด็กชายอนุกูล  ยาทา
14. เด็กชายอนุพงศ์  ทรงสกูล
15. เด็กชายเดช  พ่วงจาด
 
1. นายนรินทร์  เนตรอนงค์
2. นางสาวชูศรี  สนิกะวาที
3. นางสาวสุจิตรา  สุขประเสริฐ
4. นายณัฐพงษ์  บัวสวัสดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิธร  เนื้อมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรจงฤทธิ์  สุทธสม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายวราวุฒิ  จำรัส
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แช่มรอด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  เจริญมูล
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธมนต์รัตน์  แสงทวีวรรณ
2. เด็กชายนฤพล  ชุ่มเย็น
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นายธีรพงศ์  คำแสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เนียมใย
2. เด็กชายสิทธิธร  มั่นเพ็ง
 
1. นางประคอง  แก้วเวียงเดช
2. นางพรพันธ์  พงศ์ศรีโรจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมพิไล  อินทโชติ
2. เด็กชายศรันย์  บุญมี
 
1. นางพิมพ์จุฑา  ทับทิมเจริญรัชต์
2. นางสุจิตรา  โพธิ์หลำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงกมลปัฐณ์  สมงาม
2. เด็กหญิงกิตต์วดี  ฉิมโห้
3. เด็กหญิงจิดาภา  ภักดีรักษ์
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
5. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนบัวพา
6. เด็กหญิงบุษกร  ปล้องมาก
7. เด็กหญิงพิชญาภัค  ชื่นบุญ
8. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  วาระชีวะ
9. เด็กหญิงเกศินี  ล้อมลาย
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จูเทศ
 
1. นางสอาด  นุ่มแสง
2. นางณฤดี  ขันธเดช
3. นางสาวกัญญา  หนูพรหม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกิติยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดอกฝ้าย  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงทักษพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. เด็กหญิงธนะดี  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงธิดา  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่ลี
8. เด็กหญิงภาศินี  หาญศิวโรจน์
9. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ลี
10. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญศิรินุกุล
12. เด็กหญิงอจลา  เจริญศิรินุกุูล
13. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงอำไพ  แสนเฮ้อว
15. เด็กหญิงแพรววัน  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
2. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
3. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
4. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  อ่วมมั่น
3. นางสาวชนนิกานต์  ศรีงาม
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ชื่นนคร
5. เด็กชายธนพนธ์  คำภูผา
6. นางสาวธิดา  อินทนาม
7. เด็กหญิงนฤมล  พุฒแย้ม
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  อาจชัยชาญ
9. นางสาวนิสา  ตุ้มเงิน
10. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีสมจิตร
11. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานสอาด
12. เด็กหญิงมยุรีย์  ยิ่งสุข
13. เด็กหญิงวรัญญา  ขุนสุข
14. เด็กหญิงศิริยากร  พูลผล
15. เด็กหญิงอริสรา  โคกิม
 
1. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
2. นางอัญเชิญ  เทียนมั่น
3. นางสายสมร  แสงโชติช่วง
4. นางสาววรรณพร  พูลรอด
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชินเชษฐ
2. เด็กหญิงเกศินี  ศรีโพธิ์
 
1. นายวิทยา  มากทรัพย์
2. นางรัชนี  มากทรัพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  จินตกสิกิจ
2. เด็กหญิงมินตรา  แว่นตา
 
1. นายจำนงค์  คลังสิน
2. นายมานะ  ปานเลิศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1. เด็กหญิงอทิตยา  วันรุ่งนภา
 
1. นายประคอง  จันเงิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจฉ่ำ
 
1. นางยุพิน  เที่ยงรอด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กหญิงวนันทกานต์  บุตรนนท์
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์
 
1. นางจิตรา  ไทยโอสถ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สอนสวรรค์
 
1. นางปรีณาภรณ์  คงมนต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 1. เด็กหญิงรดา  แพงเรือน
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กชายวุธินันท์  จำปาเงิน
 
1. นายวีระ  มุมานะวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายประเวศ  สุขคลุม
 
1. นายถนัด  ดวนสิงห์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบุญธรรม
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยะแสง
 
