หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางใหม่ จรัลโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ลี้ศิริวัฒกุลโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
3. นางถาวร โหลยาพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางปรานอม แสงพลอยโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวมัญทยุชา ประกิ่งโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร สังข์วิชัยโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ อมรรัตนายุทธ์โรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ เกยูรวรรณ์โรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมณี รักร่วมโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม สิริภัคนันท์โรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
3. นางสาวสุดาวัลย์ กิตติธาดาโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ศิริเจริญธรรมโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กุลพานิชย์โรงเรียนวัดซึ้งล่างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ ฐาปนะดิลกโรงเรียนวัดมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพร บรรเทาวงษ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ผลพฤกษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมใจ รื่นรักษาโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางกาญจนา รักษาภักดีโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางนิรมล พิมพาโรงเรียนวัดซึ้งบนกรรมการ
3. นางสุวรรณี เชยสมบัติโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญอนันต์ ทองภักดีโรงเรียนบ้านปั้นหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ประกอบสินนุกูลโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
3. นางสาวลัตติกา ชัยคามโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต นิยมวงษ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เนียมศรีโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ ชารัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริรัก เจริญกัลป์โรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญปณัสม์ อภัยพันธ์โรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
3. นางสาวญานิศา รุ่งแจ้งโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางหนูพิน ซื่อสุวรรณโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา ชาตกุลโรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82กรรมการ
3. นางสาวทัศนา วรรณประภาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี นาทสีทาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ สายธนูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรษนา แก้วเจริญโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เจริญพรโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์โรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ภูหลวงโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางนารี เจริญประโยชน์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางทัตชญา นิยมไทยโรงเรียนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจันตรา ไชยประสาทสุขโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์กรรมการ
3. นางศรีใคร แดงอ่อนโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สุเมธานุสรณ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางสุภาตรี ชัยศรีโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางสาวเกศรา กันทะจรโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายดนัย ชาติศรีโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นายไกรประสิทธิ์ พันสอาดโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี พยัฆกูลโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางชยารัตน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นายธวัชชัย ยวดยิ่งโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธาราดล กัณหาโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร ทาสีแก้วโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
3. นางหทัยชนก บรรจงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประภาส นาคประวัติโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายนรากรณ์ ใยเพ็งโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวฤดี เหลืองประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี นุกูลภักดิ์โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ซอปล้องกลางโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า เวชทรัพย์โรงเรียนวัดเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่งโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ชุมนิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรินทร์ลภัส ศิริอมรนิธิกุลโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา เงินจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมุกดา ธรรมเกษรโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎา สนิทโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ผลอนันต์โรงเรียนพลิ้วกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎ์ ฉิมพาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธิ์ หนึ่งน้ำใจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางโกสุม จิตรสำเริงโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสามารถ วัฒฐานะโรงเรียนวัดอิมั้งประธานกรรมการ
2. นางจริยา วงศ์ษาโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร บ้านด่านโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ งามสกุลโรงเรียนวัดอิมั้งประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยมโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ไกรษรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธีรวุฒิ วิทยานันท์โรงเรียนบ้านตรอกนองประธานกรรมการ
2. นางอารี มาลาทองโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสุภานี เมืองซองโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ลานทองโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร บุญมั่นโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นายพิษณุ ปานนี้โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพัชลักษณ์ แก้วแกมกาญจน์โรงเรียนวัดพลวงประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางชะบา จำเริญลาภกุลโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ เกลียดความชั่วโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางบานชื่น ผลพฤกษาโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งประโคนโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ทองเรืองโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงศ์ ตั่นเล่งโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เพ็งสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นายเฉลีมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มารลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มารลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
5. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มารลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
5. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มารลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
5. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประวีร์ บรรจงการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย สุนากรโรงเรียนวัดท่าเขากรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มารลาสายโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
5. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรภัสศา เกตุแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากไทยประธานกรรมการ
