หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมจิต เที่ยงธรรมโรงเรียนตลาดสำรองประธานกรรมการ
2. นางสาวศินินาถ ประภาสธรรมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสุจรรยา ประยูรมหิศรโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวสุมนฑา อินตราโรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการ
5. นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวรรณงาม พงษ์พัวโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายจิรัฏฐ์ ฉัตรคล่องแคล้วโรงเรียนบ้านหินแด้นกรรมการ
3. นางวรนันท์ ชื่นบาลโรงเรียนวัดท่าตะคร้อกรรมการ
4. นายปราโมช วงษ์พานิชโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เตี่ยวขุ้ยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปราโมช วงษ์พานิชโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล อยู่สถิตย์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
3. นางนิชาภัทร เส็งเครือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางเอี่ยมจิต พาทีเพราะโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางกรนันท์ จันทรบุรีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางชูแสง คุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าหวีประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศรีวงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
3. นางยุวดี พงษ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางสาวยุพิน สำเภาพงษ์โรงเรียนบ้านองสิตกรรมการ
5. นางบัวพัน เจียมประสูตรโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุษชฎา มงคลทิพย์โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางละม่อม วงษ์ทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
3. นางสุพิตรา เอี่ยมละออโรงเรียนบ้านใหม่"จีนาภักดิ์วิทยา"กรรมการ
4. นางจรัสรัช สอนประสารโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรกรรมการ
5. นางวรรณา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโป่งโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางยุพา เจริญศรีโรงเรียนวัดหนองพังตรุประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ขำมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มณีจำรัฐโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางนวลอนงค์ น้ำใจตรงโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
5. นางลัดดา วีระศิลป์โรงเรียนบ้านรางสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมพร กันหาโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะประธานกรรมการ
2. นางภัทรามล นุ่มดีโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางสาวแววตา ช่างไม้โรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
4. นางสาววิมล อยู่สถิตย์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล บัวงามโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี วัฒนชโนบลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางนารี ปิ่นปีโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
3. นางสาวรมย์รวินทร์ เอกจิตรโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
4. นางมนต์ทิพย์ ศิริพลชัยโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
5. นางกาญจนา นามอาษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเจ้าเณรประธานกรรมการ
2. นายบุบผกา คล้ายสุบรรณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ ตันเส้งโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา อ่ำเจริญโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
5. นางสาวมารศรี สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิณณ์รัตน์ อินทร์ประทับโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางณัฐวิภา จงใจภักดีโรงเรียนวัดศีอุปลารามกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย สวยค้าขาวโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางสุกัญญา พลูชนะโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ส่วนลาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางราณี สระบัวโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายพีรภพ ศรีใสโรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
3. นางสุภา กลัวผิดโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชรโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
5. นางเบญจมาศ วรรณายกโรงเรียนบ้านนากาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเจ้าเณรประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสนคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอรวินทร์ บำรุงศิลป์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางพรรณพิมล แก้วเขียวโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายวสันต์ บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางมณฑา ต้นโพธิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางปัจพร ชัยจีนโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ตวันคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
5. นายสาธิต นาสวนตระกูลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
6. นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางน้ำอ้อย รักสัตย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
8. นางสาวอุบล ชาวาปีโรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยตลุงกรรมการ
10. นางวิภาวรรณ นิ่มนวลโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณฑา ต้นโพธิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางปัจพร ชัยจีนโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ตวันคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
5. นายสาธิต นาสวนตระกูลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
6. นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางน้ำอ้อย รักสัตย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
8. นางสาวอุบล ชาวาปีโรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยตลุงกรรมการ
10. นางวิภาวรรณ นิ่มนวลโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา ต้นโพธิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร ตวันคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
4. นายสาธิต นาสวนตระกูลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
5. นางพจมาลย์ มิ่งสงฆ์โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางน้ำอ้อย รักสัตย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
7. นางสาวอุบล ชาวาปีโรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านห้วยตลุงกรรมการ
9. นางปัจพร ชัยจีนโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
10. นางวิภาวรรณ นิ่มนวลโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวรรณชัย นิลผึ้งโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอธิชา ใจบุญโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. นางอารุณ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ทองเกิดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นายติณณภพ ยังดีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางสาววิรตี ศรีเหราโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
9. นางสาวนภณัฐ์ มืดขุนทดโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
10. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรรณชัย นิลผึ้งโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอธิชา ใจบุญโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. นางอารุณ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ทองเกิดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นายติณณภพ ยังดีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางสาววิรตี ศรีเหราโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
9. นางสาวนภณัฐ์ มืดขุนทดโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
10. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวรรณชัย นิลผึ้งโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอธิชา ใจบุญโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. นางอารุณ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ทองเกิดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นายติณณภพ ยังดีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางสาววิรตี ศรีเหราโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
9. นางสาวนภณัฐ์ มืดขุนทดโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
10. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวรรณชัย นิลผึ้งโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอธิชา ใจบุญโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. นางอารุณ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ทองเกิดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นายติณณภพ ยังดีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางสาววิรตี ศรีเหราโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
9. นางสาวนภณัฐ์ มืดขุนทดโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
10. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวดารณี ป้อมสกุลโรงเรียนบ้านท่าแย้ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุสิตโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางมธุรส ชั่งเรือโรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
4. นางราริน นันทพานิชโรงเรียนวัดลาดหญ้ากรรมการ
5. นางจันจิรา เจตบุตรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
6. นายวิษุวัต ศรีเหราโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
7. นางสาวสุน้นทา วงษ์ษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาววิมณภา ทองใบโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
9. นางสาวทิพวัลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
10. นางชีวรัตน์ ข่ายคำโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ป้อมสกุลโรงเรียนบ้านท่าแย้ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุสิตโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางมธุรส ชั่งเรือโรงเรียนบ้านน้ำมุดกรรมการ
4. นางราริน นันทพานิชโรงเรียนวัดลาดหญ้ากรรมการ
5. นางจันจิรา เจตบุตรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
6. นายวิษุวัต ศรีเหราโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
7. นางสาวสุน้นทา วงษ์ษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาววิมณภา ทองใบโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
9. นางสาวทิพวัลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
10. นางชีวรัตน์ ข่ายคำโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวรันธร กัลปะโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นางธัญพร สุนทรหงส์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ บุญศิริโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวตะวัน สุดประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ เฉียดรัมย์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
6. นางธีมาพร แจ้งกิจโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
7. นายอำนวย คดพะเนาว์โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
8. นางสาวสุพิดา แย้มนิ่มนวลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
9. นางสาวสุมิตรา ประจักษ์เพดาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
10. นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
11. นายฎฤณภพ ผู้แสนสะอาดโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวรันธร กัลปะโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นางธัญพร สุนทรหงส์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ บุญศิริโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวตะวัน สุดประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ เฉียดรัมย์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
6. นางธีมาพร แจ้งกิจโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
7. นายอำนวย คดพะเนาว์โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
8. นางสาวสุพิดา แย้มนิ่มนวลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
9. นางสาวสุมิตรา ประจักษ์เพดาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
10. นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
11. นายฎฤณภพ ผู้แสนสะอาดโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวรันธร กัลปะโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นางธัญพร สุนทรหงส์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ บุญศิริโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวตะวัน สุดประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ เฉียดรัมย์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
6. นางธีมาพร แจ้งกิจโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
7. นายอำนวย คดพะเนาว์โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
8. นางสาวสุพิดา แย้มนิ่มนวลโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
9. นางสาวสุมิตรา ประจักษ์เพดาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
10. นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
11. นายฎฤณภพ ผู้แสนสะอาดโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ชลออยู่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวดารุณี พละเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
5. นางสาวฐิติพร บุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นางนันทวรรณ นิลวรรณาโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
7. นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
8. นางมยุรี แดงเจริญโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
9. นายณัฐภูมิ สมุทรศรีโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ชลออยู่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวดารุณี พละเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
5. นางสาวฐิติพร บุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นางนันทวรรณ นิลวรรณาโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
7. นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
8. นางมยุรี แดงเจริญโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
9. นายณัฐภูมิ สมุทรศรีโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางประยูร เสร็จกิจโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤทัย พรหมพินิจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางพนอ วรรณศิริโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางสาวพิมพรรณ เชียงทองโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
7. นางธิดา ทองเทียนชัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิลวรรณ เกษมโศธน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ ภูชุมโรงเรียนวัดถ้ำองจุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประยูร เสร็จกิจโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤทัย พรหมพินิจโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางพนอ วรรณศิริโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางสาวพิมพรรณ เชียงทองโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
7. นางธิดา ทองเทียนชัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิลวรรณ เกษมโศธน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ ภูชุมโรงเรียนวัดถ้ำองจุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร ขำจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายเดชา นิลคงโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นางสาวประพาพร ยศวิชัยโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดมโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ทักษิณโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
6. นายธีระ ธนะฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ขำจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายธีระ ธนะฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการ
3. นายเดชา นิลคงโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
4. นางสาวประพาพร ยศวิชัยโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดมโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
6. นางศุภวรรณ ทักษิณโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา เชาวสกูโรงเรียนบ้านแก่งหลวงประธานกรรมการ
2. นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเรณู สำแดงฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าหวีกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ สมุทวนิชโรงเรียนบ้านหินแด้นกรรมการ
6. นางเรณู เทพเทียมทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
7. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา เชาวสกูโรงเรียนบ้านแก่งหลวงประธานกรรมการ
2. นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเรณู สำแดงฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าหวีกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา เยียวยาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ สมุทวนิชโรงเรียนบ้านหินแด้นกรรมการ
6. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
7. นางเรณู เทพเทียมทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางละเอียด สุวรรณมณีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช ภุมภารินทร์โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นายอรรถชัย รักราษฎร์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
5. นางสุพัตรา นรดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
6. นางเนตรดาว ทศพรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศศิมา เส็งดอนไพรโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด สุวรรณมณีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช ภุมภารินทร์โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นายอรรถชัย รักราษฎร์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
5. นางสุพัตรา นรดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
6. นางเนตรดาว ทศพรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศศิมา เส็งดอนไพรโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
