สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เย็นกลม
 
1. นางยุวดี  พงษ์ศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคโต
 
1. นางสาววาสนา  ทองเปลว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชยโต
 
1. นางสาวอุบล  ช้อยเครือ
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญกลิ่น
 
1. นางดรุณี  แซ่ลิ้ม