รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงนีน่า  ทองสา
 
1. นางศรีไพร  หนึ่งน้ำใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเดือนเด่น
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทองแก้ว
 
1. นางอมร  แสงเรืองเวชกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญตัว
 
1. นางสาวหทัยชนก  มากพุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บริหารพงศ์
 
1. นางปทุมมาศ  รัตนสินธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงทินมณี  รักษา
 
1. นางสุนันท์  อมรรัตนายุทธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรัทธาบุญ
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงวาริศา  นิยมศิลป์
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่วมฉิม
 
1. นางสาวสมฤดี  เชิดกายเพชรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  สองเมือง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุนิตา  ฉายแสง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พ่วงพี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รัตนเบญจะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนโฉม
2. เด็กหญิงพัชรา  งามสง่า
 
1. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สายสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิยา  ลานอก
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์
 
1. นางสาวอันธิกา  เมตตาจิตต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงมณิสรา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายณัฏฐ์ทัศน์  โห้หาญ
 
1. นางสาวอุษณี  เอี่ยมบวร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  พวงหิรัญ
2. เด็กหญิงพิรดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญแจ่ม
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางแพรว  วรลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เจนสาริกัน
2. เด็กชายณัฐพล  ป้อมฤทธิ์
3. เด็กหญิงมณฑา  มูละสาร
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชนกมล  วิกุล
2. เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
2. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉัตราพร  เลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จั่นเพชร
3. เด็กหญิงอัยลฎา  กองคาวี
 
1. นางสาวรัตน์ติกาล  มูระคา
2. นางสาวสมฤดี  เชิดกายเพชรา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายชลธีร์  สุดประเสริฐ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สุธรรม
 
1. นายธาราดล  กัณหา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นรเนตร
2. เด็กชายเบญจรงค์  พิพัฒน์ชัยกิจ
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
2. นางสาวนุชจรินทร์  อุ่นเรือน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ชนะผล
 
1. นางนลินรัตน์  สายธนู
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวิรัตน์  แก้วขอนแก่น
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ผสารพันธ์
2. เด็กชายธัชนนท์  กิจสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ธารานุรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  ชลาวงศ์
2. นางจันทนา  ชำห้าน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เครือเทพ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  จัตุรัส
3. เด็กหญิงวีนัสรา  อาภาประสิทธิ์
 
1. นางกาญจนา  ตุ้มสูงเนิน
2. นางสาวนิภาพร  สุภาพพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนภัทร  คามบุตร
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กฤตกนกทวีสุข
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  คงอยู่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมฉิม
3. เด็กชายพัตธนดนย์  เก็บผัก
 
1. นางจันทร์ฉาย  อินตะมะ
2. นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทิพวงศ์
2. เด็กหญิงหมิว  ไชยะ
3. เด็กหญิงอภิรดา  อริยะมงกุฏ
 
1. นางมนัสนันท์  เกิดเอี่ยม
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกพร  เหียงแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่พร้อม
3. เด็กหญิงพิยดา  ประเวรภัย
 
1. นางมนัสนันท์  เกิดเอี่ยม
2. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  เหง้าโอสา
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทราวัฒน์
3. เด็กหญิงศิริการต์  มิตรวิเชียร
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นายสังเวียน  มาลาทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงยอแสง  เมฆมล
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์โคร
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  พันธ์ทอง
 
1. นางมนัสนันท์  เกิดเอี่ยม
2. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงชารินัน   ขันธรักษ์
2. เด็กหญิงอภิรดา  อ่อนโนน
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
2. นางสาวเรวดี  จินตรักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคลประเสริฐ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดเพ็ชร
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
2. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ศรีดาพันธ์
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
2. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กชายปภังกร  พานารถ
2. เด็กชายอรรถพล  สาสะเน
 
1. นายชูศักดิ์  งามสกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนธรณ์  สุทธิธรรม
2. เด็กชายสวิตต์  รัตนประไพ
 
1. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  แออุดม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  อินทสร
2. นายพงษ์ศักดิ์  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายปรีชาศักดิ์  ผลสุข
 
1. นางสาวยุพา  ทองเรือง
2. นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญทิพ  นพกิจ
2. เด็กหญิงนันทนา  ดวงเอ็นอาจ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  คำดี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผากา
5. เด็กหญิงสุเนีย  ซอ
 
