สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษดา  จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงอยู่สุข
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ลมูลเกตุ
4. เด็กชายสิริวงค์  เสาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอิงรดา  แบ่งเพชร
 
1. นายสุรพล  ท้าวเครือ
2. นางสุนทรี  ท้าวเครือ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  อุสาหะ
2. เด็กชายปรัตถกร  แขวงอินทร์
3. เด็กชายศุภกร  อ่อนสมสวย
4. เด็กหญิงสมฤดี  แร่เพชร
5. เด็กชายสรสิทธิ์  สร้อยจันทร์ไทย
 
1. นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท
2. นางนัชชา  ธรรมชาติ