สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีสังวรณ์
 
1. นางเจียมจิต  เสียงหวาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จงกิจวัฒนชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  คนตรง
3. เด็กชายบุญญศักดิ์  ขัณทะมา
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  สายันต์
5. เด็กชายพาสกร  ดาบแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล
7. เด็กชายวุฒิไกร  เขียวชะอุ่ม
8. เด็กชายสัณหพจ  วิเศษสิงห์
9. เด็กหญิงสุชานาถ  แก่นแก้ว
10. นายอนุสรณ์  รุ่งเช้า
11. เด็กหญิงอิสรีย์  หมากสีทอง
 
1. นายอนุสรณ์  รุ่งเช้า
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  ท่าล้อ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77.64 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  พยุงธรรม
 
1. นางสุชาดา  สุขประเสริฐ