สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรรณธร   งิ้วเซอร์
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัฐริกา   สุวรรณเจดีย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   รักยิ้ม
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวิภาวิณี  โคกแก้ว
 
1. นางภรธิดา  ชัยรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกันต์    -
2. เด็กหญิงชนาพร   เรณูรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ธรรมรงค์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฟ้า   -
 
1. นางสายรุ้ง   กองแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดวงกมล   รัตนบำรุง
2. เด็กหญิงประสิตา   -
 
1. นางสายรุ้ง   กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา   สอาดเอี่ยม