สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70.6 เงิน 7 1. เด็กชายกอบชัย  บรรทัดพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รู้ทัน
3. เด็กหญิงศศิชา  แขวงอินทร์
 
1. นายก้องเกียรติ  บุญรอด
2. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลมูลเกตุ
2. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงศิลป์
3. เด็กชายอัครชัย  ยังวัน
 
1. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
2. นางนัชชา  ธรรมชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ว่องพานิช
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เลี่ยนเพชร
 
1. นายสุรพล  ท้าวเครือ
2. นางสุนทรี  ท้าวเครือ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงยา
2. เด็กหญิงพสุธร  คำยัง
3. เด็กชายศุภณัฐ  จันแก้ว
 
1. นางนัชชา  ธรรมชาติ
2. นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท