สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มะโนสาร
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  หว่านพืช
2. เด็กชายชนากานต์  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เปล่งไปล่
4. เด็กหญิงดวงกมล  ห้วยกรุด
5. เด็กชายพัฒน์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายพีรทัช  เสรีลัดดานนท์
7. เด็กหญิงวิภวานี  คุ้มเนตร
8. เด็กหญิงอรสา  เปรมปรีดา
9. เด็กชายเพชร  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงไอลดา  ไม้เขียว
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เปล่งไปล่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทินนิลวงษ์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ห้วยกรุด
5. เด็กหญิงฝนวดี  จานทอง
6. เด็กหญิงวิภวานี  คุ้มเนตร
7. เด็กหญิงอรสา  เปรมปรีดา
8. เด็กหญิงไอลดา  ไม้เขียว
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายคุณานนท์  สุติวงษ์
2. เด็กชายภัทร์นรินทร์  ห้วยกรุด
3. เด็กหญิงอรนุช  หว่านพืช
 
1. นางภัทรภร  ผลศิริ
2. นางพรทิพย์  เจือบุญ