4. นายคติ หงษ์วิไลโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
5. นายธีระพล เนฆะวัฒนะโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวธัณชนก สังขพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
9. นายมณฑล น้อยพันธ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
10. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
12. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
13. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
16. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายคติ หงษ์วิไลโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
5. นายธีระพล เนฆะวัฒนะโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวธัณชนก สังขพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
9. นายมณฑล น้อยพันธ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
10. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
12. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
13. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
16. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายคติ หงษ์วิไลโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
5. นายธีระพล เนฆะวัฒนะโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวสายฝน ตะบานขาวโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นางสาวธัณชนก สังขพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
10. นายมณฑล น้อยพันธุ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
12. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
13. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
14. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
16. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายคติ หงษ์วิไลโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
5. นายธีระพล เนฆะวัฒนะโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
6. นางสาวเนตรดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวสายฝน ตะบานขาวโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นางสาวธัณชนก สังขพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
10. นายมณฑล น้อยพันธุ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
12. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
13. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
14. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
16. นายฉัตรชัย วายศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายคติ หงษ์วิไลโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
5. นายธีระพล เนฆะวัฒนะโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นางสาวธัณชนก สังพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
10. นายมณฑล น้อยพันธุ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
12. นายวิรัตน์ เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
13. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
14. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
16. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชนี หอมจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ล้วนอุดมศิริโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ โตสุขโรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
4. นางเกษร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
5. นางเบ็ญจา ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
6. นางสุทิศา ไกรเจริญโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
7. นางสุรัตน์ วีระกุลโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
8. นางสาวอัญชรี สุกะระมณีโรงเรียนบ้านอุโลกสีหมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
9. นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุลโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชนี หอมจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ล้วนอุดมศิริโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ โตสุขโรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
4. นางเกษร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
5. นางเบ็ญจา ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
6. นางสุทิศา ไกรเจริญโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
7. นางสุรัตน์ วีระกุลโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
8. นางสาวอัญชรี สุกะระมณีโรงเรียนบ้านอุโลกสีหมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
9. นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุลโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนี หอมจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ล้วนอุดมศิริโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ โตสุขโรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
4. นางเกษร สุนทรธรรมโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
5. นางเบ็ญจา ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
6. นางสุทิศา ไกรเจริญโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
7. นางสุรัตน์ วีระกุลโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
8. นางสาวอัญชรี สุกะระมณีโรงเรียนบ้านอุโลกสีหมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
9. นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุลโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรัชนีวรรณ จงเจริญโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ไตรวิเชียรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาววนายศ ศรีโกเมนทร์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
4. นางจริยา ลิขิตวัฒนเศรษฐโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นางเรณู สกุลงามโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
6. นางสุวรรณา พวงแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองจันทร์ฉายโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ ธูปทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางกนกพรรณ ภู่พิจิตรโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ จงเจริญโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ไตรวิเชียรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาววนายศ ศรีโกเมนทร์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
4. นางจริยา ลิขิตวัฒนเศรษฐโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นางเรณู สกุลงามโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
6. นางสุวรรณา พวงแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองจันทร์ฉายโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ ธูปทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางกนกพรรณ ภู่พิจิตรโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ จงเจริญโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"ประธานกรรมการ
2. นางบุฝผา ไตรวิเชียรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาววนายศ ศรีโกเมนทร์โรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
4. นางจริยา ลิขิตวัฒนเศรษฐโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นางเรณู สกุลงามโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
6. นางสุวรรณา พวงแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
7. นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองจันทร์ฉายโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ ธูปทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางกนกพรรณ ภู่พิจิตรโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอมร มูลแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาคราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมลภา อุไทยธุราทรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
4. นายเรวัตร บุญขำโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอมร มูลแก้วโรงเรียนบ้านห้วยนาคราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมลภา อุไทยธุราทรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
4. นายเรวัตร บุญขำโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอายุพร จันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางพิมพรรณ อยู่สุขโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
3. นางสาวกานดา จิตอารีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวรุจาภา คงสิทธุ์โรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิชา น้ำใจดีโรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นายสมเดช กลิ่นหอมโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทองกรรมการ
3. นางทิวษา วิทยาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
4. นายชีวิน จินดาโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ รอดหลงโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
6. นายพุทธาคม จันทรวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
2. นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
