สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงค์ธร  หว่านพืช
2. เด็กชายยุทธนา  ภูมิเวช
3. เด็กหญิงอรุณโรจน์  หมื่นมี
 
1. นางสุพิตรา  เอี่ยมละออ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนันธวุฒิ  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศุภกิจ  นามผล
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอทิตยา  พึ่งเพียร
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์