สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.66 ทอง 15 1. เด็กหญิงแพรชนก  รื่นกลิ่น
 
1. นางกรรณิกา  พูลบางยุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีสังวรณ์
 
1. นางเจียมจิต  เสียงหวาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.28 ทองแดง 13 1. เด็กชายศุภณัฐ  มีเย็น
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  มะลิทอง
 
1. นางหนูแดน  สว่างดอนไพร
2. นางวีระสุดา  ธระเสนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โต๊ะธนานันต์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ว่องไวตระการ
 
1. นางจรรญา  พลายเพ็ชร
2. นายอนุศักดิ์  สำรองกนก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนมน  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐภัสสิริ  ธรรมพุทธสุขดี
4. เด็กหญิงนิชกานต์  แซ่เอ๋า
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคตะดี
6. เด็กหญิงมณทกาญจน์  มีหลอ
7. เด็กหญิงลักษิกา  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ฟักทับ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  อารยะวีรสิทธิ์
10. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นางเทพี  กัลยาณประดิษฐ
2. นางบุญมาก  นาเวช
3. นายประชา  ธระเสนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัณหพจ  วิเศษสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  ท่าล้อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  ท่าล้อ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  แก่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  ท่าล้อ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จงกิจวัฒนชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  คนตรง
3. เด็กชายบุญญศักดิ์  ขัณทะมา
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  สายันต์
5. เด็กชายพาสกร  ดาบแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล
7. เด็กชายวุฒิไกร  เขียวชะอุ่ม
8. เด็กชายสัณหพจ  วิเศษสิงห์
9. เด็กหญิงสุชานาถ  แก่นแก้ว
10. นายอนุสรณ์  รุ่งเช้า
11. เด็กหญิงอิสรีย์  หมากสีทอง
 
1. นายอนุสรณ์  รุ่งเช้า
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  ท่าล้อ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายนวพล  ชนะเลิศ
 
1. นางระวิวรรณ  ธนโชติอโณทัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77.64 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  พยุงธรรม
 
1. นางสุชาดา  สุขประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ประทีป
 
1. นางรัชดาพร  เหลืองสุดใจชื้น
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัตรพิมน  มะลิผล
 
1. นางสาววรรณิภา  ระย้าทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรดา  อ่อนสัมพันธ์
 
1. นางกัลยา  วิรุณารักษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่หลู่
 
1. นายอัษฎาวุธ  มงคลชูชื่น
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกมลภพ  ศุภกาญจนกันติ
2. เด็กชายชวิศ  ภุมรินทร์
 
1. นางรัชดาพร  เหลืองสุดใจชื้น
2. นางพัชรี  สุภาพ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชื่นพันธ์  ตั้งพรโชติช่วง
2. เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
 
1. นายชูชัย  จงเจริญ
2. นางวันดี  จงเจริญ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจน์พิชญา  เหลืองรุจินันท์
 
1. นายชูชัย  จงเจริญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศ  เฮงหิรัญ
2. เด็กชายนิวัฒน์  รอดตัว
 
1. นางสาวศิลาพร  ไวฉลาด
2. นางสาวสุตาภัทร  เลี้ยงพันธ์