1. นางพรพรรณ  สิงหเศรษฐ
2. นางสาวทองคำ  ฮวบสวรรค์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ลาวงษา
2. เด็กหญิงวรรณพร  ช่อวงศ์
 
1. นายมะลิ  เทศเขียว
2. นายนรินทร์  กันทะวัง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พันธุรอด
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  เชื้อจีน
 
1. นางสาวนฤมล  ครุธอินทร์
2. นางสาวศรีสุดา  คงประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กชายปริญญา  สาธร
 
1. นายภูมินทร์  ศรีฉ่ำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ยะไข่
2. เด็กชายพงศธร  กันเกษร
3. เด็กหญิงภัทราพร  ม่วงพุ่ม
 
1. นายเชษฐา  ฉายะสถิตย์
2. นางสาวพัชรียา  ประจง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เหมือนงาม
2. เด็กชายวิทยากร  สนอ่วม
3. เด็กชายศักดา  บุญทา
 
1. นางสุคนธ์  จบศรี
2. นางธนพร  ลุณาวรรณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายกรประเสริฐ  ชมภู่
2. เด็กชายวุฒิชัย  จีนวัง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แย้มขยาย
 
1. นายมานะ  เขียวเหลือง
2. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่า 1. เด็กชายนวมินทร์  มีกลิ่น
 
1. นางลำเพย  บ้ำสันเทียะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายสหรัถ  หมื่นที
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปพัทธ์ศรัณย์  แตงไทย
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายพบลาภ  รัตตา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. นายอิสระ  ธรรมนิทา
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงมีนา  ทะสอน
 
1. นางสาวศุภลดา  ชอบคุย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำยิ้ม
 
1. นางสาวศุภลดา  ชอบคุย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1. เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญสิทธิกุล
 
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญประเสริฐ
 
1. นายณัฐพล  สุขสงวน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายภัครพล  ทัพวัตร
 
1. นายประสิทธิ์  นาคสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลับคุ้ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  บัวหิน
3. เด็กชายชัยณรงค์  พร้อมอภิชาติ
4. เด็กชายธีรภัทร  จันทา
5. เด็กชายนพดล  ธงชัย
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  โพธิ์ภู่
7. เด็กชายศรายุทธ  เพ็งผล
8. เด็กหญิงอรณี  ไผ่สม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มเลี้ยง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสนสีอ่อน
2. นายบุญเลิศ  มั่นปาน
3. นางอัมพร  สนเอี่ยม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  ยอดบัว
2. เด็กชายกิตติธัช  จงธนวดี
3. เด็กหญิงฉัทรนันท์  งั่งสำฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  กานดา
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉิมสกุล
6. เด็กชายธัญวุฒิ  เตรียมทะนะ
7. เด็กหญิงนฤมล  ทองงาม
8. เด็กหญิงบุษยมาศ  บัวบุตร์
9. เด็กหญิงปานดาว  คนดี
10. เด็กหญิงพรวนัช  เทพจร
11. เด็กหญิงพรหมพร  กานดา
12. เด็กหญิงวนัสชนันท์  พลูนิล
13. เด็กหญิงวริศรา  รอดเที่ยง
14. เด็กชายวสันต์  นบนอบ
15. เด็กชายสราวุธ  กลิ่นห้าวหาญ
16. เด็กชายหิรัญ  พิรอด
17. เด็กชายอดิศร  รอดสาหร่าย
18. เด็กหญิงอธิศา  นุ่มถึก
19. เด็กหญิงอนัญญา  แป้นบูชา
20. เด็กหญิงอริสา  ห่วงศรี
 
1. นายวิเชียร  เงินฉลาด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1. เด็กชายกิตติภพ  แพ่งกลิ่น
2. เด็กชายชวลิต  ศรีสันต์
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  หงษ์น้อย
4. เด็กชายวรุตม์  กองมี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  คามบุตร
6. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนคงทิม
 
1. นายสันทัศน์   พินยา
2. นายธงชัย   จอนพงษ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  เปิ่นใจช่วย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นายสงกรานต์  ยอดกลิ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณลิสา  นรารัตน์
 
1. นายสมเกียรติ  สุขุประการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 1. เด็กหญิงธนันชนก  ทองสายออ
 
1. นายสมพร  บุญงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญช่วย
 
1. นางนฤมล  อุดทาคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนีรชา  เลาหภักดิ์
 
1. นางสาวอักษิกา  แก้วสุวรรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กชายเจตพล  อุบลสุข
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงธารินี  งาสาร
 
1. นายวสันต์  อ่อนธานี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กชายชยุตม์พงศ์  เพ็งสวย
 
1. นายแดน  พุ่มจำปา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางสาวเศรษฐสิริ  อำไพสัมพันธกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงรัตติยา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  พุ่มจำปา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์คืน
 
1. นายอนุชา  วิหกโต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงถานิกา  ใจแสน
 
1. นางศรัณย์รัชต์  แสงศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูษิต
 
1. นายสมควร  จิตรดา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  แจ่มจ่าย
 
1. นายอรรถพร  จันกลิ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายกณัฐสิทธิ์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงกันยามาส  ต้นพงศ์พัฒนกล
4. เด็กหญิงคุณิตา  บุญชัง
5. เด็กหญิงจิดาตา  พ่อค้าทอง
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ภาคภูมิ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีมุข
8. เด็กหญิงชนิดารา  เกิดเสม
9. เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช
10. เด็กชายชยากร  แสงตะวัน
11. เด็กหญิงชุติณัฐสมน  ธีรธนวงษ์
12. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี
13. เด็กหญิงญาณิศา  บุณราษฎร์
14. เด็กชายณัฐดนัย  ประเสริฐศรี
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา
16. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา
17. เด็กหญิงดาปนีย์  ลาภสวัสดิ์มงคล
18. เด็กชายทิวากร  คุ่นเจริญ
19. เด็กชายธนลภย์  วัตถุสินธุ์
20. เด็กชายธีธัช  ทองสวน
21. เด็กหญิงธีร์ริศรา  กลัดอิ่ม
22. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภู่เปี่ยม
23. เด็กหญิงนฤมล  วรรณศรี
24. เด็กหญิงนาตชา  ปาทาน
25. เด็กหญิงนำฟ้า  เจียมตระกูล
26. เด็กหญิงปากิตตา  พ่อค้าทอง
27. เด็กหญิงปุุณยนุช  เป้ป้อม
28. เด็กชายพงศกร  สมคุณ
29. เด็กหญิงพรรัศมี  กำเนิดมี
30. เด็กหญิงพานิภัค  สุพบ
31. เด็กหญิงรติรัตน์  มั่นคง
32. เด็กหญิงวรภศุ  ศิริพงษ์
33. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทับทิม
34. เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
35. เด็กหญิงศศิพร  ไชยโนฤทธิ์
36. เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น
37. เด็กหญิงเกษณีย์  ภู่เปี่ยม
38. เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุดี
39. เด็กหญิงเมธาพร  เอกนิล
40. เด็กหญิงเรืองทิพย์  นาคดี
 
1. นางกัลยาณ์  เนียรภาค
2. นายอดิศักดิ์  สีแตง
3. นางสาวสุวรรธนี  กมลมาลย์
4. นางบรรจง  มณฑา
5. นางประยอม  กุสุโมทย์
6. นายสถิตย์  คงไข่
7. นายสนอง  ตาดโท้
8. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  นกลอย
2. เด็กชายกฤตภัค  ส่องศรี
3. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์คืน
4. เด็กชายจีรพัฒน์  ไทยพูล
5. เด็กชายชัยยา  แสงเย็น
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ชลรดา  ก้องอัฑฒ์พัชร
7. เด็กหญิงตะวัน  คุ่ยเพ็ชร
8. เด็กชายธนภูมิ  ศรีสะอาด
9. เด็กหญิงธัญจิรา  มีทา
10. เด็กชายธเนศ  พุ่มฉัตร
11. เด็กหญิงนิษฐา  ชังดี
12. เด็กชายบัญชา  ม่วงเรือง
13. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กล่ำโภชน์
14. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทองคุปต์
15. เด็กหญิงพรจรัส  จันทร์ธิ
16. เด็กชายมณฑล  แย้มแจ่ม
17. เด็กชายวันมงคล  คำดำ
18. เด็กชายวันสงกรานต์  คำดำ
19. เด็กชายศรัณย์พร  ไกรสุข
20. เด็กชายศักดิ์ดา  คุ้มชนะ
21. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมเพียร
22. เด็กหญิงสมพิศ  ศรีเชียง
23. เด็กชายสวิตต์  หมั่นจันทร์
24. เด็กชายสิโรดม  วัฒนพันธุ์
25. เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวนวล
26. เด็กชายอาทิตย์  เย็นสุข
27. เด็กชายเฉลิมพร  พูลแก้ว
28. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไพโรจน์
 
