สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตพร   ปทุมสูติ
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายดม  -
2. เด็กชายรังสรรค์  รักษี
3. เด็กหญิงสิรีถร  กลิ่นเกสร
 
1. นางสาวปราณี  จันทะโสม
2. นายบดินทร์  สุขแพทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจันทร์   นิ้วเสือ
2. เด็กชายภานุ   –
 
1. นายกิตติพงษ์    เกิดสมนึก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศกุนตลา   เกตุย้อย
 
1. นางภคพร  ซุ่นทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณภา   ปานเหลือง
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   วงศ์ราษฎร์
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา   บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายกิจไกร    ยินดี
 
1. นางจำลอง    จั่นจินดา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ถูมหา
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ล้อดี
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา    บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสภา  -
 
1. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญมี   งิ้วเซอร์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   น้อยนิด
3. เด็กชายศรชัย   เซี่ยงหลิว
4. เด็กชายสมรักษ์    โตเอี่ยม
5. เด็กชายหนึ่งนที   ปานท้าว
6. เด็กชายเกริกไกรวัลย์  งิ้วเซอร์
7. เด็กชายเจษฎากร   สร้อยทอง
8. เด็กชายโพยม   สามสีทอง
 
1. นายอานนท์   เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์    เกิดสมนึก
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย   แก้วโยน
2. เด็กชายพัชรพล  ไชยโกฎิ
3. เด็กชายอานนท์   -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก
2. นางสมาพร   รักอาชา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ   อยู่สุข
2. เด็กชายพรมแดน   ชุดงาม
3. เด็กชายอลงกรณ์   จันทร
 
1. นางสาววัลลียา   วิเศษสิงห์
2. นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภารัตน์   งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงภัทรา   บุตรโท
3. เด็กหญิงเปิ้ล    -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก
2. นางสมาพร    รักอาชา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  -
2. เด็กหญิงพันธิตรา   ทองจับ
3. เด็กหญิงสาม  -
 
1. นางสาววัลลียา    วิเศษสิงห์
2. นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา   โต้งทอง
2. เด็กหญิงณิชมน   พงษ์ประสิทธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย   -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก