สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรัญญา  สมรูป
 
1. นางจันทร  เตี้ยเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชนิดา  แซ่ตัน
 
1. นางจันทร  เตี้ยเนตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วรวงษ์
2. เด็กชายชนนกฤษฏ์  จบไพร
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิริมั่ว
 
1. นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ
2. นายทวี  ชูศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลภัสลดา  ทองดอนเอ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทรา
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  คุขุนทด
 
1. นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ
2. นายทวี  ชูศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรพร  อ้นอินทร์
 
1. นางนพร  โสมล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จัตุรงค์
 
1. นางนพร  โสมล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลานบุปผา  หวานฉ่ำ
 
1. นายกิตติพงศ์  สมุทวนิช
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธัญวรัตม์  จัตุรงค์
2. เด็กชายพรเทพ  มูลทรัพย์
3. เด็กชายภัทรศัย  ปรียงค์
 
1. นายธรรมนูญ  ปรีดาธวัช
2. นายทวี  ชูศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.75 ทอง 12 1. เด็กชายธนวัต  หมื่นจร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หอมโปร่ง
3. เด็กชายสุชิน  ชาวไร่เหนือ
 
1. นางนพร  โสมล
2. นายจิรัฏฐ์  ฉัตรคล่องแคลว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เมืองรวมญาติ
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เดชะ
2. เด็กชายนิทัศ  มักศิลา
3. เด็กชายสราวุธ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นางปทุม  นิ่มเจริญ