สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชนิดา  แซ่ตัน
 
1. นางจันทร  เตี้ยเนตร
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธัญวรัตม์  จัตุรงค์
2. เด็กชายพรเทพ  มูลทรัพย์
3. เด็กชายภัทรศัย  ปรียงค์
 
1. นายธรรมนูญ  ปรีดาธวัช
2. นายทวี  ชูศรี