สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วีระกุล
2. เด็กชายอภิรักษ์  หนูขาว
 
1. นางจรัสรัช   สอนประสาร
2. นางสมจิตร  อินทรจร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิราณี  ชาวดร
2. เด็กชายศุภากร  ภู่ด้วง
3. เด็กชายโทวิน  -
 
1. นางอรุณี  สามัคคีธรรม
2. นางสาววรนุช  สมุทรศรี