งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง-ช่องสะเดา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อักขระ
1. นางวรรณรวี    สุขสำราญ
2 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน วังด้ง-ช่องสะเดา 1. เด็กหญิงจินตนาการ    ก้อนแก้ว
3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หนองขาว-ท่าล้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    วงษ์จันทร์
1. นางเอื้องเดือน    ห้าวหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................