หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร1 ห้อง 2/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม หลังอาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม หลังอาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิต 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิต 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิต 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารวิทยาศาสตร์ชั้นบน ห้อง 223 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารวิทยาศาสตร์ชั้นบน ห้อง 224 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ เวทีหอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 513 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 514 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 515 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง e-classroom 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง e-classroom 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ERIC 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ ERIC 8 ต.ค. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 512 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 11.00 น.เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 8 ต.ค. 2557 11.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ห้อง 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ห้อง 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ห้อง 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ห้อง 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ชั้น 2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สนามวอลเล่ย์บอล/สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สนามวอลเล่ย์บอล/สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ เวทีคนกล้า 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ เวทีคนกล้า 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ เวทีคนกล้า 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ เวทีคนกล้า 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง กระต่าย 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง อน.1/1 และ อน.1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง อน.2/1 และ อน.2/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ห้องหมีน้อย 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]