สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงนนทกร  แผนคลุ้ม
 
1. นางภิรมย์  นกน้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิราดา  ใจเฟือย
2. เด็กชายอนพัทย์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนันทนา  บุตรพิมพ์