1. นายอนุชา  วิหกโต
2. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
3. นางอัชฌาพร  งาคชสาร
4. นายสมยศ  วินัยพานิช
5. นายธีระพงษ์  แจ่มจันทร์
6. นางสาวนวพร  กำเพ็ชร
7. นางสาววรรณพร  พูลรอด
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  แสงบำรุง
2. เด็กชายคุณากร  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฝัก
4. เด็กชายภูวมินทร์  เปี่ยมเสน
5. เด็กชายศวัสกร  พุกเศรษฐี
6. เด็กหญิงศศวิมล  กิจธร
7. เด็กหญิงสมิตานัน  แตนิล
8. เด็กชายอริญชัย  พรมมา
 
1. นางสาวลัลน์ลภัฏ  อินทร์มะณี
2. นางจันตรา  ธรรมแพทย์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเงิน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อินชา
3. เด็กหญิงปภาณิน  ปานทองคำ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ทองเพ็ง
5. เด็กหญิงวราพร  บุญผึ้ง
6. เด็กหญิงวริยา  นาคสังข์
 
1. นางกาญจนา  เกษแก้ว
2. นางนงนุช  คชประเสริฐ
3. นางสาวสมพิศ  เอียมรอด
4. นางปิยนันท์  แสงทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงกชพร  เขียวเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยสุระ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดอนปัญญาไพร
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ดอนไพธรรม
 
1. นางจันศิลา  นกพานิช
2. นางนุชรินทร์  ช่วงโพธิ์
3. นางสาวพูลศรี  อำนวยสาร
4. นางสาวลาวัลย์  ทิมเล็ก
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  น้ำพลอยเทศ
2. เด็กหญิงปัณณสิริ  เหมือนเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาญจนวิกัติ
4. เด็กหญิงศศิรประภา  สุ่มงาม
5. เด็กหญิงอังกุรนันท์  จันทร์ยิ้ม
6. เด็กหญิงไอยรินทร์  เอี่ยมวิไลย์
 
1. นางจันตรา  ธรรมแพทย์
2. นางภิญญาพัชญ์  อิ่มแสงจันทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กชายกรรณิการ์  บุญน่วม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมบุญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจแสน
4. เด็กชายชัยมงคล  บุญวังทอง
5. เด็กหญิงธิดา  วงศ์ษาบุตร
6. เด็กหญิงบุษยา  แย้มกระจ่าง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  คนบุญ
8. เด็กหญิงวรัญญา  สวนชูผล
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจแสน
 
1. นางฐิติมา  เกิดพร้อม
2. นางจันศิรา  นกพานิช
3. นางนุชรินทร์  ช่วงโพธิ์
4. นางสาวพูลศรี  อำนวยสาร
5. นางสาวลาวัลย์  ทิมเล็ก
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วัดน้อย
2. เด็กหญิงจินตนา  เจียมจริต
3. เด็กหญิงฐิติกรานต์  เพิ่มภักดี
4. เด็กชายณัฐพล   ภู่งาม
5. เด็กชายทีฆายุ  เดชครุฑ
6. เด็กหญิงนันทิยา  กล่ำดี
7. เด็กหญิงปณิดา  ตุ้มทับ
8. เด็กหญิงพรทิชา  น้ำจันทร์
9. เด็กหญิงภัณฑิลา  งามประเสริฐ
10. เด็กชายภูริภัทร  พันธุ์เอี่ยม
11. เด็กชายศรราม  คงจ้อย
12. เด็กหญิงสุกัญญา   เจียมจริต
13. เด็กหญิงสุกัญญา   แตงศรี
 
