งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด หนองตากยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แม้นฟัก
2. เด็กชายพีระพัฒน์    หว่านพืช
3. เด็กชายยศธร    น้อยพันธ์
1. นางสาวสุชาดา    นุชนุ่ม
2. นางสาวอนุสรา    หวันแดง
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 2 1. เด็กชายชานน    แดงสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพร    มะโน
3. เด็กชายทรงศักดิ์    บัญญัติทรัพย์
1. นางสาวจิรวดี    เจริญโห้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................