สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   โคกแก้ว
2. เด็กหญิงมณิสรา   ช่างสลัก
3. เด็กหญิงศิรดา   คงเกษตร
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์   ศรีนิล
5. เด็กหญิงแพรว    มณีศรี
 
1. นางอรุณศรี   ศรีประศาสน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายตันติกร   ตามรัมย์
2. เด็กชายธนพล   เทศทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   โคกแก้ว
4. เด็กชายพัทธนัทธ์   แซ่ตัน
5. เด็กหญิงภัทรวดี    เทศทรัพย์
 
1. นางอรุณศรี   ศรีประศาสน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณะ   แก้วแดง
2. เด็กหญิงจันทกานติ์   บุญยงค์
 
1. นายเชาวกิจ   เพ่งรุ่งเรืองวงษ์