สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภารตรัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แจ้งกระมล
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตากิ่มนอก
4. เด็กหญิงรักษิณา  คำกิจ
5. เด็กหญิงสุภัตรา  กรุนกรุด
 
1. นางวัชรินทร์  สำเนียงงาม
2. นางสร้อยสน  พนานุสรณ์ศิลป์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธนา  สำลีกลาง
 
1. นางสาวอรํญญา   พลเมือง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมัยนิยม
2. เด็กหญิงกานดา  -
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  คำทุม
4. เด็กหญิงณัฐ  พากเพียร
5. เด็กหญิงณัฐมน  อ้นเกตุ
6. เด็กหญิงนภสร  ฉายเจริญ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เหลืองอมรศักดิ์
2. นางสาวขวัญจิตต์  อย่สุขสบาย
3. นางสาวอรัญญา  พลเมือง
4. นางวัชรินทร์  สำเนียงงาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายจิณณวัตร  ใบบัว
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ฉี
 
1. นายณัฐนครินทร์  ยืนยง
2. นายอำนาจ  นุ่มฤทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  แรงครุฑ
 
1. นายณัฐนครินทร์  ยืนยง
2. นายอำนาจ  นุ่มฤทธ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 7 1. เด็กชายบัค  -
2. เด็กหญิงบุษบา  กระจ่างฉาย
3. เด็กชายศุภณัฐ   ธรรมะ
 
1. นางสาวกันทิมา  บุญเจริญ
2. นางศิริรักษ์  เสตะสุหัท