สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70.6 เงิน 7 1. เด็กชายกอบชัย  บรรทัดพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รู้ทัน
3. เด็กหญิงศศิชา  แขวงอินทร์
 
1. นายก้องเกียรติ  บุญรอด
2. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมวรีย์  บุตรพรม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ตาลเสี้ยน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พุ่มสงวน
 
1. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
2. นายก้องเกียรติ  บุญรอด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายสรวิชญ์  ลมูลเกตุ
2. เด็กหญิงอภัสรา  แสวงศิลป์
3. เด็กชายอัครชัย  ยังวัน
 
1. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
2. นางนัชชา  ธรรมชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษดา  จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงอยู่สุข
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ลมูลเกตุ
4. เด็กชายสิริวงค์  เสาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอิงรดา  แบ่งเพชร
 
1. นายสุรพล  ท้าวเครือ
2. นางสุนทรี  ท้าวเครือ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  อุสาหะ
2. เด็กชายปรัตถกร  แขวงอินทร์
3. เด็กชายศุภกร  อ่อนสมสวย
4. เด็กหญิงสมฤดี  แร่เพชร
5. เด็กชายสรสิทธิ์  สร้อยจันทร์ไทย
 
1. นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท
2. นางนัชชา  ธรรมชาติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ว่องพานิช
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เลี่ยนเพชร
 
1. นายสุรพล  ท้าวเครือ
2. นางสุนทรี  ท้าวเครือ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงยา
2. เด็กหญิงพสุธร  คำยัง
3. เด็กชายศุภณัฐ  จันแก้ว
 
1. นางนัชชา  ธรรมชาติ
2. นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุกาวใจ  ทารักษ์
 
1. นางสาวประมวลมาศ  ศรีสวาท