1. นายคงศักดิ์  โพธิ์ศรี
2. นายธันฐกรณ์   พรธันยพงศ์
3. นายอดุลย์  ละลอกแก้ว
4. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
5. นางสาวบุญลือ  รื่นฤทธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงฐนิวรรณ  บุริมสิทธินันท์
3. เด็กหญิงพรนารี  เทพารักษ์
4. เด็กชายวรรณชัย  เกื้อทาน
5. เด็กหญิงสุวิดา  จันนุ่ม
 
1. นางสาวทัศนียา  เลื่อนลอย
2. นางสาวปาลิตา  ศรีภิรมย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 1. เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์
 
1. นางลำดวน  รอดสถิตย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พรมฮวด
 
1. นางปานทิพย์  ระเวกโสม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. นายภควัต  ภู่ขาว
 
1. นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณิชากร  ขำขุด
 
1. นางสาวบังเอิญ  พลอยพราย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงเปมิิกา  ศุภลักษณ์
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  คำตาสุข
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  พุ่มจำปา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กสิกิจ
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์นวน
 
1. นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ฤทธิ์เกิด
2. เด็กหญิงภัทรพร  ดวงตา
3. เด็กชายรัตนกร  เอมพันธุ์ดี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เป้าทอง
5. เด็กชายเทพประทาน  แก้วเงิน
 
1. นางอัจฉริยา  เทพทัตต์
2. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กชายณฐพัฒน์  กาญจนวิกัติ
 
1. นายสุทัศน์  กาญจนวิกัติ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงศศพินท์  ไหลรุ่งเรือง
 
1. MissLuLu  Shi
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเพิ่มพันธ์
 
1. นางนิตยา  บัวพงษ์
2. นางอนงค์  อินทโชติ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กหญิงกิตติยา  เสืออินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยศิริ
3. เด็กชายจิรโชติ  เพ็งเที่ยง
4. เด็กหญิงธานัน  เอี่ยมยอด
5. เด็กชายรัตภูมิ  จันทร์บัว
6. เด็กชายวรากร  สีฟุ้ง
 
1. นางสุภาพร  จิตรเอื้อตระกูล
2. นางพยงค์  อินสุภาทร
3. นางพเยาว์  สนธิ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กชายกฤษกร  ฦาชา
2. เด็กชายธนภัทร  แดนบุญจันทร์
3. เด็กชายนนทกร  ลาภเจริญวงศา
4. เด็กชายนันทพงศ์  อยู่ภู
5. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชูทอง
6. เด็กชายสรวิชญ์  เรืองมาลัย
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นายสมพร  สนธิ
3. นางสาวจิตรา  พ่วงพุ่ม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1. เด็กชายชัชวาล  ดำเนิน
2. เด็กชายธีรโชติ  จันดาทอง
3. เด็กชายนพดล  น้ำแก้ว
4. เด็กชายวิศวัสต์  จันทร์แย้ม
5. เด็กชายวุฒิชัย  ลำทอง
6. เด็กชายสัญชัย  หลำดี
7. เด็กชายอานนท์  นกไทย
8. เด็กชายเดชดำรงค์  อุ่มแสง
 
1. นายชวลิต  แสงอรุณ
2. นายสรวิชญ์  สินสวาท
3. นางสาวลำเจียก  สังข์ประเสริฐ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดิษฐดำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินตกสิกิจ
3. เด็กชายนิติพล  ไชยบุตรดี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  หอมไรย์
5. เด็กหญิงพัชรี  กระจ่างจันทร์
6. เด็กหญิงวนิดา  บนดิน
7. เด็กหญิงสริตา  อิ่มกมล
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เมย์พ่วง
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุรานอก
 
1. นางจินดารัตน์  วังบุญ
2. นายเกียรติศักดิ์  คำชมภู
3. นางสัมฤทธิ์  ก๊กศรี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. นางสาวธัญรัตน์  มนต์ประเสริฐศรี
2. นางสาววาสิตา  ขำดำ
3. นางสาวสมิตานัน  แสงรูจี
 
1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
2. นางธีราภรณ์  อินทรรัตน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายชลชาติ  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี
3. เด็กหญิงศตพร  ชัยดี
 
1. นางกัลยาณ์  เนียรภาค
2. นางสาวสมหมาย  อ่องชุ่ม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. นางสาวสุทิศา  โสมนัสแสง
3. นางสาวเสาวรินทร์  แก้วศรี
 
