สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกตุสง่า
2. เด็กชายไชยภพ  แสวงทรัพย์
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณาราย  จีนาภักดิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นางสุพิตรา  เอี่ยมละออ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68.68 ทองแดง 12 1. เด็กชายอนุเดช  พึ่งเพียร
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนโชติ  ปานนิล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์วิลัย
 
1. นางสาวนิตา  ฐิติเจริญพงศ์