สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลกาญจนบุรี 7 9 7 23 24 8 1 4 33
2 บ้านนาสวน 7 4 3 14 16 6 2 3 24
3 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 7 2 2 11 17 1 0 2 18
4 บ้านท่าทุ่ม 6 6 2 14 17 9 5 11 31
5 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 6 5 6 17 25 4 7 6 36
6 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 6 5 5 16 18 3 0 1 21
7 บ้านพุเลียบ 6 4 1 11 19 3 6 7 28
8 บ้านห้วยน้ำขาว 6 3 4 13 20 7 4 6 31
9 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 6 3 3 12 18 6 3 8 27
10 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 5 2 1 8 14 9 3 3 26
11 บ้านทุ่งนาคราช 5 2 0 7 11 2 2 1 15
12 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 5 1 3 9 12 5 3 0 20
13 บ้านทุ่งนา 5 1 1 7 8 5 4 4 17
14 บ้านไทรทอง 4 5 2 11 17 3 0 1 20
15 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 4 4 1 9 16 8 2 5 26
16 บ้านดงเสลา 4 3 5 12 11 4 6 9 21
17 บ้านสามหลัง 4 2 1 7 8 4 1 4 13
18 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 4 1 1 6 13 4 1 4 18
19 วัดหนองเสือ 4 1 1 6 8 3 1 2 12
20 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 4 1 0 5 8 4 2 2 14
21 วัดหนองพังตรุ 4 0 2 6 12 4 2 3 18
22 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 1 5 5 0 0 0 5
23 บ้านปากนาสวน 3 7 6 16 20 5 5 4 30
24 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 3 6 7 16 20 5 3 6 28
25 วีรศิลป์ 3 1 1 5 9 2 2 0 13
26 วัดศรีอุปลาราม 2 7 3 12 14 6 3 4 23
27 ถาวรวิทยา 2 5 3 10 11 3 1 1 15
28 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 1 7 9 13 4 4 26
29 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 2 2 6 10 19 10 4 7 33
30 บ้านหนองสองตอน 2 2 1 5 10 4 4 3 18
31 อนุบาลเมฆบัณฑิต 2 2 1 5 3 2 3 0 8
32 วัดชุกพี้ 2 1 1 4 6 4 1 6 11
33 บ้านหนองไผ่ 2 0 3 5 4 2 1 3 7
34 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 2 0 1 3 13 3 4 5 20
35 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 2 0 1 3 12 2 2 5 16
36 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 0 1 3 8 3 0 1 11
37 บ้านแก่งหลวง 2 0 1 3 7 4 1 6 12
38 บ้านหนองปล้อง 2 0 1 3 3 5 0 3 8
39 บ้านหนองผู้เฒ่า 2 0 0 2 7 1 1 1 9
40 วัดวังศาลา 1 3 5 9 17 7 4 11 28
41 บ้านหนองเป็ด 1 2 3 6 10 2 3 1 15
42 บ้านวังลาน 1 2 2 5 12 5 4 9 21
43 เขาดินวิทยาคาร 1 1 4 6 7 5 0 6 12
44 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1 1 2 4 6 9 2 2 17
45 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 5 1 0 0 6
46 วัดหนองตะโก 1 1 1 3 6 2 2 3 10
47 ดิศกุล 1 1 1 3 5 1 5 3 11
48 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 2 9 3 0 3 12
49 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 1 0 2 5 0 0 1 5
50 บ้านองสิต 1 1 0 2 4 1 0 1 5
51 บ้านท่าเสด็จ 1 1 0 2 4 1 0 1 5
52 บ้านหัวหิน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
53 บ้านท่าแย้ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
54 บ้านรางจิก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านโป่งหวาย 1 0 2 3 5 4 1 0 10
56 บ้านทุ่งศาลา 1 0 2 3 4 5 1 5 10
57 ตลาดสำรอง 1 0 1 2 7 1 2 5 10
58 บ้านวังด้ง 1 0 1 2 4 2 0 3 6
59 บ้านองหลุ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
60 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 0 1 2 3 3 2 2 8
61 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 1 2 3 2 1 0 6
62 บ้านห้วยตลุง 1 0 0 1 5 5 0 1 10
63 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 1 4 1 2 1 7
64 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
65 บ้านกลอนโด 1 0 0 1 4 0 0 0 4
66 อนุบาลท่าม่วง 1 0 0 1 3 1 3 2 7
67 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