1. นางเกษร  วิเศษกุล
2. นางอลิษา  ตั้งอยู่สูง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงนิตยา  เดชพันธ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ดีเจริญ
3. เด็กหญิงพิสมัย  แสงทอง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์หงส์
5. เด็กหญิงวรรณธิชา  นกกาศักดิ์
 
1. นางนุชน้อย  ปัญญะปูญ
2. นางสาวอัจฉรา  แซ่ลิ้ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมพา
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทียรเลี้ยง
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  กมล
4. เด็กหญิงวรรณวลี  นัตติพรรณ
5. เด็กชายสรวิชญ์  จั่นเขียว
 
1. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
2. นางจันทนา  พรหมศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กชายจักรพงษ์  นุชวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวริศา  บุญรักษา
4. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีดี
5. เด็กหญิงอลิสา  โอสถเจริญ
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นางวีชญา  หอมถวิล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงชนากานต์  งามละมัย
2. เด็กหญิงธนัญญา  โคบาล
3. เด็กหญิงมาแลน  เนตรหาญ
4. เด็กหญิงสุทธินันท์  ประดิษฐ์จา
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจหาญ
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางสาวอรุณี  กุลรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดาวสิน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงสูงเนิน
3. เด็กหญิงนันทนา  บัวระบาด
4. เด็กหญิงวรรณพร  ชัยปัญญา
5. เด็กหญิงวรัญญา  นานรัมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
2. นางจันทนา  พรหมศิลป์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วธรรม
2. นายณัฐดนัย  เฉลิมพงษ์
3. เด็กชายพงศภัค  เฉวียง
4. เด็กหญิงเกศินี  นะรังษี
5. นายเอกดนัย  อินทรสอน
 
1. นางปาริฉัตร   เนียมศรี
2. นายยิ่งศักดิ์   เพ็งชิต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกมลา  วรัตถารมณ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ล้วนดี
3. เด็กชายนภสินธ์  พรมทอง
4. เด็กชายพงศกร  ล้วนดี
5. เด็กหญิงพนิดา  เห็ดตุม
 
1. นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงชนิตา  ทุริดไทสง
2. เด็กหญิงธนัชชา  พุทธเสน
3. เด็กหญิงธันยชนก  สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายนันทภพ  กุศลจิตต์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โม่ทอง
6. เด็กหญิงบุตรนภา  ธรรมเจริญ
7. เด็กหญิงบุษกร  เจริญวารี
8. เด็กชายปิยะวัฒน์  รักระเบียบ
9. เด็กชายพีรัชชัย  ฉุยฉาย
10. เด็กชายภูวดล  พงษ์ดี
11. เด็กชายวรรธนะ  สุขคง
12. เด็กชายวรัญญู  แต้มพงษ์
13. เด็กชายศราวุธ  พันธ์อุดม
14. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวิเศษ
15. เด็กหญิงอภิชญา  สร้างผล
16. เด็กชายอลงกรณ์  ถีติธรรม
17. เด็กชายอาณัติ  ชั่งการ
18. เด็กชายเฉลิมพล  ตั้งมั่น
19. เด็กชายเฉลิมรัฐ  เดชะบุญ
 
1. นางระวีวรรณ  ภู่ทรัพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกมลาสน์  สำราญจิตร์
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีนวล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กงกอง
4. เด็กหญิงธนวดี  ตั้งมั่น
5. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วสัมฤทธิ์
6. เด็กชายปุรเชษฐ์  พรหมมา
7. เด็กชายภูบดินทร์  จิตอรชุม
8. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เจริญลาภ
9. เด็กชายลิขิต  แต้มพงษ์
10. เด็กชายวีระพัฒน์  ยืนนาน
11. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สุขเจริญ
12. เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณรัตน์
13. เด็กชายสรวิศ  ลอยลิ่ว
14. เด็กชายสิทธินนท์  สุวรรณโชติ
15. เด็กชายอนุกิจ  วิบูลย์อรรถกร
16. เด็กชายอภิชาติ  สูชาวนา
17. เด็กหญิงอภิระดี  สร้อยศรี
18. เด็กชายเกียรติยศ  ชายน้ำเค็ม
19. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โลหะศาสตร์
20. เด็กชายเอกพัชร  บุญเหลือ
 
