สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงเจสิตา   อุ่มโอราญ
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิรดา   -
2. เด็กชายศตวรรษ   วีระพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา   กงจี่
 
1. นางภรธิดา    ชัยรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 8 1. เด็กชายสราวุฒิ   แซ่อื้อ
2. เด็กชายอาชา  รัตนบำรุง
3. เด็กหญิงไพรพฤกษา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัษนัน   ดาวแสง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   น่วมมั่นคง
3. เด็กชายศักรินทร์   เรณูรัตน์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนินัฏชา    ปรางทอง
2. เด็กหญิงมนสินี   รักอาชา
3. เด็กหญิงสุวรรณี    กงจี่
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงภาสินี   เรณูรัตน์
2. เด็กชายวิชาญ   ฤทธิ์คำรพ
 
1. นายพุทธาคม   จันทรวิจิตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง แมน  -
2. เด็กหญิงกุหลาบ   พุเก้
3. เด็กชายภานุวัฒน์   สร้อยทอง
4. เด็กชายภานุวัฒน์   เจริญรัมย์
5. เด็กชายสมคิด   งิ้วเซอร์
6. เด็กชายอู้   -
 
1. นายกิตติพงษ์   เกิดสมนึก