งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ชาววัง 1. เด็กชายเกรียงไกร    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชัยรัตน์    สำราญวงศ์
3. เด็กชายธนกร    เชิงฉลาด
1. นางคนึงนิตย์    พิทักคีรี
2. นางจารุวรรณ    วงษ์วรเทวา
2 โรงเรียนบ้านหินแด้น พ่อขุนด่าน 1. เด็กชายกิตติพันธ์    เดชะ
2. เด็กชายนิทัศ    มักศิลา
3. เด็กชายสราวุธ    โพธิ์ทอง
1. นางสาวนพรัตน์    จบไพร
2. นางปทุม    นิ่มเจริญ
3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หนองขาว-ท่าล้อ 1. เด็กชายธิติ    แดงบาง
2. เด็กชายเดชาวัตร    จันทร์หอม
3. เด็กชายอธิบดี    เรือนเพชร
1. นายจารึก    สงวนรัตน์
2. นายอรรถพล    แดงเสม
4 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" หนองขาว-ท่าล้อ 1. เด็กหญิงนิรมล    บัวทอง
2. เด็กชายทวีชัย    แตงอ่อน
3. เด็กหญิงธนภรณ์    คงธาร
1. นางสุมณฑา    ถ้ำทอง
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 2 1. เด็กชายมหัสชัย    คงปั้น
2. เด็กชายพิสิทธิ์    เหมือนเพชร
3. เด็กชายกวี    ยิ่งมี
1. นายกุศล    คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา    คุณากรดุษิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................