2. นายศักดา นิโรจน์โรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางกาญจนา สมตุ้ยโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสังเวียน มาลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ นพพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จันทมิตรโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี่ เบญจวรรณโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธีราณี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นางรุ่งวราภร แดงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางเสาวรักษ์ ธัญญารักษ์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนุชน้อย ปัญญะปูญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ พลล้ำโรงเรียนวัดกะทิงกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ชาติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มิ่งมีชัยโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ประกอบผลโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี โกมลกุลโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำพล สุมิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุริรัตน์ ปัดกองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววนิดา ทวีพงษ์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำพล สุมิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุริรัตน์ ปัดกองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววนิดา ทวีพงษ์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายโท จินากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวิไลประธานกรรมการ
2. นางศรินนา นริยากุลโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางชิตชญาพัฒน์ พุทธอุทัยโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายบุญรอด พานารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจิกประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง เอกฉัตรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ หุณะปุญโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชูศักดิ์ ตันกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวขันธนา พันธะโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางบุญนำ คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐิดา กุลศรีโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ เทพวรสุขโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
3. นางสาวสินัชชา โคตรศรีโรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชิต เพชรจั่นโรงเรียนบ้านอีมุยประธานกรรมการ
2. นางวรนัด สุขสิงห์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ สิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวธันยนันท์ ชาติวุฒโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพัชร ไข่คำโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวนิฐิรัตน์ ละม้ายโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์วัฒนธรรมอำเภอเขาคิชฌกูฏ/แก่งหางแมวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ์โรงเรียนโฆวินทะประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เดชชีวะโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางกาญจนา อิ่มผ่องโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นายวันชัย เครือเตชาวัฒนธรรมอำเภอสอยดาว/โป่งน้ำร้อนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไชยนุวัติโรงเรียนวัดคลองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางโสภา บุญลาโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางนิปัทม์ สนิทเธอโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการ
4. นางพิลาศลักษณ์ นุ่มก่วนโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประสงค์ ทองมาาตรโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. พระชาญชัย กิตติโสภณโณวัดวันยาวล่างกรรมการ
3. นายบดินทร์ อรัญญาโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
4. นางสมรัตน์ บุญถนอมวัฒนธรรมอำเภอขลุง/มะขามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ ริมคีรีโรงเรียนบ้านคลองคตประธานกรรมการ
2. นางกัญญาลักษณ์ ปกครองโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาวบริรักษ์ บุญลอยโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สามัคคีโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวมะณีนุช ทำคามโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายบุญยงค์ แจ่มสงค์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวพวงผกา หากุหลาบโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธิดา ปรางรัตน์โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่กรรมการ
3. นางนารี คุ้มจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรัตนพงศ์ ริมคีรีโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ บุญถนอมโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
3. นางทัศนา ปรียานนท์โรงเรียนวัดน้ำรักกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ พันสางโรงเรียนวัดคลองพลูประธานกรรมการ
2. นายนิเทศ เขียวพรมโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา บุยโยประการโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสุนี ญาติเจริญโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บุญแก้วโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางบุญตา กิจศิริรัตน์โรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา จำหน่ายผลโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ รุ่งระวีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางปวีณา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพลอยนันท์ ผลประพฤติโรงเรียนวัดสะตอน้อยประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นางมุกดา หนันเรืองโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนิภา เนาวรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ วัฒฐานะโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
3. นางบงกช วุฒิเกษตรสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ดีเลิศโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา บรรณศาสน์พรโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. นางทิวา โศภิษฐ์สิทธิกุลโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาญเกียรติ พิมพ์ณรงค์เดชโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นายบังเอิญ ใจสุทธิโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการ
3. นางสาวรังสินี โพธิสุขโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพร พงศืวิฑูรย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นายสมควร ลิ้มเจริญโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวไพเราะ ครุปิติโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ หมื่นเตียงโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสนทนา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางภัคธินี ทองนพคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิงทองประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย มะลิต้นโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางนารี เกื้อกูลโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี เจริญนานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายกมล จันทเลิศโรงเรียนวัดขนุนกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายรุ่ง มนต์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางพรรณี เจริญประมงโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสมฤดี วงษ์อยู่โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญโรงเรียนวัดเกาะจิกกรรมการ
