หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 54 29 58% 10 20% 4 8% 7 14% 50
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 48 28 62.22% 4 8.89% 7 15.56% 6 13.33% 45
3 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 43 24 64.86% 8 21.62% 1 2.7% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 40 21 60% 5 14.29% 3 8.57% 6 17.14% 35
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 42 20 54.05% 7 18.92% 4 10.81% 6 16.22% 37
6 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 36 20 58.82% 5 14.71% 5 14.71% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 39 19 54.29% 3 8.57% 6 17.14% 7 20% 35
8 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 35 18 51.43% 6 17.14% 3 8.57% 8 22.86% 35
9 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 26 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 24 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 52 17 40.48% 9 21.43% 5 11.9% 11 26.19% 42
12 โรงเรียนวัดวังศาลา 42 17 43.59% 7 17.95% 4 10.26% 11 28.21% 39
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 20 17 85% 1 5% 0 0% 2 10% 20
14 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 36 16 51.61% 8 25.81% 2 6.45% 5 16.13% 31
15 โรงเรียนบ้านนาสวน 31 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 31 16 57.14% 3 10.71% 4 14.29% 5 17.86% 28
17 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 34 14 48.28% 9 31.03% 3 10.34% 3 10.34% 29
18 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 34 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 25 13 59.09% 4 18.18% 1 4.55% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 20 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 26 12 50% 6 25% 0 0% 6 25% 24
22 โรงเรียนบ้านวังลาน 32 12 40% 5 16.67% 4 13.33% 9 30% 30
23 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 29 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
25 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 25 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 21 12 57.14% 2 9.52% 2 9.52% 5 23.81% 21
27 โรงเรียนบ้านดงเสลา 32 11 36.67% 4 13.33% 6 20% 9 30% 30
28 โรงเรียนถาวรวิทยา 19 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 17 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 23 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 21 10 50% 2 10% 6 30% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 34 9 30% 13 43.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
34 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
35 โรงเรียนวีรศิลป์ 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 23 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านสามหลัง 17 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนวัดหนองเสือ 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 20 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 6 33.33% 18
43 โรงเรียนตลาดสำรอง 15 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
44 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านหินแด้น 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
46 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
47 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 25 6 31.58% 9 47.37% 2 10.53% 2 10.53% 19
48 โรงเรียนวัดชุกพี้ 32 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 6 35.29% 17
49 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
50 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนวัดหนองตะโก 15 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
52 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 14 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนวัดม่วงชุม 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 13 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 20 5 26.32% 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 19
56 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 16 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 15 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 14 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนดิศกุล 16 5 35.71% 1 7.14% 5 35.71% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนวัดท่าล้อ 12 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
61 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านท่าพุ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดหนองบัว 11 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 11
64 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 11 5 45.45% 0 0% 0 0% 6 54.55% 11
65 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 17 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
68 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 16 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
69 โรงเรียนวัดยางเกาะ 22 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 16
70 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านวังด้ง 15 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านท่าหวี 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนวัดลำสำรอง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านองสิต 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านองหลุ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านกลอนโด 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 13 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 11 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
83 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
85 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 12 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านหัวหิน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 10 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านทับศิลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
98 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 9 2 22.22% 7 77.78% 0 0% 0 0% 9
100 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
101 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 11 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
103 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดพุน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านดงยาง 11 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
116 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านจันอุย 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
122 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านวังสารภี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
128 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านโป่งโก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 8 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
137 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 8 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
138 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 8 0 0% 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 8
139 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 chalee.sum@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]