สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=3 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 9 5 6 20 28 4 7 6 39
2 อนุบาลกาญจนบุรี 7 9 7 23 24 8 1 4 33
3 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 7 4 8 19 29 10 4 7 43
4 บ้านนาสวน 7 4 3 14 16 6 2 3 24
5 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 7 2 2 11 17 1 0 2 18
6 บ้านท่าทุ่ม 6 6 2 14 17 9 5 11 31
7 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 6 5 5 16 18 3 0 1 21
8 บ้านพุเลียบ 6 4 1 11 19 3 6 7 28
9 บ้านห้วยน้ำขาว 6 3 4 13 20 7 4 6 31
10 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 6 3 3 12 18 6 3 8 27
11 บ้านไทรทอง 5 5 2 12 18 3 0 1 21
12 เขาดินวิทยาคาร 5 2 4 11 12 6 0 6 18
13 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 5 2 1 8 14 9 3 3 26
14 บ้านทุ่งนาคราช 5 2 0 7 11 2 2 1 15
15 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 5 1 3 9 12 5 3 0 20
16 บ้านทุ่งนา 5 1 1 7 8 5 4 4 17
17 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 4 6 7 17 21 5 3 6 29
18 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 4 4 1 9 16 8 2 5 26
19 บ้านดงเสลา 4 3 5 12 11 4 6 9 21
20 บ้านสามหลัง 4 2 1 7 8 4 1 4 13
21 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 4 1 1 6 13 4 1 4 18
22 วัดหนองเสือ 4 1 1 6 8 3 1 2 12
23 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 4 1 0 5 8 4 2 2 14
24 วัดหนองพังตรุ 4 0 2 6 12 4 2 3 18
25 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 1 5 5 0 0 0 5
26 บ้านปากนาสวน 3 7 6 16 20 5 5 4 30
27 บ้านหนองเป็ด 3 3 3 9 13 2 3 1 18
28 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 3 2 1 6 16 3 4 5 23
29 วีรศิลป์ 3 1 1 5 9 2 2 0 13
30 บ้านห้วยตลุง 3 0 0 3 7 5 0 1 12
31 วัดศรีอุปลาราม 2 7 3 12 14 6 3 4 23
32 ถาวรวิทยา 2 5 3 10 11 3 1 1 15
33 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 1 7 9 13 4 4 26
34 บ้านหนองสองตอน 2 2 1 5 10 4 4 3 18
35 อนุบาลเมฆบัณฑิต 2 2 1 5 3 2 3 0 8
36 บ้านหนองไผ่ 2 1 3 6 5 2 1 3 8
37 วัดชุกพี้ 2 1 1 4 6 4 1 6 11
38 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 2 0 1 3 12 2 2 5 16
39 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 0 1 3 8 3 0 1 11
40 บ้านแก่งหลวง 2 0 1 3 7 4 1 6 12
41 บ้านหนองปล้อง 2 0 1 3 3 5 0 3 8
42 บ้านหนองผู้เฒ่า 2 0 0 2 7 1 1 1 9
43 วัดวังศาลา 1 3 5 9 17 7 4 11 28
44 บ้านนากาญจน์ 1 3 1 5 10 4 0 1 14
45 บ้านวังลาน 1 2 2 5 12 5 4 9 21
46 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1 1 2 4 6 9 2 2 17
47 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 5 1 0 0 6
48 บ้านหินแด้น 1 1 1 3 7 1 0 2 8
49 วัดหนองตะโก 1 1 1 3 6 2 2 3 10
50 ดิศกุล 1 1 1 3 5 1 5 3 11
51 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1 1 1 3 4 1 1 0 6
52 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 2 9 3 0 3 12
53 ลุ่มโป่งเสี้ยว 1 1 0 2 5 3 5 3 13
54 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 0 2 5 0 0 1 5
55 บ้านองสิต 1 1 0 2 4 1 0 1 5
56 บ้านท่าเสด็จ 1 1 0 2 4 1 0 1 5
57 บ้านหัวหิน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
58 บ้านหนองสามพราน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
59 บ้านท่าแย้ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
60 บ้านรางจิก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านโป่งหวาย 1 0 2 3 5 4 1 0 10
62 บ้านทุ่งศาลา 1 0 2 3 4 5 1 5 10
63 ตลาดสำรอง 1 0 1 2 7 1 2 5 10
64 บ้านวังด้ง 1 0 1 2 4 2 0 3 6
65 บ้านองหลุ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
66 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 0 1 2 3 3 2 2 8
67 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 1 2 3 2 1 0 6