3. นางรัชนี ขำเจริญโรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
4. นางปัญญาทิพย์ อำนาจโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางบุษบง บุญกลิ่นโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
6. นางสาวกมลฉัตร กลัดแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางศศิวิมล ทองมาโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางคนึงนิตย์ พิทักคีรีโรงเรียนบ้านมะกอกหมุ่(ปุณสิริวิทยา)กรรมการ
10. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
2. นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
3. นางรัชนี ขำเจริญโรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
4. นางปัญญาทิพย์ อำนาจโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางบุษบง บุญกลิ่นโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
6. นางสาวกมลฉัตร กลัดแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางศศิวิมล ทองมาโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางคนึงนิตย์ พิทักคีรีโรงเรียนบ้านมะกอกหมุ่(ปุณสิริวิทยา)กรรมการ
10. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
2. นางกตัญญู ธรรมเกื้อกูลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
3. นางรัชนี ขำเจริญโรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
4. นางปัญญาทิพย์ อำนาจโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางบุษบง บุญกลิ่นโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
6. นางสาวกมลฉัตร กลัดแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางศศิวิมล ทองมาโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
9. นางคนึงนิตย์ พิทักคีรีโรงเรียนบ้านมะกอกหมุ่(ปุณสิริวิทยา)กรรมการ
10. นางวรรณรัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนิลุบล จุลกรัตน์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
2. นางมุกดา มงคลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาคโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางพรพรรณ ธรธัชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางกาญจนา ไผ่สอาดโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางลำพอง สมุทรสาครโรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการ
8. นางธารนภา ฉายเกียรติขจรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
9. นางสาวศุทธินี ระภาเพศโรงเรียนบ้านช่องกระทิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิลุบล จุลกรัตน์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
2. นางมุกดา มงคลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาคโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางพรพรรณ ธรธัชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางกาญจนา ไผ่สอาดโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางลำพอง สมุทรสาครโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"กรรมการ
8. นางธารนภา ฉายเกียรติขจรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
9. นางสาวศุทธินี ระภาเพศโรงเรียนบ้านช่องกระทิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล จุลกรัตน์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
2. นางมุกดา มงคลโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาคโรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางพรพรรณ ธรธัชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางกาญจนา ไผ่สอาดโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
7. นางลำพอง สมุทรสาครโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"กรรมการ
8. นางธารนภา ฉายเกียรติขจรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
9. นางสาวศุทธินี ระภาเพศโรงเรียนบ้านช่องกระทิงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมพร เปียสนิทโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
2. นางขนิษฐา ทองเปราะโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชัชชน ทองแย้มโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นประธานกรรมการ
2. นายสฤกษ์ฎิ์ สวัสดิ์พานิชย์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริวรรณ เสวกฉิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางพัชรี สุภาพถาวรวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางดวงสุดา บุรเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชัชชน ทองแย้มโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นประธานกรรมการ
2. นายสฤกษ์ฎิ์ สวัสดิ์พานิชย์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสิริวรรณ เสวกฉิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางพัชรี สุภาพโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางดวงสุดา บุรเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยประธานกรรมการ
2. นายแผน ธรรมโกศลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายอำนวย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านองสิตกรรมการ
4. นางวิภาดา พัฒนมาศโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นายวิชาญ อินทกูลโรงเรียนบ้านนากาญจน์กรรมการ
6. นายบุญเกิด บู่หงษ์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
7. นายกุศล คุณากรดุษิตโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
8. นายภูษิต มงคลธนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
9. นายกิตติ จันทวรโรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่านกรรมการ
10. นายบุญส่ง ศรีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยประธานกรรมการ
2. นายแผน ธรรมโกศลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายอำนวย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านองสิตกรรมการ
4. นางวิภาดา พัฒนมาศโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นายวิชาญ อินทกูลโรงเรียนบ้านนากาญจน์กรรมการ
6. นายบุญเกิด บู่หงษ์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
7. นายกุศล คุณากรดุษิตโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
8. นายภูษิต มงคลธนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
9. นายกิตติ จันทวรโรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่านกรรมการ
10. นายบุญส่ง ศรีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายบุญทรง ศูนย์พลอยโรงเรียนบ้านดอนครามกรรมการ
3. นางภัสรา ชูลาภโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางสาวสปัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา จิตต์อารีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวัฒนา บุญสมบัติ โรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
4. นางเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บริสุทธิ์โรงเรียนวัดท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสปัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายบุญทรง ศูนย์พลอยโรงเรียนบ้านดอนครามกรรมการ
4. นางวัฒนา บุญสมบัติโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
5. นางอรภัณฑ์ ตันเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองสามพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีระเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล ขุนณรงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นางระยอง บุญยวงโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
4. นางสุภิญ คุณสุวรรณ์โรงเรียนพุเลียบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชารี มณีอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางปภังกร ทองเงินโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
4. นายสันติ ตะพังโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีระเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล ขุนณรงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นายสันติ ตะพังโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
4. นางระยอง บุญยวงโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
5. นางสำเริง ลำทะแยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชรโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินมาลาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวสำเนียง เขียวชอุ่มโรงเรียนวัดท่าตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อินมาลาโรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นายประมวล ขุนณรงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นางสาวสำเนียง เขียวชอุ่มโรงเรียนวัดท่าตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นายจิณณฤต ทองรวยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวรรณวิไล อนุกูลโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่กรรมการ
4. นางญาดา มณีนิลโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา หลวงเทพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายสุริยา ปากโมกข์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัตนา พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางวรรณวิไล อนุกูลโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่กรรมการ