1. นางละออ  กองรส
2. นายปฏิภาณ  กลัดล้อม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศหงิม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  สัมเนอร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเชื้อ
2. นางสาวปริมประภา  จันทร์นู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สันทะ
2. เด็กหญิงปรารถนา  โตงาม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวจิราพร  นกแก้ว
2. นางสาวศุภิสรา  แพนสง
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1. เด็กหญิงธิภาพร  พรมนิ่ม
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  บุญจันทร์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นายโยธิน  อินฉาย
 
134 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนิช  คำพุด
2. เด็กชายยศกร  เงินปาน
 
1. นายโรจนฤทธิ์  จันนุ่ม
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายปัญจพล  พลนาค
2. เด็กชายวิจิตรศิลป์  อุดมสินวรกุล
 
1. นางสาวรุจิรดา  สบายจิตร
2. นางสาวนารินทร์  ย่องหยี
 
136 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายจักรินทร์  บุญธรรม
2. เด็กชายศศิกร  คุ้มสอาด
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นายมานะ  เขียวเหลือง
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายภูชงค์  คล้ายทอง
2. เด็กชายมิตรภาพ  แสงสว่าง
 
1. นางสาววรรณศิกา  ดีผาด
2. นางสุณิสา  เจติยะกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายอชิระ  พันธ์โต
2. เด็กหญิงเบญจา  คุ้ยไข่
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นายศิริรัตน์  ศรีกาญจนวงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กชายธนากร  พันธ์ทอง
2. เด็กชายนพกร  เฟื่องฟู
 
1. นางสุคนธ์  จบศรี
2. นายภาณุวัฒน์   เรืองศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 1. เด็กหญิงสาธิกา  สว่างศรี
2. เด็กชายสุทัศน์  น้อยโม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งหนู
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กชายธนาคม  นาเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสุคนธ์  จบศรี
2. นางสาวณาตยา  ตุ้มโท
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงสายธาร  เสริมสุขต่อ
2. เด็กหญิงสิรินยา  บนดิน
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นางทักษินาวรรณ  มั่นใจ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายภูวเดช  แสนโซ้ง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่เถ้า
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายกันต์ธร  แซ่กือ
2. เด็กชายณภัทร  ไทยลำปาง
3. เด็กชายสุรชัย  คงประเสริฐ
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงพล
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณวงค์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางนภาพร  ใจตรง
2. นางสาววิภา  บำเรอจิตร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยงหอม
2. เด็กชายอัศนี  จันทร์โพธิ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  วาดอินทร์
 
1. นางจินตนา  พุทธโกสัย
2. นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พวงทอง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ทิมยิก
3. เด็กหญิงบุญญาพร  ไทยน้อย
 
1. นางพยุง  มีมุข
2. นายสมพงษ์  มีมุข
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. นายจิรายุส  นิลสนธิ
2. นายทินกร  กลิดนิล
3. นายธีรศักดิ์  ศรีน้ำเงิน
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางสัมฤทธิ์  หมื่นกล้า
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  แสงช้าง
2. เด็กชายนพวิชญ์  ใจจงหวัง
3. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงศิริพร  แสนเฮี้ยว
6. เด็กหญิงอินทพร  แซ่ย่าง
 
1. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กหญิงบุษกร  ยิ้มภูผา
2. เด็กหญิงปภัสรา  กล่ำดี
3. เด็กหญิงพรกนก  คำนาค
4. เด็กหญิงพรชนก  พัตธนะผล
5. เด็กหญิงวันนา  โพธิ์คลัง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมละออ
 
1. นายธวัชชัย  ผิวทอง
2. นายพงศ์ศักดิ์  หล่อทอง
3. นายธนวัฒน์  มากุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 1. เด็กหญิงจิรภา  นุ่มเส็ง
2. เด็กหญิงธันยพร  สุดใจ
3. เด็กหญิงนริศรา  สมวงษ์
 
1. นางบุญญารัตน์  แคะนาค
2. นางสาวนิรุชา  คงอินทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีวันนา
2. เด็กหญิงวรรณวลี  วรรณโภคา
3. เด็กหญิงศศิประภา  กันยา
 