68 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 1 4 1 2 1 7
69 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
70 บ้านกลอนโด 1 0 0 1 4 0 0 0 4
71 อนุบาลท่าม่วง 1 0 0 1 3 1 3 2 7
72 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
73 บ้านหัวนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหม่องกระแทะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดขุนไทยธาราราม 0 3 2 5 10 2 6 2 18
77 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 0 3 1 4 7 1 0 2 8
78 วัดจรเข้เผือก 0 2 0 2 5 2 1 3 8
79 บ้านท่าพุ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
80 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 0 2 0 2 2 1 0 0 3
81 วัดวังขนายทายิการาม 0 2 0 2 0 4 2 2 6
82 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 1 2 3 12 5 4 3 21
83 บ้านน้ำมุด 0 1 2 3 6 1 3 1 10
84 วัดท่าล้อ 0 1 1 2 5 1 3 3 9
85 บ้านท่าหวี 0 1 1 2 4 1 2 2 7
86 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 1 1 2 3 7 1 1 11
87 บ้านตะเคียนงาม 0 1 1 2 3 4 1 1 8
88 วัดท่าน้ำตื้น 0 1 1 2 3 1 1 1 5
89 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 1 0 1 6 3 3 0 12
90 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 0 1 5 3 6 5 14
91 บ้านน้ำพุ 0 1 0 1 5 0 0 6 5
92 วัดถ้ำองจุ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
93 บ้านทับศิลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 2 2 1 2 5
95 บ้านเจ้าเณร 0 1 0 1 2 0 2 2 4
96 วัดพุน้อย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
97 บ้านแหลมทอง 0 1 0 1 1 4 2 0 7
98 บ้านวังสารภี 0 1 0 1 1 1 0 2 2
99 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 0 1 0 1 1 0 0 1 1
100 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 4 4 4 6 4 3 14
101 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 3 3 2 3 0 2 5
102 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 2 2 6 3 0 0 9
103 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
104 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 0 0 1 1 3 2 0 0 5
105 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 3 0 2 0 5
106 บ้านเขาปูน 0 0 1 1 3 0 2 0 5
107 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
108 บ้านท่าโป่ง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
109 ชัยจิตต์วิทยา 0 0 1 1 2 7 0 0 9
110 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 2 3 1 2 6
111 บ้านหนองปากดง 0 0 1 1 2 2 1 2 5
112 บ้านรางสะเดา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
114 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 1 1 1 1 1 3 3
115 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 วัดหนองตะครอง 0 0 1 1 0 5 2 1 7
117 วัดม่วงชุม 0 0 0 0 6 1 3 1 10
118 วัดหนองบัว 0 0 0 0 5 0 3 3 8
119 วัดยางเกาะ 0 0 0 0 4 3 3 6 10
120 วัดลำสำรอง 0 0 0 0 4 1 2 2 7
121 บ้านโกรกตารอด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
122 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
123 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
126 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 1 3 2 1 6
127 บ้านจันอุย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
129 บ้านวังปลาหมู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
132 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 4 1 3 5
139 บ้านหนองตาบ่ง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
140 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 บ้านเนินไพร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดถ้ำอ่างหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 166 159 530 882 375 216 298 1,473