1. นางเพ็ญวดี   เจริญงาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลศิลป์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอัชฌา  จันทบูรณ์
 
1. นายสุรกิจ  สิอิ้น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงฌัชฌาริตา  รัตนพันธุ์
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายกฤตภาส  ประกอบทอง
2. เด็กหญิงกฤตยา  ดำสนวน
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญจวรรณ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายกิตติ  ช่างแกะ
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ลุนลา
 
1. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
2. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกรวลัย  มูเลง
2. เด็กหญิงชลธิชา  นิลฉวี
3. เด็กหญิงปภาดา  ศรีหมื่น
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  งามใจ
5. เด็กหญิงรัตนวลี  แก้วคำทา
6. เด็กหญิงลักษณา  สมมิตร
7. เด็กหญิงศรุตยา  พงษ์ไธสง
8. เด็กหญิงสุปริญญา  คงเนียม
9. เด็กหญิงสุพัตรา  นุวงษ์
10. เด็กหญิงแพรวา  งามใจ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นางชีวานันท์  จันทร์กลม
3. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขุนทด
2. เด็กหญิงกิมหงส์  ล้วนดี
3. เด็กหญิงจันทู  พันชนัง
4. เด็กชายจีรวัฒน์  พันธบาล
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  กุคำฮัก
6. เด็กชายณัฐพงศ์  คงอุด
7. เด็กหญิงปนิดา  พันชนัง
8. เด็กหญิงปรินดา  การะภาค
9. เด็กชายภัณท์พรหม  โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงวริดา  พันชนัง
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เงินเต็ม
12. เด็กหญิงสุนีย์  อิ่มใจ
13. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ตาริก
14. เด็กหญิงอุษา  ล้วนดี
15. เด็กชายเบส  เงินเต็ม
 
1. นายภัทรพล  ทองดี
2. นางสาวปวีณา  อ่วมสมบัติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงกชพร  เชื้อมอญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัฏพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นชม
4. เด็กหญิงดลยา  บุญครอบ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  ประกอบแสง
6. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยาวญาติ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงก่ำ
8. เด็กหญิงรัตนากร  ลครชัย
9. เด็กหญิงวรรณารินทร์  หมอโอสถ
10. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนทอง
11. เด็กหญิงศศิรินทร์  มีทรัพย์มั่น
12. เด็กหญิงสวรรยา  อรัญโชติ
13. เด็กหญิงสินาภรณ์  แย้มมะลิ
14. เด็กหญิงอริสา  เสือเอ๋ง
15. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สุขสวน
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
2. นายพงษ์ธเนศร์  สนเคหงษ์
3. นางปองจิรา  จตุรวงค์
4. นางอัญชนา  สีหนาท
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปานทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรง
 
1. นายบุญยงค์  แจ่มสงค์
2. นายเอกลักษณ์  ภูครองนา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. นายกิตติพงษ์  นพสาย
2. นางสาวอินทิรา  ทับทิมทอง
 
1. นายเสกสรร  สุขเลิศ
2. นายอุเทน  ผาภุมมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงหน่อง  ลา
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นาโควงค์
 
1. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. นางสาวรสริน  เขตนอก
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายเอกพันธ์  คำสามผิว
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงสิริธร  เรืองศิริ
 
1. นางจอมใจ  มัณฑิกาวิทย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรังสิญา  ไชยราช
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นางสาวสิริวิมล  นิ่มนวล
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. นางสาวเปมิกา  ถำวาปี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายศิทธการย์  นามกร
2. เด็กชายเจษฎา  ดียิ่ง
 
1. นางมณฑา  รัตนชัย
2. นางสาวณัฐกฤตา  พุ่มไม้
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เอ้โทบุตร
2. เด็กหญิงอริศรา  มะยมตะคุ
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
2. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอี่ยมรอด
2. เด็กหญิงสุนิษา  ยะเจริญ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงนุชลดา  กองสุข
 
1. นายพิษณุ  ปานนี้
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  สมสืบ
2. เด็กชายล่า   เซ็ง
3. เด็กหญิงสาริศา  นิลสระคู
 