1. นายนิพนธ์  อดิสรณกุล
2. นางมนิสรา  อดิสรณกุล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  พุกทอง
2. เด็กหญิงปวีณา  ยอดดำเนิน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ไชยทวีวงศ์สกุล
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสาวธนพร  ปุณณวิสุทธิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชโนดม  สิงห์ไพศาล
2. เด็กชายณัฐชัย  อุ่นเรือน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงบุรี
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  ทั่งทอง
2. เด็กชายอรรถกร  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอักษร  สงวนนาม
 
1. นางสาวผ่องจิต  คล้ายสังข์
2. นางสาวนิภาพร  เอี้ยงปาน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. เด็กชายชวิน  วังยาว
2. เด็กหญิงบุญสิตา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงมัลลิตา  ภู่พ่วง
 
1. นายสมพร  เสนาผัน
2. นางพัชรินทร์  นามอยู่
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงอภันตรี  พันธุ์งาม
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพวงษ์
 
1. นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์
2. นางดาวเรือง  คำตรง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. นางสาวจันทิมา  นาคตรง
2. เด็กหญิงดวงกมล  แทวกระโทก
3. นางสาวดวงกมล  อ่อนอินทร์
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นายกิตติณัฏฐ์  รัตนมีแสงนิล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จุ้ยทองหลาง
2. เด็กหญิงนัฐพร  ผุยคำ
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดย้อย
 
1. นางนิษา  ยิ้มจันทร์
2. นางประจบ  อินพักทัน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  ฟักน้อย
2. เด็กชายสมาพล  อยู่โต
3. เด็กชายอัครวิชญ์  แก้วศรีหาวงค์
 
1. นายตรีพินณ์  บุญรุ่ง
2. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกนกนันท์  บุญมี
2. เด็กหญิงธัณภรณ์  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิลลา
 
1. นางวราพรรณ  สุพบุตร
2. นางสาวชรินทร์ธร  สุพรรณกูล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การภักดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  การภักดี
3. เด็กหญิงพัชชา  ภิลม
 
1. นางกชพรรณ  คมขำ
2. นางสาวสำเริง  โพธิ์ขำ
 
163 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ม่วงทอง
 
1. นางสุกัญญา  บุญเพ็ชร์
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงชนิตา  เต็งมิ่ง
2. เด็กชายพัชรพล  พุทธิพล
3. เด็กชายพัสกร  อาจมิตร
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร์
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ศรีวงค์พุก
2. เด็กหญิงจิรธิดา  ทองสุข
3. เด็กหญิงลักษิกา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางเถริกา  โพธิ์เพ็ชร์
 
166 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1. เด็กหญิงภัทราพร  ทับทิมทอง
 
1. นางเฉลียง  โพธิ์แจ้ง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กชายวัชรพงศ์   โคกกรวด
 
1. นายอภิวัฒน์  เดชวิทย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนชาติ  เทียมวัน
 
1. นายสัมฤทธิ์  ชาญวัฒนศิลป์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทัศน์พล  เรือนภู่
 
1. นางณัฐกฤตา  ฉายประทีปคชา
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ปาทาน
 
1. นางสาวประภาพร  ธนะไพบูลย์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายชัยกร  ปานหลุมข้าว
 
1. นางสาวโศจิรัตน์   เณรแขก
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายอิสยาห์  หอมชะเอม
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายธีรพงษ์  เครือสอน
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เบื้องดี
2. เด็กหญิงชลดา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นอุรา
 
1. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
2. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายชัยกร  ปานหลุมข้าว
2. เด็กชายนพดล  อยู่โต
3. เด็กหญิงอัศนี  แจ้งนคร
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
2. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายธนัช  หลักคำ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แพรสิน
 
1. นางสาวสำเนา  หลาวทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  กลัดสุข
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 1. เด็กหญิงจิราพา  แร่จั่น
2. เด็กชายนิธิ  โสวาทวงศ์
 
1. นายพิภพ  ไทยเขียว
2. นางสาวสุชาดา  สุขกำเนิด
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1. เด็กชายจักรี  เกิดพิทักษ์
2. เด็กหญิงวิรมณ  รักซ้อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญแพ
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายสัญชัย  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงอรัญญา  อยู่เป็นสุข
 
1. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
2. นายประสพ  สิงห์สม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กชายตรีเนตร  คนกล้า
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  รุ่งเรือง
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงค์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายหัด
 
1. นายวรวุฒิ  แอฆะ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรัสสา  จั่นช้อย
 
1. นางประเสริฐ  คงเจริญ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายธีรภัทร  วรรณชาติ
2. เด็กชายวันชัย  อิ่มน้อย
3. เด็กหญิงวิรดา  ยอดดำเนิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงสุปราณี   อุ้มครุฑ
 
1. นางสาวจิรนันท์  เงินช้าง
2. นางสาวจินต์จุฑามณฑน์  ทาเอื้อ
3. นางสาวปวรรณรัตน์  ร่องมะรุด
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 1. เด็กชายกฤตยศ  กันยา
 
1. นางสาวเทียนพร  เอ้งฉ้วน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เหมือนแตง
 
1. นางจำนงค์  อยู่เกิด
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สายทอง
 
1. นางสาลี่  ขุนทอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายพงศกร  น้ำทิพย์
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายสุธิราช  พุกปาน
 
1. นางปทุมวดี  มีนาค
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทรภักดี
 
1. นางสาววรินทิพย์  ใจแสน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายอนุพงษ์  สมพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  พิณประภัศร์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หรุ่นโพธิ์
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายพงศ์พล  เชื้อชัย
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรเณร
2. เด็กหญิงลภัสลดา  ทิมโต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าพันธุ์บุญ
 
1. นางสุจินต์  ดีประดิษฐ์
2. นายชาลี  สุขสบาย
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1. เด็กชายพีรกร  กัณถา
2. เด็กชายสงกรานต์  ผาทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คงเขียว
 
1. นางนิพัทธา  จันทร์เอี่ยม
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา  อินเจียด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุยอ๊อด
3. เด็กหญิงรัชนีรมณ์   นิลฉ่ำ
 
1. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
2. นางมยุรี  บ้านสระ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ข้องหลิม
2. เด็กชายนิธิ  เกิดมงคล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ทีสุด
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
2. นางจรีรัตน์  ดนตรี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แสงทอง
2. เด็กชายวัชรพล  ดีอิ่ม
3. เด็กชายอัครชัย  พึ่งแย้ม
 
1. นางเกษร  ศรีจันทร์
2. นายปิยวิพากย์  ศริดารา
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กชายกลวัชร  ศรีน้อย
2. เด็กชายนพรัตน์  เชียงมา
3. เด็กชายประเสริฐ  โพธิ์ดาษ
 
1. นางอรนุช  บุญคงมา
2. นางจรีรัตน์  ดนตรี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายจิรภัทร  ด้วงช้าง
2. เด็กชายศรายุทธ  เทียนงาม
3. เด็กชายเอกชัย  ยันไธสง
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
2. นางสะอาด  แจ่มอุทัย
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
2. เด็กชายวุฒิชัย  พวงทอง
3. เด็กชายเจริญ  ตุ้มงาม
 
1. นางสาวสายฝน  เอี่ยมรักษา
2. นางณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  เครือสอน
3. เด็กชายเจษฎากร  ใจมล
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  โพธิมากูล
2. เด็กหญิงสุนิษา  คล้ายปาน
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงหนาท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริชาติ  ไม้ลำดวน
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์สำราญ
2. เด็กชายสกรรจ์  สุภาพเนตร
 
1. นางสาววรรณะ  วงษ์ถาวรเรือง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายจิราวัต   เฉียบแหลม
2. เด็กชายวรากร   ช่ออ่อน
 
1. นางธัญญาภัสร์   อบอุ่น
2. นางพรรณสรณ์  สนิท
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางลือ 1. เด็กชายยอดขวัญ   น้ำทิพย์
2. เด็กชายสุวพัชร   พราหมโชติ
3. เด็กชายไวฑูรย์   แจ้งเปลี่ยน
 
1. นายศิลา   อริยพฤกษ์
2. นางพรรณสรณ์  สนิท
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุหงา  การบรรจง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  รักดี
3. เด็กชายอานนท์  แก้วเมือง
 
1. นายนุกูลกิจ  เนียมปาน
2. นางสาวกรรณิการ์  สินทรัพย์