3. นางสาวปนิดา ประมงกิจโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ พิศวงโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางนริศรา เค้ามูลโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุทธิประภาโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อารีเพื่อนโรงเรียนมิตรภาพ 20ประธานกรรมการ
2. นายริมประเสริฐ คำเสียงโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวโกญจา นิสสัยโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
4. นายภาณุมาศ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางปราณี คำรื่นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไพรัช บุญรุ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายนนท์วศิน รัญชน์เลิศสินโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางปราณี คำรื่นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไพรัช บุญรุ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายนนท์วศิน รัญชน์เลิศสินโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ฉัตรทองโรงเรียนบ้านสวนส้มกรรมการ
3. นายชนะ เสนาะศัพท์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ฉัตรทองโรงเรียนบ้านสวนส้มกรรมการ
3. นายชนะ เสนาะศัพท์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย คุ้มวงศ์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ธรรมคงทองโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางสาวนันทกะ เครือมาศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุษบา เหมะวิศัลย์โรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางบุษบา เหมะวิศัลย์โรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ วัฒนธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6ประธานกรรมการ
2. นายวรธันย์ สินทองโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นายไชยา บัววัฒนะโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ วัฒนธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6ประธานกรรมการ
2. นายวรธันย์ สินทองโรงเรียนวัดมะทายกรรมการ
3. นายไชยา บัววัฒนะโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร มณีรัตน์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวศิวดี สุขสำราญโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร มณีรัตน์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวศิวดี สุขสำราญโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร มณีรัตน์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวศิวดี สุขสำราญโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร มณีรัตน์โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวศิวดี สุขสำราญโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประทุมวัน ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางนิชนารถ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประทุมวัน ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางนิชนารถ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ หมื่นเตียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล กิจจานนท์โรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา มุขโตโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ หมื่นเตียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล กิจจานนท์โรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา มุขโตโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดศิริโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดศิริโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดศิริโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอิสรีย์ ช้อนทองโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดศิริโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นักเสียงโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายจิตศักดิ์ บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นักเสียงโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายจิตศักดิ์ บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกวรรณ บุญอาจโรงเรียนวัดกะทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา วรรณภักดีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ พงษ์เกษมโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศรีสมัย มัธยมศรัทธาโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี รัศมีงามโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายวรกฤต พินธุธรรมโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ เจริญมรรคโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางสาวภิทิตา สยามไชยโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายมงคล เกิดลาภโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางปราณี ภูมินิวาสโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ประภา ผลประพฤติโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางปิยะนันท์ เพ็ชรฉ่ำโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวรรณวนัช ไข่แก้วโรงเรียนบ้านตรอกนองประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวชาลินี จงอริยตระกูลโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลิขิตมณีชัยโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทมณี อรรถบทโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์กนก วิรุณกาญจน์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลนภา สุริวงค์โรงเรียนวัดทุ่งกบิลประธานกรรมการ
2. นางอุไร ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางพิมพา อิ่มเอิบโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญรุ่ง หอมหวลโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาววรมน ยาดีโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เขมะบาลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอังคณา หมอนทองโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา น้ำใสโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
3. นางสาวชลธร เชื้อกุณะโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมันทนา อุตทองโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เจ้ยเปลี่ยนโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางประพีร์ ประสมบุญโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางญาณิศา เบ็ญจกิจโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลณัฐ เพ็ญวงษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ทบวิชาโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา นิยมนาศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. MissHaoyun Zhaoโรงเรียนมะขามสรรเสริญกรรมการ
3. นางจุฑามณี แต้มทองโรงเรียนมะขามสรรเสริญกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางณิชาภัทร ขันติเจริญโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เผ่ากันทะโรงเรียนวัดขนุนกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา เทศกาลโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาววิชญาพร นริยากุลโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ หอมไกลโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพดล บุญถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา คูโคกสูงโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศรีสุขโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