68 บ้านหัวนา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านหม่องกระแทะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดขุนไทยธาราราม 0 3 2 5 10 2 6 2 18
72 บ้านนากาญจน์ 0 3 1 4 9 4 0 1 13
73 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 0 3 1 4 7 1 0 2 8
74 วัดจรเข้เผือก 0 2 0 2 5 2 1 3 8
75 บ้านท่าพุ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
76 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 0 2 0 2 2 1 0 0 3
77 วัดวังขนายทายิการาม 0 2 0 2 0 4 2 2 6
78 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 1 2 3 12 5 4 3 21
79 บ้านน้ำมุด 0 1 2 3 6 1 3 1 10
80 วัดท่าล้อ 0 1 1 2 5 1 3 3 9
81 บ้านหินแด้น 0 1 1 2 5 1 0 2 6
82 บ้านท่าหวี 0 1 1 2 4 1 2 2 7
83 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 1 1 2 3 7 1 1 11
84 บ้านตะเคียนงาม 0 1 1 2 3 4 1 1 8
85 วัดท่าน้ำตื้น 0 1 1 2 3 1 1 1 5
86 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 1 0 1 6 3 3 0 12
87 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 0 1 5 3 6 5 14
88 บ้านน้ำพุ 0 1 0 1 5 0 0 6 5
89 ลุ่มโป่งเสี้ยว 0 1 0 1 4 3 5 3 12
90 วัดถ้ำองจุ 0 1 0 1 3 3 0 0 6
91 บ้านทับศิลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านหนองสะแก 0 1 0 1 2 2 1 2 5
93 บ้านเจ้าเณร 0 1 0 1 2 0 2 2 4
94 วัดพุน้อย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
95 บ้านแหลมทอง 0 1 0 1 1 4 2 0 7
96 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
97 บ้านวังสารภี 0 1 0 1 1 1 0 2 2
98 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 0 1 0 1 1 0 0 1 1
99 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 4 4 4 6 4 3 14
100 บ้านต้นมะพร้าว 0 0 3 3 2 3 0 2 5
101 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 2 2 6 3 0 0 9
102 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
103 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 0 0 1 1 3 2 0 0 5
104 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 3 0 2 0 5
105 บ้านเขาปูน 0 0 1 1 3 0 2 0 5
106 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
107 บ้านท่าโป่ง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
108 ชัยจิตต์วิทยา 0 0 1 1 2 7 0 0 9
109 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 2 3 1 2 6
110 บ้านหนองปากดง 0 0 1 1 2 2 1 2 5
111 บ้านรางสะเดา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
113 บ้านท่ามะเฟือง 0 0 1 1 1 1 1 3 3
114 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
115 วัดหนองตะครอง 0 0 1 1 0 5 2 1 7
116 วัดม่วงชุม 0 0 0 0 6 1 3 1 10
117 วัดหนองบัว 0 0 0 0 5 0 3 3 8
118 วัดยางเกาะ 0 0 0 0 4 3 3 6 10
119 วัดลำสำรอง 0 0 0 0 4 1 2 2 7
120 บ้านโกรกตารอด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
121 บ้านรางสาลี่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
122 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 2 0 0 1 2
123 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
125 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 1 3 2 1 6
126 บ้านจันอุย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
128 บ้านวังปลาหมู 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 บ้านหนองสามพราน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
132 พัฒน์พงศ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 บ้านโป่งโก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 4 1 3 5
139 บ้านหนองตาบ่ง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
140 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 บ้านเนินไพร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดถ้ำอ่างหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 158 156 495 844 374 216 298 1,434