4. นางสาววรรณา หลวงเทพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางสุนิสา จารุจารีตโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประคินทร์ คุณสุวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ปากโมกข์โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางชารี มณีอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ มากทรัพย์โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสำเนียง เขียวชอุ่มโรงเรียนวัดท่าตะคร้อกรรมการ
4. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประคินทร์ คุณสุวรรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจันจิรา คุณฑีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิณณฤต ทองรวยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
4. นางจันทิรา คุณฑีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางนพมณี อินมาลาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นายนิมิตร ยาจันทร์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
4. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
5. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุล ครูภูมิปํญญากรรมการ
4. นายนิมิตร ยาจันทร์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
4. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
4. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
3. นายประวิทย์ ศรีแจ่มโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
3. นายประวิทย์ ศรีแจ่มโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุล ครูภูมิปํญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทะวิด ผ่องกัลโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกาญจน์ นิ่มอิ่มโรงเรียนดิศกุลรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
4. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
5. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
6. นายประวิทย์ ศรีแจ่มโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
9. นายอนุชา ภูสกุลครููภูมิปัญญากรรมการ
10. นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
11. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการและเลขานุการ
12. นายนิตยา ยาจันทร์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครููภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครููภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายทะวิด ผ่องกัลโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นายทะวิด ผ่องกัลโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสาววสุกาญจน์ นิ่มอิ่มโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทะวิด ผ่องกัลโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกาญจน์ นิ่มอิ่มโรงเรียนดิศกุลรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
4. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
6. นายประวิทย์ ศรีแจ่มโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
9. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
10. นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
11. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
12. นายนิมิตร ยาจันทร์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
13. นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายทะวิด ผ่องกัลโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกาญจน์ นิ่มอิ่มโรงเรียนดิศกุลรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
4. นายโสลส กรุนกรุดโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
6. นายประวิทย์ ศรีแจ่มโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
9. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
10. นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
11. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
12. นายนิมิตร ยาจันทร์โรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
13. นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย พงษ์สุชาติโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายจิรพงศ์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
5. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
2. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประสาร จันทร์เพียรโรงเรียนวัดชุกพี้ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ รุ่งเช้าโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ภูสกุลครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประเทือง เรืองขันธ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายวุฒิ ปานชื่นโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
4. นายคมศร สวัสดิ์นทีทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นายผดุง จันทร์คาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กองแก้วโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการ
3. นายยงยุทธ ไกรบำรุงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายลัดดง ธนวัตต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางคำกอง รอดดาราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กองสีโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการ
3. นางคำกอง รอดดาราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ไกรบำรุงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายลัดดง ธนวัตต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กองสีโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการ
3. นางคำกอง รอดดาราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ไกรบำรุงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายลัดดง ธนวัตต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กองสีโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการ
3. นางคำกอง รอดดาราโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายยงยุทธ ไกรบำรุงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายลัดดง ธนวัตต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เหล่ามั่นโรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ จรรยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสารภี กันเรืองชัยโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางชนาพรรณ มาประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เหล่ามั่นโรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ จรรยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสารภี กันเรืองชัยโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางชมาพรรณ มาประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เหล่ามั่นโรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ จรรยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสารภี กันเรืองชัยโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางชนาพรรณ มาประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เหล่ามั่นโรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ จรรยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสารภี กันเรืองชัยโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
5. นางชนาพรรณ มาประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วมโรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
3. นายคมศร สวัสดิ์นทีทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายผดุง จันทร์คาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วมโรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
3. นายคมศร สวัสดิ์นทีทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายผดุง จันทร์คาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วมโรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
3. นายคมศร สวัสดิ์นทีทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายผดุง จันทร์คาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วมโรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
3. นายคมศร สวัสดิ์นทีทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายผดุง จันทร์คาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นายวินัย นิยายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
4. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายวีรชาติ พ้นภัยโรงเรียนบ้านวังเย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย นิยายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
2. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยกรรมการ
3. นายประเทือง เรืองขันธ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นายวินัย นิยายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
4. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายวีรชาติ พ้นภัยโรงเรียนบ้านวังเย็นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทัดโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นายวินัย นิยายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