4. นายนพเก้า แซ่อุ้ยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นายประพนธ์ กระแสร์พันธุ์โรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤศชมธร มีไชยโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นายศักดา สมัครสมานโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นายดุรงค์ฤทธิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางวัจนา ดิเรกศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร ครองศิริโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสุชาดา ชยางคานนท์นักวิชาการศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชยางคานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สุทธิเชษฐ์นักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นายธานินทร์ เกษศิริโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัต ผลิพืชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี วัฒฐานะนักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นางสโรชา นุสติโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี บุญปานโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สอนเจริญโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัชรี วัฒนชัยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีสดโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายกรวิก อ่ำปั้นโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วงโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
3. นางจงกล คะเชญชาติโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรดา สู่สุขโรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางสุพร มูลลิสารโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
3. นางผุสดี พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิรัช สนอ่อนโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สุภางค์รัตน์โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โปร่งมณีโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวธิดารัตน์ ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ทองอากาศโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
3. นางธนัณฎา ประจงใจโรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุขเลิศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางอรชุมา ศรีสิงหเดชโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา กานกล้าโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกรีฑา บำรุงมิตร์โรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางนิลาวัลย์ สันตะศรีโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายกรวีร์ บุตรมะลาโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรีฑา บำรุงมิตร์โรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางนิลาวัลย์ สันตะศรีโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายกรวีร์ บุตรมะลาโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ คำประสิทธิ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมจิต เพชรจั่นโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
3. นางสาวลัดดารัตน์ พลมีเดชโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ คำประสิทธิ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมจิต เพชรจั่นโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
3. นางสาวลัดดารัตน์ พลมีเดชโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนวัธ ยุทธเสรีโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สำราญสุขโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
3. นางสาวพชรพร ธรรมวิญญูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พรหมฉินโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นายมนัส อุณหศิริกุลโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สมรโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายลัคพงษ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวพิณทอง ผลดีโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุขเลิศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางอรชุมา ศรีสิงหเดชโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา กานกล้าโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิรัช สนอ่อนโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สุภางค์รัตน์โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โปร่งมณีโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิรัติ ทำเนียบโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทองกลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการ
3. นางจิราภา พจนานนท์โรงเรียนวัดซึ้งบนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ทองศรีโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา สาแสงโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. นายฉลอง สุขใสโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวไพจิตร ดิษธรรมโรงเรียนบ้านช้างข้ามประธานกรรมการ
2. นางณกานต์ เนาวรัตน์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางกานดา เต็มเต๊ะโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตร ดิษธรรมโรงเรียนบ้านช้างข้ามประธานกรรมการ
2. นางณกานต์ เนาวรัตน์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางกานดา เต็มเต๊ะโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ถนอมวัฒน์โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เลาห์กิติกูลโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางวลัยพร พิมพ์ณรงค์เดชโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกันต์วดี พันธุ์สุโกโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2ประธานกรรมการ
2. นางธัญยธรณ์ กระจ่างสันเที๊ยะโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ภูทองขาวโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์ศรีชั้นโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวสุภานี รอดเจริญโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางปราณี พุทธจันทร์โรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ วิชัยศึกโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ พลอยศิริโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิชญา เบี้ยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะทายประธานกรรมการ
2. นางพาณี เขียวผ่องโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางอุรชา ทองน้อยโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิวิทย์ จรดลโรงเรียนวัดตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางชลฤดี คำสัตย์โรงเรียนวัดน้ำรักกรรมการ
3. นางสาวอรุณี กุลรัตน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทนา พรหมศิลป์โรงเรียนบ้านตามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กตัญทีโรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
3. นายประสงค์ เจริญกิจโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ ร่ารื่นโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ปลายเนินโรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82กรรมการ
3. นางจงกล เรื่องไพศาลโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอำไพพรรณ บุญรอดโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางวิภา เนินสถานโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ บุญอภัยโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ทุมทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัศมี ชูเพียรโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสายทอง เจริญนานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพร มีผิวโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สุทธะลักษณ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางยุวณีย์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการ
3. นางนพพร คูณธนาโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรุณพร ครองชนม์โรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ศรีมงคลโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ กมลเชตุโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางน้ำค้าง จงบูรณ์โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางอรนุรี สาริกโรงเรียนบ้านเขาหอมกรรมการ
