หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1 1 1
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 16 40 16
3 007 โรงเรียนดิศกุล 16 21 19
4 008 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 2 6 4
5 009 โรงเรียนตลาดสำรอง 15 26 16
6 011 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 2 5 4
7 017 โรงเรียนบ้านกลอนโด 5 13 8
8 023 โรงเรียนบ้านจันอุย 5 16 9
9 025 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง 0 0 0
10 026 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 34 52 40
11 027 โรงเรียนบ้านดงยาง 11 24 14
12 028 โรงเรียนบ้านดงเสลา 32 63 49
13 029 โรงเรียนบ้านดอนคราม 0 0 0
14 032 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 10 31 14
15 031 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 8 15 11
16 033 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 9 8
17 034 โรงเรียนบ้านทับศิลา 4 8 4
18 047 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 23 49 33
19 045 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 17 38 29
20 046 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 13 31 20
21 048 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 21 37 30
22 049 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
23 050 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 16 25 23
24 035 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 52 96 76
25 037 โรงเรียนบ้านท่าพุ 7 15 7
26 038 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 1 1
27 039 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 6 24 12
28 040 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 4 2
29 042 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 1 1
30 044 โรงเรียนบ้านท่าหวี 9 26 9
31 043 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 6 10 9
32 041 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 4 12 6
33 036 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 4 7 7
34 052 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 15 19 18
35 053 โรงเรียนบ้านนาสวน 31 71 43
36 054 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 11 19 11
37 055 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 14 24 16
38 057 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 29 49 37
39 058 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 36 84 52
40 061 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 5 10 8
41 062 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 18 10
42 063 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 39 69 46
43 064 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 7 12 9
44 065 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 21 4
45 066 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 6 14 11
46 067 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 5 6 5
47 068 โรงเรียนบ้านวังด้ง 15 29 17
48 069 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 8 15 13
49 070 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 4 5 4
50 072 โรงเรียนบ้านวังลาน 32 56 50
51 073 โรงเรียนบ้านวังสารภี 4 9 5
52 071 โรงเรียนบ้านวังเย็น 0 0 0
53 074 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 8 24 16
54 075 โรงเรียนบ้านสามหลัง 17 42 23
55 076 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 5 21 6
56 077 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 3 3 3
57 079 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 5 13 5
58 080 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 3 3
59 081 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 12 11
60 082 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 11 16 12
61 083 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 12 11
62 085 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 10 21 17
63 087 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 3 7 5
64 088 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 23 43 35
65 089 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 39 23
66 090 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 11 20 14
67 091 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 4 10 4
68 093 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 34 61 44
69 094 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
70 095 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 4 3
71 096 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 4 9 5
72 084 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 20 37 31
73 078 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 6 12 8
74 092 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 9 5
75 086 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 15 35 24
76 097 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 2 4 2
77 103 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 4 3
78 104 โรงเรียนบ้านหัวหิน 6 19 13
79 105 โรงเรียนบ้านหินแด้น 11 21 16
80 098 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 13 14 13
81 099 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช 0 0 0
82 100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 42 93 56
83 101 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 3 6 5
84 102 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 8 7
85 108 โรงเรียนบ้านองสิต 7 22 14
86 109 โรงเรียนบ้านองหลุ 5 16 5
87 018 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1 1 1
88 021 โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 3 6 4
89 022 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 11 7
90 024 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 7 15 11
91 056 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 3 2
92 019 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 20 46 22
93 106 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 25 15
94 020 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 5 11 8
95 060 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 13 51 15
96 059 โรงเรียนบ้านโป่งโก 2 9 4
97 107 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 17 43 23
98 051 โรงเรียนบ้านไทรทอง 24 59 36
99 110 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3 12 3
100 112 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 16 27 21
101 113 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 40 67 38
102 114 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 5 9 8
103 115 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 21 39 24
104 117 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 14 33 18
105 118 โรงเรียนวัดชุกพี้ 32 55 43
106 119 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 6 10 7
107 120 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 7 9 7
108 121 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1 1 1
109 127 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 36 105 58
110 122 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 8 11 8
111 123 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 8 12 11
112 125 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 10 6
113 126 โรงเรียนวัดท่าล้อ 12 28 21
114 129 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 2 2
115 162 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3 9 4
116 130 โรงเรียนวัดพุน้อย 3 14 4
117 132 โรงเรียนวัดม่วงชุม 11 31 18
118 133 โรงเรียนวัดยางเกาะ 22 47 27
119 134 โรงเรียนวัดลำสำรอง 9 13 11
120 135 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 8 23 10
121 136 โรงเรียนวัดวังศาลา 42 67 63
122 138 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 9 28 13
123 139 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 34 65 52
124 137 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 25 52 26
125 140 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 20 37 30
126 142 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 8 14 13
127 141 โรงเรียนวัดหนองตะโก 15 40 25
128 143 โรงเรียนวัดหนองบัว 11 16 11
129 144 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 25 61 34
130 145 โรงเรียนวัดหนองเสือ 14 29 19
131 146 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 31 79 45
132 116 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 16 14
133 131 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 10 29 10
134 128 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 6 8 6
135 148 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 7 19 13
136 149 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 13 24 17
137 151 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 43 81 61
138 153 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 25 60 29
139 155 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 10 25 14
140 157 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 48 95 66
141 158 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 54 119 82
142 002 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 26 45 32
143 004 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 9 21 15
144 006 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 6 41 11
145 010 โรงเรียนถาวรวิทยา 19 43 27
146 111 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 26 65 44
147 147 โรงเรียนวีรศิลป์ 14 56 22
148 150 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 0 0 0
149 152 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 0 0 0
150 154 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 1 1
151 159 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์ 0 0 0
152 156 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 12 22 18
153 161 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 12 31 21
154 012 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 20 49 25
155 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 6 17 10
156 014 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 20 75 30
157 015 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 11 26 18
158 016 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 35 66 58
รวม 1987 4266 2757
7023

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 chalee.sum@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]