1. นางนงลักษณ์  ยิ้มแย้ม
2. นายอิสรา  บุญมี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ฉิมกลีบ
2. เด็กชายภาสกร  วิลาลัย
3. เด็กชายแสงสุรียฺ์  ศรีรักษา
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
2. นางสำอางค์  บุญอากาศ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกฤษดา  พงษ์สาตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสมาน
3. เด็กชายชลวัฒน์  จีนทีนอก
 
1. นายอิสรา  บุญมี
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงยีนส์  ศรีสุทัศน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. นายพงษ์ศักดิ์  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กหญิงนงนภัส  รัตตะ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ติงชาติ
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรนรินทร์
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงชนาพร  นาควานิช
 
1. นางบุษบา  อภัยรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์   ศรีภักดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงภัทรศยา  นาคสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขาวสบาย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คุณทวี
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  ปกรณ์ประเสริฐ
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงธนัชพร  จงเทพ
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงซรีเปา  เส็ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษนล  จอมกลิ่น
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกัลปังหา  อนันต์ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงดุสิตา  ประสานแสง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงภัทรศยา  นาคสกุล
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  คุณทวี
6. เด็กหญิงศรันรัชต์  ภูมิประพันธ์
7. เด็กหญิงอรกมล   แก้วสุข
8. เด็กชายอาทิตย์  แก้วดาราวัล
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
2. นางสมร  ไชยพงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สังข์ขาว
2. เด็กชายกฤษฎา  ทิมพิทักษ์
3. เด็กหญิงกัญชพร  ไชยเสวนา
4. เด็กหญิงจันทกานต์  นาน่องโกรน
5. เด็กหญิงชนิตา  บรรเทาวงษ์
6. เด็กหญิงญาณิศา  แก่นจันทร์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำกิจ
8. เด็กหญิงทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
9. เด็กชายธนกฤต  สุขสิงห์
10. เด็กชายธนวัฒน์  สืบพันธ์
11. เด็กหญิงบุรัสกร  ตองอ่อน
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดประเสริฐ
13. เด็กหญิงพัชรีพร  สุดประเสริฐ
14. เด็กหญิงศรัณยา  ประจำกิจ
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจชื่น
16. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขคง
17. เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณวงษ์แก้ว
18. เด็กหญิงสุมาลี  ใจยะลิ
19. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา  ศิริมาลย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางสุขสม  แสนเสนาะ
4. นางบุญลือ  ลอยศักดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงปุษยา  วงษ์เดือน
2. เด็กหญิงวรดา  พุทธปัญญา
3. เด็กหญิงวิไลพร  แพทย์ไชยวงษ์
4. เด็กชายสมบัติ  กุลาวงษ์
5. เด็กชายสมาน  ภาษี
6. เด็กหญิงอัญชนา  ศรีบัวสด
 
1. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
2. นายละออ  บุญต่อม
3. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายชฎาธร  ตุลารักษ์
 
1. นายชูชาติ  ไชยริปู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงพรพนิต  ใหญ่ชุก
 
1. นายยงยุทธ  นิลโกศล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายสิทธิชัย  ทาสะโก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิวัลย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงหรรษา  สายยศ
 
1. นายเดชา  ศรีเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุกกระโทก
 
1. นางอัญชนา  สีหนาท
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สีลาพร
 
1. นายสอาด  สร้อยคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชญานนท์  ผงจันทร์
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงนาตยา  สุมาลย์
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายนภัสกร  มะณีวัน
 
1. นายลัคพงษ์  โกษาแสง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ธรรมวิริยะ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายพงษภัค  บัวส่อง
 
1. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กฤษณา
 
1. นายยงยุทธ  นิลโกศล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  ไพรศรี
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงนาตยา  สุมาลย์
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ธรรมวิริยะ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1. เด็กหญิงกชกร  เผื่อนภูสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สุขศรี
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   เจนคง
4. เด็กชายคฑาวุฒิ   กิจกังวล
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  มีสวาทนอก
6. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ๋ง
7. เด็กหญิงชลลดา  วะสิโน
8. เด็กหญิงฑิฐินันท์  อรัญญา
9. เด็กชายธนัท  มงคลแก่นทราย
10. เด็กชายธนาวีร์  ศรีชาหลวง
11. เด็กชายธีรเจต   เบญจวรรณ
12. เด็กหญิงนฤมล  ประกิจ
13. เด็กหญิงภัทราพรณ์   ปิ่นธรรม
14. เด็กหญิงมิ่งณภัทร  มิ่งมีชัย
15. เด็กชายยศกร  จันทร์ศรีเจริญ
16. เด็กชายยศนันท์  ลิ้วธนูทง
17. เด็กหญิงลลิตา  แป้นเชื้อ
18. เด็กชายวรวุฒิ   ชูชิต
19. เด็กชายวรินทร์  ยอดระอา
20. เด็กหญิงวริศรา   หมื่นนุช
21. เด็กหญิงวัลลภา   บุตรดี
22. เด็กหญิงวิภาพร  สุธรรมา
23. เด็กชายวิศรุต  อารักขา
24. เด็กหญิงศิริพร  กุมขุนทด
25. เด็กหญิงสราสินี  แสนแก้ว
26. เด็กหญิงเกศสรา  ยนภักดี
27. เด็กหญิงเนย  ฉ่ำเชยหาญ
28. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์ศรีเจริญ
29. เด็กชายเมธิชัย   พวงเงิน
 
1. นางสาวอลิสา  แก้วกอ
2. นางไพรัตน์  เพ็ชรฉลูกรรณ์
3. นางสาวแสงเดือน  อาจหาญ
4. นางประทิน  ไชยวงค์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เริงไธสงฆ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แย้มมะลิ
3. เด็กชายชัยพร  คนยืนยง
4. เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
5. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
6. เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
7. เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนแก
10. เด็กหญิงเก็จมณี  รัตน์ทอง
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
3. นางอัญชนา  สีหนาท
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงชลินทิพย์  เดสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวัชร  กล่อมแส
3. เด็กชายธร  เทียนธวัช
4. เด็กหญิงนันทิพร  ห้วยทราย
5. เด็กชายพีรดล  ศรีวงญาติ
6. เด็กหญิงฟิวส์  อยู่ป้อม
7. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจภักดี
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
2. นางอิสรีย์  ช้อนทอง
3. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์เสาร์
2. เด็กหญิงณัฐนิช  พุทธศรี
3. เด็กหญิงดุจดาว  จำปาตุม
4. เด็กชายภูริภัทร์  ชมภู
5. เด็กหญิงศิรดา  แสนพวง
6. เด็กชายสวโรจน์   ธนะโพธิ์
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงนันทิตา  เมื่อจัตุรัส
3. เด็กหญิงนันทินี  เมื่อจตุรัส
4. เด็กหญิงสุริวิภา  พุทธพิมพ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  มหาชิโนรส
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณฑา
7. เด็กหญิงอิงหทัย  จ่างสูงเนิน
 
1. นางสาวอัญชลี   มั่งมูล
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงกมลวัลย์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงกิติยา  สานนท์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  หลานป้อ
5. เด็กหญิงธิดาภา  เห้อกำแหง
6. เด็กหญิงนนท์นิชา  ภูนามูล
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ปั้นตาดี
8. เด็กหญิงสุนทรี  แสงแก้ว
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวิสรา  นิลอรรถ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงชนิสรา  สินนอก
4. เด็กหญิงชิษณุชา  ปลาทอง
5. เด็กหญิงญาณิกา  เพศประเสริฐ
6. เด็กหญิงณิชกานต์  รัตตะรมย์
7. เด็กหญิงณิพาพร  สมบูรณ์จิตฤดี
8. เด็กหญิงนภกมล  แสวงการณ์
9. เด็กหญิงพิมมาดา  บุญเนียน
10. เด็กหญิงวรรณพร  สุโณวรรณ์
11. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เทียนสุวรรณ
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ลาภจิตร
13. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีบุญธรรม
14. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมลาภ
15. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผันแปร
16. เด็กหญิงเบญญา  มาลีเพ็ชร
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. นายวินัย  สว่างเรือง
3. นางวิไล  เกียรติพิริยะ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงลลิตา  เงินถม
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีพูล
3. เด็กหญิงศศิธร  พัฒนากิจจานุกิจ
4. นางสาวอรปรียา  คงเจริญ
5. เด็กหญิงโสธารา  สนธิภักดี
 
1. นายละออ  บุญต่อม
2. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงบูรพา  แสงดารา
2. เด็กหญิงปุณยพร  ปั้นดำ
 
