งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง-ช่องสะเดา 1. เด็กชายพันธมิตร    ชำนาญกุล
1. นางวรรณรวี    สุขสำราญ
2 โรงเรียนบ้านดงยาง วังเย็น 1. เด็กชายศิววุฒิ    เง่อเขียว
1. นางสาวพัชรี    กิติกาญจน์
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 2 1. เด็กชายเอกลักษณ์    มณีภาค
1. นางสาวปวีณา    โปยกัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................