สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาณิศา  หว่านพืช
 
1. นางสาววัลลภา  โพธิ์จริยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะโนรมย์
 
1. นางสาววัลลภา  โพธิ์จริยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายพีรทัช  เสรีลัดดานนท์
2. เด็กชายวิศรุต  ธนะโพธา
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  โกยผล
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายวรเมท  สายจันทร์คาม
 
1. นางสาวนิตา  ฐิติเจริญพงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวศิน  สาระ
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์