สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรรณธร   งิ้วเซอร์
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงเจสิตา   อุ่มโอราญ
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตพร   ปทุมสูติ
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนัฐริกา   สุวรรณเจดีย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   รักยิ้ม
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรสิริ   ปานท้าว
 
1. นางภรธิดา   ชัยรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิรดา   -
2. เด็กชายศตวรรษ   วีระพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา   กงจี่
 
1. นางภรธิดา    ชัยรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธานินทร์   ถาวรวรนันท์
2. เด็กหญิงปอ   -
3. เด็กชายภูริบล   -
 
1. นางภรธิดา   ชัยรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวิภาวิณี  โคกแก้ว
 
1. นางภรธิดา  ชัยรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกันต์    -
2. เด็กหญิงชนาพร   เรณูรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ธรรมรงค์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจรรย์อมล   อินมั่น
2. เด็กหญิงพรพรรณ   จันทร์มา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยังจุ้ย
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธีรภัทร์   งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงพรวิไล   ทองนุ่ม
3. เด็กชายเจนณรงค์   กมลคุ้มทรัพย์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายดม  -
2. เด็กชายรังสรรค์  รักษี
3. เด็กหญิงสิรีถร  กลิ่นเกสร
 
1. นางสาวปราณี  จันทะโสม
2. นายบดินทร์  สุขแพทย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 8 1. เด็กชายสราวุฒิ   แซ่อื้อ
2. เด็กชายอาชา  รัตนบำรุง
3. เด็กหญิงไพรพฤกษา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัษนัน   ดาวแสง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   น่วมมั่นคง
3. เด็กชายศักรินทร์   เรณูรัตน์
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนินัฏชา    ปรางทอง
2. เด็กหญิงมนสินี   รักอาชา
3. เด็กหญิงสุวรรณี    กงจี่
 
1. นางสาวปราณี   จันทะโสม
2. นายบดินทร์   สุขแพทย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจันทร์   นิ้วเสือ
2. เด็กชายภานุ   –
 
1. นายกิตติพงษ์    เกิดสมนึก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงภาสินี   เรณูรัตน์
2. เด็กชายวิชาญ   ฤทธิ์คำรพ
 
1. นายพุทธาคม   จันทรวิจิตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศกุนตลา   เกตุย้อย
 
1. นางภคพร  ซุ่นทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณภา   ปานเหลือง
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   วงศ์ราษฎร์
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงแก้ว    จีนเทศ
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา   บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายกิจไกร    ยินดี
 
1. นางจำลอง    จั่นจินดา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ถูมหา
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ล้อดี
 
1. นางปิยพร   ขำมาลัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช   รูปโคม
 
1. นางจำลอง   จั่นจินดา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา    บัวผัน
 
1. นางวนิดา   ก้อนอินทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฟ้า   -
 
1. นางสายรุ้ง   กองแก้ว
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสภา  -
 
1. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดวงกมล   รัตนบำรุง
2. เด็กหญิงประสิตา   -
 
1. นางสายรุ้ง   กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา   สอาดเอี่ยม
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา   -
2. เด็กชายปฐมวงศ์   เกษมเปรมปรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    ล้อดี
4. เด็กชายวริทธิ์   เหลืองแดง
5. เด็กชายสมเกียรติ   โพธิ์วงศ์
6. เด็กชายสุดแดน   ชุดงาม
 
1. นายกิตติพงษ์   เกิดสมนึก
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง แมน  -
2. เด็กหญิงกุหลาบ   พุเก้
3. เด็กชายภานุวัฒน์   สร้อยทอง
4. เด็กชายภานุวัฒน์   เจริญรัมย์
5. เด็กชายสมคิด   งิ้วเซอร์
6. เด็กชายอู้   -
 
1. นายกิตติพงษ์   เกิดสมนึก
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญมี   งิ้วเซอร์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   น้อยนิด
3. เด็กชายศรชัย   เซี่ยงหลิว
4. เด็กชายสมรักษ์    โตเอี่ยม
5. เด็กชายหนึ่งนที   ปานท้าว
6. เด็กชายเกริกไกรวัลย์  งิ้วเซอร์
7. เด็กชายเจษฎากร   สร้อยทอง
8. เด็กชายโพยม   สามสีทอง
 
1. นายอานนท์   เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์    เกิดสมนึก
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปรัญชัย   งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงพันธ์พฤกษา  พุ่มพวง
 
1. นางสายรุ้ง   กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา   สอาดเอี่ยม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมเดือน   สุกใส
2. เด็กหญิงรัชฎาพร   พันขวาน้อย
 
1. นางภรธิดา    ชัยรัตน์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมล   จันเจือ
 
1. นางภรธิดา   ชัยรัตน์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย   แก้วโยน
2. เด็กชายพัชรพล  ไชยโกฎิ
3. เด็กชายอานนท์   -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก
2. นางสมาพร   รักอาชา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ   อยู่สุข
2. เด็กชายพรมแดน   ชุดงาม
3. เด็กชายอลงกรณ์   จันทร
 
1. นางสาววัลลียา   วิเศษสิงห์
2. นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภารัตน์   งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงภัทรา   บุตรโท
3. เด็กหญิงเปิ้ล    -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก
2. นางสมาพร    รักอาชา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  -
2. เด็กหญิงพันธิตรา   ทองจับ
3. เด็กหญิงสาม  -
 
1. นางสาววัลลียา    วิเศษสิงห์
2. นางสาววรรณน์ลีย์  พวงแก้ว
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา   โต้งทอง
2. เด็กหญิงณิชมน   พงษ์ประสิทธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย   -
 
1. นางมลฤดี   บริเอก