4. นายอาติม เค้าฉิมโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายวีรชาติ พ้นภัยโรงเรียนบ้านวังเย็นกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นางวรวลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางวนิดา ก้อนอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางจิตรลดา ประชานิยมโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
3. นางวรลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางวนิดา ก้อนอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางจิตรลดา ประชานิยมโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวณิชย์ชยา โพชะเรืองโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ เหลืองเอี่ยมโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ช่วงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางจันทร์วดี รักษ์อาจโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา มีเจริญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจันทร์วดี รักษ์อาจโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวณิชย์ชยา โพชะเรืองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวอารีย์รัตน์ เหลืองเอี่ยมโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางดวงฤทัย ช่วงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา มีเจริญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธานี มังกะโรทัยโรงเรียนเทพมงคลรังษี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชดา สุนทรธรรมโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ นามมั่นโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
4. นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พร มาศศิริโรงเรียนบ้านโป่งโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวธานี มังกะโรทัยโรงเรียนเทพมงคลรังษี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชดา สุนทรธรรมโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ นามมั่นโรงเรียนตลาดสำรองกรรมการ
4. นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พร มาศศิริโรงเรียนบ้านโป่งโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภรณ์นภัส ภู่ทองโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางพรรษา มูลประวัติโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
3. นายเก่งกาจ คิ้วเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
4. นางสาวสุกานดา บัวระภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภรณ์นภัส ภู่ทองโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางพรรษา มูลประวัติโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา บัวระภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายเก่งกาจ คิ้วเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมีโรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฉวี ศรีสันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอาคม ใจหาญโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นายองค์การ ศิริชุมแสงโรงเรียนบ้านวังเย็นกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์กัญญา ฉิมอ่องโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการ
5. นายพรินทร์ เกสรบัวโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอาวุธ วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย บุญสุขโรงเรียนวัดม่วงชุมกรรมการ
3. นายทวี สืบศักดิ์โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
4. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายสุดชัย สุดตันติปิฎกโรงเรียนวัดหนองพังตรุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้างโรงเรียนเขาดินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ใจชาญสุกิจโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
3. นางสาวจิตรตา เปรียบสมโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
4. นางสาวอุษา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา วีระศิลป์โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิตติมา ปัญญาธนิตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นางธีติมา จ่าเมืองโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามกรรมการ
5. นางสาวรัตมณี ดีท้วมโรงเรียนบ้านท่าทุ่มกรรมการ
6. นางจันทร์พร เข็มเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล กำเนิดรัตน์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
2. นางอรัญญา จิตรจำเริญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ไวยรัตน์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางไปรยา เย็นสรงโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางนพกนก พลราชมโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ บ่อขุนทดโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร ทับทิมโรงเรียนบ้านวังลานประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
3. นางสาวภิญญาภชญ์ พรวัชรภัยโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
4. นายสงกรานต์ พลอยเจริญโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
5. นางศุลีพร นิลเขียวโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางใกล้รุ่ง กิจหว่างโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พุตติโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอดิศร สุริยะคำวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นางไปรยา เย็นสรงโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
2. นายพิชิต นามูลเพ็งโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางรัตนาพร สาลีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ชูสุทธิ์โรงเรียนบ้านท่าพุกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ บัตจัตุรัสโรงเรียนบ้านเนินไพรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอุมาจินต์ คงคาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายสายรุ้ง กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
4. นางปิณฑิรา เกียรติสารโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. Mr.Rodrigo G. Tumalaโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ รัชตะเกษมโรงเรียนบ้านท่าพุกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา สุขกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศโรงเรียนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
3. นางปิณฑิรา เกียรติสารโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
4. นางสาวนภัชชา แผนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. Mrs.Maria Joan A. Buhaweโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
6. นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้วโรงเรียนบ้านแก่งหลวงที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราวรรณ ศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส มูลแก้วโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ส่งบุญโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เยียวยาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวอุษณี รุ่งเรืองโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวเปรมกมล คุ้มเจริญโรงเรียนบ้านรางสะเดากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางภูริชนรดา หนูขาวโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมกมล คุ้มเจริญโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
3. นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวเทียมจิต คงอรุณโรงเรียนบ้านพุเรียบกรรมการ
5. นางปนิดา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสายชลี คูหาอุดมลาภโรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เฮงเส็งโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ พิทักษ์พลางกูรโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
4. นางสาวรสลิน สบายยิ่งโรงเรียนบ้านท่ามะไฟกรรมการ
5. นายอดิศร สุริยะคำวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร วศินนิติวงศ์โรงเรียนจีนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัษฏาวุธ มงคลชูชื่นโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตญาดา ศรีปนโรงเรียนบ้านลำอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชุลีพร วศินนิติวงศ์โรงเรียนจีนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัษฏาวุธ มงคลชูชื่นโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตญาดา ศรีปนโรงเรียนบ้านลำอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุดี รุ่งสว่างสพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สงวนพันธุ์โรงเรียนบ้านนาสวนประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ แสงสะอาดโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางปนิดา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางสาวศรีสมร บุญมาโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา เกตุแก้วโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางละมัย ปานกลางโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นางปิยนันท์ จุนทการโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทองกรรมการ
3. นางอุษณีย์ เลี่ยนเครือโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ระภาเพศโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่ากรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ เครือเช้าโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพีรฉัตร น้อยเคียงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิชามญช์ อ่ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางประวร ทองสีสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายกันตพิชญ์ มีเครือโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
6. นางสาวกานต์สินี สังวาลเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางสาวพรศิริ อารีย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
8. นางลิณนา พัฒนมาศโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพรชัย เลิศวรายุทธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี โชคสมงามโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางทิพย์สุดา อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
8. นายพีรฉัตร น้อยเคียงโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพัฒนพันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ หงษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองนุ่มโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งกรรมการ
6. ดาบตำรวจวิโรจน์ สามทองบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางสาวกิติณันท์ เจษฎาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณโรงเรียนวัดหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ชลออยู่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นายสมมาตร วงศ์กาญจนาวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
4. นางประไพ สมุทวนิชโรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็งโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางศยามล พูลทองคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางละมัย ปานกลางโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
4. นางโนรี เชยล้อมขำโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ห้าสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปภัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ เชาวสกุลโรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
3. นางทองเพียร จีนคร้ามโรงเรียนวัดยางกาะกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ บุดดาลีโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ โฉมแก้วโรงเรียนวัดม่วงชุมกรรมการ
3. นางสาวโนรี เชยล้อมขำโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
4. นางสาวบุญเรือน เอี่ยมทิมโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวอรชร เอี่ยมทิมโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ งามชมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางจันทร บุญวาระโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวธิดา บู่สามสายโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
5. นางสาวณฐมน สาดบางเคียนโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุวนีย์ กาญจนฉายาโรงเรียนบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา ดวงธรรมโรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา"กรรมการ
3. นางพัชรี ดอกบัวโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสมศรี ศรีชาติโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทองประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศรีสันต์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เส็งเครือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสมมณีย์ มัคสิงห์โรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
2. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวณิฐญภรณ์ แก้วเกตโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวขวัญหทัย ปรางทับทิมโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
2. นางสาวภิรดา ทิพยดีโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
3. นายยงยุทธ บัวขมโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรเศรษฐ์ ดวงแขโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
2. นายประกอบ พัดชื่นโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นายอำนาจ นุ่มฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
4. นางสาวภิรดา ทิพยดีโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
2. นางสาวสุจณา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
4. นางอนงค์รัตนฺ มากมีทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดวิเศษโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวกรรมการ
2. นางสุวจี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายธีระ ขจรกีรติกุลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นางสาวดุจดาว คชรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสารโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษา พลดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวนัทธมน โสมโสดาโรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นางสาวธีริศรา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านวังสารภีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นายสุเมธี นาคะพันธ์โรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
4. นายวรวุฒิ เผือกผลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ชนะเลิศโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
3. นางสาวสุจณา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย สุวพานิชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางเพชรรุ่ง บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นายเอกราช ไก่แก้วโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
4. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบรรฑูรย์ ถ้วยทองโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นายชนแดน หุ่นเก่าโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคณิต ชูลาภประธานศูนย์หุ่่นยนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ บินซอและฮ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายจรัญ มูลจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศิริพร กระดีทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทร์ศิริ ชูวาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคณิต ชูลาภประธานศูนย์หุ่่นยนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ บินซอและฮ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายจรัญ มูลจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
6. นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นางจันทร์ศิริ ชูวาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพร ใจสงบโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางมยุรี ดวงจิตต์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
6. นายสหชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านหนองสามพรานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ใจสงบโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางมยุรี ดวงจิตต์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
6. นายสหชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านหนองสามพรานกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสามพรานประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสามพรานประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลโรงเรียนบ้านท่าหวีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกรรมการ
3. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
5. นางสาววจี สมทบโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
6. นางณัฎฐิมา แคนสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลโรงเรียนบ้านท่าหวีประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกรรมการ
3. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาววจี สมทบโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางณัฎฐิมา แคนสังข์โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เถกิงกิจโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
3. นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางอารีย์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางอรุณี สามัคคีธรรมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ใจปาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุขเกษโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
4. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางปณีตา ตะพังพินิจการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
6. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณโรงเรียนบ้านไทรทองประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เถกิงกิจโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
3. นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางอารีย์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางอรุณี สามัคคีธรรมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ใจปาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุขเกษโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
4. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางปณีตา ตะพังพินิจการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกรรมการ
6. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร มงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางมาลี อุดมวงศ์ศิริโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางราตรี นิ่มเนตรโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนิวัตร มงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางมาลี อุดมวงศ์ศิริโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางราตรี นิ่มเนตรโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุษกร ห้าสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี บุญสัญโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
4. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นางประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
6. นางขนิษฐา เกตุแดงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ห้าสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี บุญสัญโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
4. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
5. นางประเทือง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
6. นางขนิษฐา เกตุแดงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ เหมือนคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางนุสรา บิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางมาลี กาญจนคเชนทร์โรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
6. นางสุพัตรา เหล่าหมั้นโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ เหมือนคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"กรรมการ
4. นางนุสรา บิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางมาลี กาญจนคเชนทร์โรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
6. นางสุพัตรา เหล่าหมั้นโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ชูทองโรงเรียนบ้านพุประดู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมสีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางเพชรรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
5. นางบุษบง สุภราชโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
6. นางกิตติยา ยุมังกูรโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ชูทองโรงเรียนบ้านพุประดู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมสีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางเพชรรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
5. นางบุษบง สุภราชโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
6. นางกิตติยา ยุมังกูรโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสุวณีย์ กาญจนฉายาโรงเรียนบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวนภสร นวลจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นางสารภี มณีจินดาโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
4. นางสาวสุทาทิพย์ บุญรอดโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
5. นางอรินทร์ชญา โพธิ์วุฒินุกุลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
7. นางกุลณัท ตรีเพชรโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิชญาณี บุญทวีโรงเรียนวัดพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิรุฬห์ยุพา คุณากรดุษิตโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสุดา เข็มไทยโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวพวงเพชร สังข์ช่วยโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ สำแดงเดชโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกรรมการ
6. นางนิตยา แย้มชื่นโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
7. นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุวิทย์ ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สีสำลีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โชคบำรุงศิลป์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารกรรมการ
5. นางโฉมเฉลา ศรีสนามโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
6. นางนฏกร สงวนพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางพรพิมล บุญรอดรักษาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา รอดภัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาพร พันธ์พฤกษ์โอชาโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ไทยถานันดร์โรงเรียนวัดลำสำลองกรรมการ
4. นางสาวจีเรียง บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
5. นางสาวบุญเตือน ไก่นิลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
6. นางจิตรา เชื้อสมุทรโรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี ท้าวเชสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวิดา ไม้เจริญโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางนุสรา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
3. นางนพมณี อินมาลาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางภัสรา ชูลาภโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาววรรณน์ลีย์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวชุลีพร มั่นการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร มั่นการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ราชิวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ราชิวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ราชิวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ สงวนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิน นนทศิลาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
3. นางพจนา ลิ้มสินโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวารุณี สุขสราญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ราชิวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา แย้มชื่นโรงเรียนวัดยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวจีเรียง บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วทองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา กระต่ายโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นางเกษร ใหม่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา แย้มชื่นโรงเรียนวัดยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวจีเรียง บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วทองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา กระต่ายโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
5. นายเกษร ใหม่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางสาวรจนา วรรณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางสาวรจนา วรรณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมรัตน์ สร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางปริญาภรณ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายชาญชัย สุทธิรักษ์โรงเรียนบ้านกลอนโดกรรมการ
5. นางสาวรจนา วรรณะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี ศรีสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางฉวี ศรีสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี ศรีสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นายธนศักดิ์ ปัททุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางฉวี ศรีสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางฉวี สาระศาลินโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นายธนศักดิ์ ปัททุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ พวงแก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปัทมา รุ่งสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางวรรณรวี สุขสำราญโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
4. นางสาวบุญเตือน ไก่นิลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางสุมณฑา ถ้ำทองโรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ จะดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช มากบุญมีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรินธิ์ทร วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สีสำลีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ คล้ายแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจา สนธนายาวินโรงเรียนบ้านวังลานประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ สีสำลีโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
3. นางน้องนุช มากบุญมีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาววรินธิ์ทร วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ คล้ายแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
3. นางนิตยา แสงผ่องอำไพโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นางกาญจนา นามอาษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วพูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
3. นางนิตยา แสงผ่องอำไพโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นางกาญจนา นามอาษาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา แก้วพูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 chalee.sum@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]