1. นายสุนทร  เสียงเสนาะ
2. นายละออ  บุญต่อม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงธนัชญา   ยิ้มเจริญ
 
1. Mr.Dionel  P.Magbanua
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงณิชากร  เสเกกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โพธิ์ม่วง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงนิภาธร  พริกนาค
 
1. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายสุภพสิษฐ์  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวอภิรดี  เกษรจันทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กหญิงปรีญาพร  เพชรรัตน์
 
1. นายสุพจน์  เจริญมรรค
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สืบวงษ์รุ่ง
 
1. นายกฤติภัทร  โสภิตวราทร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงศิรินันท์  พิเดช
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงรักฆณา  ลายุก
 
1. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงอธิชา  นาวาเดช
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เพ็ญวงษ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงธิดาพร  อรปัญญา
 
1. นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กชายกรกต  เวฬุวนาธร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วนิวงค์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เนินริมหนอง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมท้าว
5. เด็กหญิงเมทิตา  ศรีเมือง
 
1. นางอังคนา  หมอนทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองถนอม
 
1. MissLi xuan  Yang
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงวิกานดา  วรรณเวช
 
1. นายพิสิฐ  รุณเจริญ
2. นางธิดารัตน์  ณ เรืองไทย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  กอหอมกลาง
2. เด็กชายพงศธร  ศรีใย
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจิรายุ  ทรหาญ
2. เด็กหญิงฐิติยา  บัวขันธ์
3. เด็กชายณัฐพนธ์  วิเชียร
4. เด็กชายณัฐพล  เจียมอู
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สัมมาสูงเนิน
6. เด็กหญิงภัทราพร  เงินประเสริฐ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชัยกิจ
2. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
3. นางสาวสังวาลย์  งามนวล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายชานนท์  เตบ
2. เด็กชายทักษิณ  พุฒตาล
3. เด็กชายวาสนา  มุลณี
4. เด็กชายวีรชนม์  บุตรโกสา
5. เด็กชายสิทธิกร  พิเศษ
6. เด็กชายอานนท์  อินทร์อยู่
 
1. นายปัญญา  คณะเมธ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรพิน  สืบประยูร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรแสง
3. เด็กชายประวิทย์  พระอานันต์
4. เด็กชายภัทรชัย  ชนิดพจน์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  อรุณ
6. เด็กชายวราเทพ   ธัญญารักษ์
7. เด็กชายสิรวิชญ์  คนงาม
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สง่างาม
9. เด็กชายอธิวัฒน์  จำปาบุรี
10. เด็กชายเจนวิทย์  ตันไชย
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
3. นางสาวสุริยา  บัวสาย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลิ้ว    
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวนิติยา  ชิณจักร์
3. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณเขต
4. เด็กหญิงเสาวณีย์  เสมสฤษดิ์
5. เด็กหญิงไอรดา  ชอบชน
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หุ่มขุนทด
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แก้วสอาด
3. เด็กหญิงอรปรีญา  พรมจันทา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นายสังเวียน  มาลาทอง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสิรินยา  บุญจูง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำตอน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  อินทร์ลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ  ชารัตน์
2. นางสาวมนทนา  ยาสมุทร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทพรินทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  วงค์คำแสง
3. เด็กหญิงอภิรดี  พลรถ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   เพ็งประโคน
2. นางสาวแก้วตา  วงษ์รักษ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจิตรา  วงษ์มะลิ
2. เด็กหญิงธนพร  พรกระจ่าง
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  บ้านแก
 
1. นางสาวหทัยชนก  มากพุ่ม
2. นางนารีรัตน์  สิทธิพรหมมา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายพีระพัฒน์  มีแสงเพชร
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ผลเดช
 
1. นางอรุณรัตน์  จริตซื่อ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชลธี  นนทา
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล  ผลนิยม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงบรรธิตา  ไสตะภาพ
2. เด็กชายยศธร  ไสตะภาพ
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงพรนภา  วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงลักขณา  รสหอม
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล  ผลนิยม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วสว่าง
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
2. เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นายภาณุพันธุ์  สาลีผล
 
151 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า
2. เด็กหญิงศราทิพย์  ทอดผักแว่น
 
