งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หนองขาว-ท่าล้อ 1. เด็กชายวิธวินทร์    พลอยเหลี่ยม
2. เด็กชายนิพล    แซ่เฮง
1. นางศุภวรรณ    ทักษิณ
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 2 1. เด็กชายอัจฉริยะ    บัวศรี
2. เด็กชายกฤษฎา    นิลบรรพต
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี    หงษ์เวียงจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................