สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71.67 เงิน 12 1. เด็กชายไรวินท์  รื่นจิตร
 
1. นางอารีย์   ใบบัว
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายจีรภัทร  สุปลีนางกูล
2. เด็กชายเอกภพ  พวงทอง
 
1. นางสาวสุธิดา  แม้นเดช
2. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  แรตประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไม้แก้ว
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  จุลเวช
 
1. นางวรรณเพ็ญ  เหมือนคล้าย
2. นางสาวสุธิดา  แม้นเดช