3. นางศรีไพร หนึ่งน้ำใจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางกิตติมา แก้วขาวโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ผลิพืชโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
3. นางศิริยา สรวมศิริโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุนันท์ รักไทยโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี งามกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
3. นางอลิษา ตั้งอยู่สูงโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
4. นางสาวดุจฤดี เลี้ยงภูมิโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นางอโนชา ขุนศรีธรรมโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัลลภา ทำเนียบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บุญรักษาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางขวัญดาว พลอยแหวนโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ลิ้มศรีพนากรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอรชร จั่นมณีโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพรเพ็ญ ถังไชยโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี รอบคอบโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
3. นางมยุรี ปะทักขินังโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา วงษ์พัฒน์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ วรรณป้านโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เฉลียวฉลาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทรงมิตรโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เฉลียวฉลาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทรงมิตรโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เฉลียวฉลาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารีประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทรงมิตรโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางเพ็ยจันทร์ ผ่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราริษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมาลี โพธิสกลโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางนภาจรีย์ นามประดิษฐ์โรงเรียนวัดปากน้ำแหลมสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราริษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมาลี โพธิสกลโรงเรียนวัดเกวียนหักกรรมการ
3. นางนภาจรีย์ นามประดิษฐ์โรงเรียนวัดปากน้ำแหลมสิงห์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์โรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางปลื้มจิตต์ มิ่งมีชัยโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์โรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางปลื้มจิตต์ มิ่งมีชัยโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์โรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางปลื้มจิตต์ มิ่งมีชัยโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์โรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางปลื้มจิตต์ มิ่งมีชัยโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิยมศิลป์ ภูมิพื้นผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยา บัวสายโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางรพีพรรณ สุขสำราญโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอังชัน แจ่มคุณาโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นางอุทัย วรรณป้านโรงเรียนวัดเขาตาหน่วยกรรมการ
3. นางพอขวัญ บุญถนอมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริญากาญจน์ ศรีขันแก้วโรงเรียนวัดบางสระเก้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เข็มวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม ผิวผ่องโรงเรียนบ้านวังตักประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมขวัญ มีสุขโรงเรียนวัดซึ้งบนกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ภูครองนาโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชรินทร์รัตน์ ชมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ช่วยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชรินทร์รัตน์ ชมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ช่วยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ อินทร์อ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประธานกรรมการ
2. นางบุณณดา จั่นสังข์โรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวปรารถนา ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุณา นิโรจน์โรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี มั่งมูลโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ชมชื่นโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เรืองขจิตโรงเรียนวัดน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จบสัญจรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ นามวงษ์โรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีวัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เจริญกัลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านทัพนครกรรมการ
3. นายประวัติ เจริญวัยโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางอำนวยพร โชคดีวัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะเปริดกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลข่างโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เจริญทวีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายถนัด ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา พลข่างโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางดารณี บุญเหลือโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐภัสสร ชาวนาโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา พิทักษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเกศแก้ว จันทร์อินทร์โรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา คงศรีโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์)กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีนวล บัวตูมโรงเรียนพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วาจาสัตย์โรงเรียนวัดทุ่งเพลกรรมการ
3. นางสาวธัญพรรณ โกศลานันท์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม ธรรมเกษรโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล วงษ์ปรีชาโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ กลำภักดิ์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม ธรรมเกษรโรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นายสุรพล วงษ์ปรีชาโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ กลำภักดิ์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ บุญโยประการโรงเรียนบ้านเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร เอกฉัตรโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางสาวดุษณี สีสดโรงเรียนวัดบ้านอ่างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา บับใหม่โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์โรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา บับใหม่โรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ญาติเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นางอามรรัตน์ เสาะด้นโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายธานิตย์ ชุมนิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทิน ไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางนิสา ผ่องภิญโญโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชุติมา บำรุงวงษ์โรงเรียนวัดซึ้งล่างกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]