สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาณิศา  หว่านพืช
 
1. นางสาววัลลภา  โพธิ์จริยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะโนรมย์
 
1. นางสาววัลลภา  โพธิ์จริยา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  เกตุสง่า
2. เด็กชายไชยภพ  แสวงทรัพย์
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงค์ธร  หว่านพืช
2. เด็กชายยุทธนา  ภูมิเวช
3. เด็กหญิงอรุณโรจน์  หมื่นมี
 
1. นางสุพิตรา  เอี่ยมละออ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนันธวุฒิ  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศุภกิจ  นามผล
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายพีรทัช  เสรีลัดดานนท์
2. เด็กชายวิศรุต  ธนะโพธา
 
1. นายสุรพล  พละศักดิ์
2. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  โกยผล
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายวรเมท  สายจันทร์คาม
 
1. นางสาวนิตา  ฐิติเจริญพงศ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณาราย  จีนาภักดิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาญ
 
1. นางสุพิตรา  เอี่ยมละออ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มะโนสาร
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  หว่านพืช
2. เด็กชายชนากานต์  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เปล่งไปล่
4. เด็กหญิงดวงกมล  ห้วยกรุด
5. เด็กชายพัฒน์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายพีรทัช  เสรีลัดดานนท์
7. เด็กหญิงวิภวานี  คุ้มเนตร
8. เด็กหญิงอรสา  เปรมปรีดา
9. เด็กชายเพชร  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงไอลดา  ไม้เขียว
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เปล่งไปล่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทินนิลวงษ์
4. เด็กหญิงดวงกมล  ห้วยกรุด
5. เด็กหญิงฝนวดี  จานทอง
6. เด็กหญิงวิภวานี  คุ้มเนตร
7. เด็กหญิงอรสา  เปรมปรีดา
8. เด็กหญิงไอลดา  ไม้เขียว
 
1. นางพรรษา  มูลประวัติ
2. นางสาวปวริศา  ดอกมะลิ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68.68 ทองแดง 12 1. เด็กชายอนุเดช  พึ่งเพียร
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวศิน  สาระ
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอทิตยา  พึ่งเพียร
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนโชติ  ปานนิล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์วิลัย
 
1. นางสาวนิตา  ฐิติเจริญพงศ์
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายคุณานนท์  สุติวงษ์
2. เด็กชายภัทร์นรินทร์  ห้วยกรุด
3. เด็กหญิงอรนุช  หว่านพืช
 
1. นางภัทรภร  ผลศิริ
2. นางพรทิพย์  เจือบุญ