สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรสิริ   ปานท้าว
 
1. นางภรธิดา   ชัยรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจรรย์อมล   อินมั่น
2. เด็กหญิงพรพรรณ   จันทร์มา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยังจุ้ย
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธีรภัทร์   งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงพรวิไล   ทองนุ่ม
3. เด็กชายเจนณรงค์   กมลคุ้มทรัพย์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแก้ว    จีนเทศ
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์