สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายพัฒนพล  แก้วอาสา
2. เด็กหญิงวิชุดา  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงหน้าไข่  -
 
1. นางสาวนวกชมณ  จำนงค์สุข
2. นายอำนวย  กลิ่นหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สวัสดิ์กรณีย์
2. เด็กหญิงนิเว  -
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทะคัด
 
1. นางสาวนวกชมณ  จำนงค์สุข
2. นางศุภิสรา  จารุมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพร  นงรัตน์
2. เด็กหญิงปัณธณา  ทองดา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สวัสดิ์จารี
4. เด็กหญิงอังคณา  บัวรี
5. เด็กหญิงเชอรี่  -
 
1. นางสาวอรวรรณ  แร่กรูด
2. นางสาวยุพิน  สำเภาพงษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตรีภพ  พละศักดิ์
2. เด็กชายทอป  -
3. เด็กชายพงศภัค  กันแก้ว
4. เด็กชายพิชิต  ศรีวรรณะ
5. เด็กชายสุเมท  แก้วอาษา
6. เด็กชายเซน  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวนันทพร  นาสวนสวัสดิ์
3. นางสุไรรัช  ภูอ่อน