หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นางสุวนีย์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมถ์" คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะครอง คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกรอยสามัคคีธรรม คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางสาวจินตนา ศรีธีนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางสุธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางทิพย์สุดา อำนวย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
15 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
16 นายปัญญา เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
17 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
18 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
19 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
20 นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
21 นางจิรนันท์ อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
22 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
23 นายศุภชัย มากสมบูณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
24 นายเสกสรร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
25 นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
26 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
27 นางสุวนีย์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
28 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
29 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
30 นางจิรนันท์ อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
31 นางณัฐกิจ สุริยะวงษา ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
32 นางสาวปรารถนา ตันติไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
33 นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
34 นางเพ็ญศิริ แม้นทิม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
35 ว่าที่ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
36 นายสิริภพ เพ็ชรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายบุญยิ่ง เนียมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
38 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายชัชชน ทองแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายนิวัฒน์ โชติสัวสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
43 นางสุวนีย์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
44 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
45 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
46 นางกุลณัท ตรีเพชร ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
47 นางพรพิมล บุญรอดรักษา ครู โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
48 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
49 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน: กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
50 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
51 นายสุนทร ทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
52 นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
53 นายปัญญา เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
54 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
55 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
56 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
57 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
58 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
59 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
60 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
61 นางอรศิมา ศรีสำราญ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
62 นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
63 นางสาวสุนิลทา เหลือวัฒนาสกูล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
64 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
65 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
66 นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
67 นางบุศรินทร์ ฟักช้าง ครูผู้ประสานศูนย์ PEER โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
68 นางนุดี รุ่งสว่าง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
69 นางสุวนีย์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
70 นางสาวนภสร นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดงเสลา คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
71 นางสารภี มณีจินดา ครู โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราราม" คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
72 นางสาวสุทาทิพย์ บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
73 นางอรินทร์ชญา โพธิ์วฺุฒินุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
74 นางสาวมาลิน นนทศิลา ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
75 นางกุลณัท ตรีเพชร ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน : การเล่านิทานประกอบท่าทาง กลุ่มสาระปฐมวัย
76 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
77 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
78 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
79 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
80 นายจารึก สงวนรัตน์ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
81 นายจารึก สงวนรัตน์ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
82 นายอรรถพล แดงเสม โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
83 นายธรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
84 นางสุภามาส จันทร์มี โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
85 นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
86 นางภรณี ทัด โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
87 นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
88 นางสาวิตรี ไพศาล โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
89 นางสาวลลิตา ระงับพิษ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
90 นางณัฐกมล สระทองอุ่น โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
91 นางศุภวรรณ ทักษิณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
92 นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
93 นางสาวดวงกมล ชูพลาย โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
94 นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
95 นางสุกัญญา บุญน้อม โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
96 นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
97 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
98 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
99 นายประเสริฐ เกิดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
100 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
101 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
102 นางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
103 ว่าที่ รต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
104 นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
105 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
106 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
107 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
108 นางอังคนา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
109 นางฐิติพร เมธเมธี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
110 นางประทุมวัน มณีสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
111 นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
112 นางกนกพร ศรีสร้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
113 นางสาวอารีรัตน์ ปริปุณณะ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
114 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
115 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
116 นางสาวลลิตา สมนึก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
117 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
118 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
119 นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
120 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
121 นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
122 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
123 นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
124 นางสาวอุราภรณ์ คูนาเอก ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
125 นายสงกรานต์ พลอยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
126 นางสาวผกามาศ สำแดงเดช ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
127 นางสาวรมย์รวินทร์ เอกจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
128 นายสันติ ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
129 นางชัญญานุช ถิ่นวัฒนานุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
130 นางลัดดา เสรีลัดดานทท์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
131 นางจุฬาภรณ์ เอี่ยมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
132 นายวุฒิชัย โสภาภิญ นักการ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
133 นางพจนีย์ วาสนา ครู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
134 นางสาวรัติยา แสงสว่าง ครู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
135 นางจิรนันท์ อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
136 นางเพ็ญศิริ แม้นทิม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรม กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
137 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นายสุนทร ทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นางยุพดี สุขกรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
144 นางอารมย์ เหลืองแดง ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นางเบญจมาศ วรรณายก ครู โรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นางจิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
148 นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
149 นางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
150 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
151 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
152 นางอังคนา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
153 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
154 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
155 ว่าที่ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
156 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
157 นางสุธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
158 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
159 นางกนกพร ศรีสร้อยแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
160 นางสาวสุจิตรา แสงทอง ครูธุรการ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น,โรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
161 นางสาววิภาวี จงสวัสดิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังสารภี,โรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
162 นางสาวเขมจิรา หว่านพืช ครูธุรการ โรงเรียนบ้านถ้ำ,โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
163 นางสาวสมใจ บุญเต็ม ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ,โรงเรียนบ้านรางสะเดา คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
164 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
165 นายชาญศักดิ์ ศรีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยการทั่วไป การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
166 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและอำนวยการทั่วไป การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
167 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
168 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
169 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
170 นางชนิดา ชลออยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
171 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
172 นางสมปอง บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
173 นางวรันธร กัลปะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
174 นางสุดใจ เจริญรักษา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
175 นางชารี มณีอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
176 นางจันทิรา กระต่าย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
177 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
178 นายบัณฑิต ธรรมวิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
179 นายบุญส่ง ศรีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
180 นายพิทักษ์ แสงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
181 นายอดิเรก เนตรพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
182 นางอัจฉราวรรณ ธรรมวิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
183 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
184 นางแก้วกาญจน์ ขำโอภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
185 นางประไพ กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
186 นางสาวศิวลี ส่งบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
187 นางเบญจวรรณ รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
188 นางอุมจินต์ คงคา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
189 นางวิไลพร ขำจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
190 นางวรรณงาม พงษ์พัว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
191 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
192 นายบุญส่ง ศรีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
193 นางศยามล จันทร์ศร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
194 นางสาวธนกร พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
195 นางฐิติรัตน์ ธูปทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
196 นางสมพร สมจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
197 นางวีณา ต้นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
198 นางสุวรรณา ตั้งติพงศ์ตระกูล พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
199 นางสาวบุษยมาศ รัตนากร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
200 นางพจนา ลิ้มสินโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
201 นางวารุณี สุขสราญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
202 นางสุวรรณา พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
203 นางสาวธนกร พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
204 นางวนิตรา ภุมมา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
205 นางนันธยา มงคล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
206 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
207 นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
208 นางอรัญญา จิตคจำเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
209 นางศิริพร จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
210 นางรัชนี เสถียรธนานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
211 นางเขมาพร เหล่าพิเดช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
212 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
213 นางมยุรี ศรีสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
214 นางจินตนา แสนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
215 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
216 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
217 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
218 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
219 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
220 นางอังคนา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 chalee.sum@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]