สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เย็นกลม
 
1. นางยุวดี  พงษ์ศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคโต
 
1. นางสาววาสนา  ทองเปลว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิยะดา  สอนลา
 
1. นางสาววาสนา  ทองเปลว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงนนทกร  แผนคลุ้ม
 
1. นางภิรมย์  นกน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิราดา  ใจเฟือย
2. เด็กชายอนพัทย์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวนันทนา  บุตรพิมพ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชยโต
 
1. นางสาวอุบล  ช้อยเครือ
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญกลิ่น
 
1. นางดรุณี  แซ่ลิ้ม