1. นางสาวกิตติมา  แก้วบุญ
2. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เต๋นเต้
2. เด็กหญิงวรวิมล  เซี่ยงเจน
3. เด็กหญิงเทียร่า  พัน
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แม้นปืน
2. เด็กชายวนสณฑ์  กุมภาพันธ์
 
1. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
2. นางสาวนันทวัน  อ่อนจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายก้องกิดากร  แสนสอาด
2. เด็กชายดนุสรณ์  สอนวงษ์
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางสาวภาวิณี  สมบูรณ์ศักดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  งิ้วดี
2. เด็กชายอดิเทพ  วณอังสุธร
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หลักฐาน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุบัวบล
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
2. นายพรพิทักษ์  คำม่วน
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายชัยพร  มุมิ
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษ์ปัญญา
 
1. นายเกรียงไกร  ล้วนหิรัญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพนธ์    โภคบูรณ์
2. เด็กชายเจษฎากร  สมจักร์
 
1. นายนิมิตร  สุขดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาขวัญ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พันชนัง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นางสาววิภารัตน์  คล้ายคลึงวงษ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรวิชญ์  แก่นศึกษา
2. เด็กชายนรินทร์  ทองสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎายุทธ  ติงชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
2. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายชญานนท์  มิ่งตี
2. เด็กชายพนธกร  เสาวรส
3. เด็กชายวีระชัย  เรือน้อย
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เอมโอน
2. เด็กหญิงพรชนก  รักยิ่ง
3. เด็กชายเมฆา  ทอง
 
1. นางสาวกีรติกาญจน์  กุลนะวะณิชย์
2. นางสาวรุ่งฟ้า  เม็งตี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายชินาธิป  แซ่เหลา
2. เด็กชายนพพันธ์  อุดแก้ว
3. เด็กชายสันติ  สัตยาคุณ
 
1. นายสัญญา  บุญแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงชญานิน  แก้วพิมพา
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ทองขำ
3. เด็กชายอมรบดี  เดชทะศร
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนพล  เอียวซู
2. เด็กชายรพินทร์  จันทนาภรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางหทัยชนก  บรรจง
2. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงชนาภา  ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โถแก้ว
3. เด็กหญิงดรุณี  ผินแปร
4. เด็กหญิงพรทิพย์  คงทอง
5. เด็กหญิงพรธีรา  สีหามาตย์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  จินตะนา
 
1. นางสาววรัทยา  ธนูธรรมาคุณ
2. นางธัญชนก  โกษาแสง
3. นางสาวณัฐฐิญา  ใจสุทธิ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชินวุฒิ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธารนัย
3. เด็กหญิงฉัตรพร  สีลา
4. เด็กหญิงปารมี  คุณสุข
5. เด็กหญิงศศิธร  ชูป้าน
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เต่าทอง
 
1. นางหทัยชนก  บรรจง
2. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
3. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญพูล
2. เด็กหญิงธนัญญา  ยิงป่า
3. เด็กหญิงสถลัชนันท์  บุญพูล
 
1. นางรัชนิกร  จันทรพิกุล
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงญาดา  ยอดยัง
2. เด็กชายพัทธดนย์  ปรากฏ
3. เด็กชายวัสนา  รัว
 
1. นางนิสา  ผ่องภิญโญ
2. นางจารุณี  เจริญพร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงทอฝัน  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กหญิงธนัตดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ธิวัน
 
1. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
2. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทองยิ้ม
2. เด็กชายชนัฎ  คงเรือง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  พุฒิสาร
 
1. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
2. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนันทกร  สรณะ
2. เด็กหญิงปวีณา  แช่มล้วน
3. เด็กหญิงวรมน  บัวลอยลม
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงประภาขวัญ  วงศ์เสาร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขเลิศ
 
1. นางธัญญรัตน์  อินอ่วม
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงชุติกรานณ์   วงษ์ผดุง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พลแสน
3. เด็กหญิงพิณนภา   เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางยุภารัตน์  พุ่มไม้ทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชัญสุดา  พันพะมา
2. เด็กชายธนายุทธ  เจนการ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หมื่นจิตร
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายธีทัช  ดวงกาญจนา
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่สง
 
1. นายกิตติมา  ลี้พล
2. นางสาวรัศมี   ชูเพียร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายชำนาญ  แสงอรุณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ละมั่งทอง
3. เด็กชายระติพงษ์  ร่มเย็น
 
1. นายศักดา  สมัครสมาน
2. นางสาวสมลักษณ์  พิมพ์เสน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
2. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ภักดีพันธ์
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา  ชมดี
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงภาณุมาส  เนินทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  เมฆมาเรียน
3. เด็กหญิงไอรดา  รถไทย
 
1. นายนะที  ราชนิรัมย์
2. นางสาวกัญปณัสม์  อภัยพันธ์
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์ยอด
 
1. นางสาวนิดา  จันทร์ทับ
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงธนพร  ค้ำจุล
2. เด็กหญิงพรนัชชา  พิมพะวงศ์
3. เด็กหญิงพรพนา  สายชะนะ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
2. นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายนัฐธษนัย  วงษาหล้า
2. เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ปู่วัฒน์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมโสภา
2. นางสาวกาญจนา  สุระคำ
 
185 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พรสวัสดิ์
 
1. นางสาวดุจฤดี  เลี้ยงภูมิ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายอนุวัติ  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แปงนาค
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทาเครือ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายปณวัฎ  จำปาเสน
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางบุญมาก  ชัยสาครสมุทร
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นารักษ์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวิสา  ผลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒตาล
3. เด็กชายอนุชิต  เทียบประทุม
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หอมพลู
2. เด็กชายธนวัฒน์  จินดาบถ
3. เด็กชายวรวิช  เติมต่อ
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงวันรุ่ง  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนหอม
 
1. นางกุญชร  เขียวพรม
2. นายนิเทศ  เขียวพรม
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรพล  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงวทันยา  พรมชื่น
 
1. นายภูวเดช  สมบุญศรี
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเอม
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สารักษ์
 
1. นางเกียรติสุดา  อินทอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงพรนิภา  วิจิตรสลัก
 
1. นางพัชรินทร์  บุญชุ่ม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงลลิตา  มังคลสุ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายปณวัฎ  จำปาเสน
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชุติกานต์  พันธุรังษี
 
1. นางกนกพร  กวางทอง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ธรรมวิริยะ
2. เด็กหญิงญาณี  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญสด
4. เด็กหญิงศุภสุตา   วรรณภักดี
5. เด็กหญิงสรัญพร  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงสุชาริณี  หอมเอนก
7. เด็กหญิงเจนิสตา  ประสานแสง
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาญยุทธ  สุขยิ่ง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายทศพล  ด่านกงสี
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงศิขรินธร  ศิริสรรพ
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงนนทรัตน์  ทรายแก้ว
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  กิตติธาดา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ธรรมวิริยะ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรนรินทร์
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนดล  หมวดมะหิงษ์
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงณัฐมล  เจียมจำรัส
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ชัยดำรงค์พิทักษ์
3. เด็กหญิงพรทิมา  คำภูเวียง
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายประทานพร  ระหาร
2. เด็กชายวิวัฒน์  ไกรสร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สาจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธันวา  แก้วมงคล
2. เด็กชายปัณณธร  วรวงศ์
3. เด็กชายเจษฎา  คงกำเนิด
 
1. นางสกุณา  นิโรจน์
2. นายศักดา  นิโรจน์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
2. เด็กหญิงศรีทอง  สุขเลิศ
3. เด็กชายสมศักดิ์  ประสงค์สุข
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงญาดา  เยาวโภชน์
2. เด็กชายภัทรพล  ปองสันเที๊ยะ
3. เด็กชายอันนาวาโร  คอนทันโด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนภาพร  จีนสุขเเสง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภักดีพันธ์
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา  ชมดี
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายธนากร  หอมจันทร์
2. เด็กชายอนุรักษ์  อินทร์ดวง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปลื้มเกษร
2. เด็กชายโตรักษา  ศรนิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจีรภัทร  แหวนทอง
2. เด็กชายปิยะ  วงศ์เดือน
3. เด็กชายอัมรินทร์  จุลพันธ์
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นายมนัส  ควรอักษร
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ขำสม
2. เด็กชายอัครชัย  เคนบ้านเป้า
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมจิตต์
 
1. นายศิวะรักษ์   ชินวงค์
2. นายอนันต์  พรรคชัย