สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  โกศลชีวันกุล
 
1. นางสาวปุณยนุช  ยะสงคราม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ธัญญการ
2. เด็กชายธีรภัทร  เหมพันธุ์
 
1. นางธัญญ์ณิดา  ตั้งพัฒนพันธุ์
2. นางเกวรินทร์  เทศธรรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา   ขุนทอง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   จิตนิยม
3. เด็กหญิงชมพูนุท   ล้อสกุล
4. เด็กหญิงนวรัตน์   สร้อยสกุลณี
5. เด็กหญิงพรไพลิน   สืบบุก
6. เด็กหญิงภูสุดา   สวัสดี
7. เด็กหญิงมิถุนา   พวงเพชร
8. เด็กหญิงวิภาวดี   ตั้งการุณจิต
9. เด็กหญิงศรวณีย์   ยี่โถหุ่น
10. เด็กหญิงศรัณย์พร   บ่อสิน
11. เด็กหญิงสิริกร   รอดด้วง
12. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิเศษสิงห์
14. เด็กหญิงสโรชา   สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   เชียงทอง
 
1. นางสาวธีรณีย์  ชนม์ณานันท์
2. นางสาวอรวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางธัญญ์ณิดา  ตั้งพัฒนพันธุ์
4. นางสาวอนุจรี  เสือดาว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คชายุทธ
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนียา  พึ่งประสพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันติชา  สุทธิรักษ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  วรรณะ
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
2. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญชลี  จิตต์หาญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
2. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเศกศักดิ์  กุลสิริกาญจน์
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยุต  โฆษิตวณิชย์
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายวิศรุต   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แสงจันทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  วิเศษสิงห์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายบรรณาธิการ    อุ่นศิริ
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฤสิงห์พิชย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   ศรีละพุก
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   กาญจนสมศักดิ์
4. เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร   กังบูรานนท์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์   เสือจันทร์
6. เด็กชายภูวิภัส   กอสุนทร
7. เด็กหญิงลภัสริน   เจริญสุข
8. เด็กชายศักราช   เชียงกา
9. เด็กหญิงสุธาสินี   ซิมทรัพย์
10. เด็กชายอัตะนันต์  วันจันทึก
 
1. นางสาวพีรยา  อุ่นใจ
2. นางเดือนเพ็ญ  เกตพันธ์
3. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จุลกิจวัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวอัจราภา  ถนัดเดินข่าว
2. นางสาวอิศรา  อินแถลง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรินชิ์  วรวุฒิ
2. เด็กชายเอกวัสส์   เอื้อสุขนุกูล
 
1. นางสาววราภรณ์  สง่าโฉม
2. นางสาวศิริวรรณ  สันตินิภานนท์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายฑีฆายุ  เพ็ชรอำไพ
2. เด็กชายปณิธิ  เภาศรี
3. เด็กชายภัสกร  บุญสม
 
1. นางสาวณัฐยา  วัยวัฒนะ
2. นางสาววิภาพร  อำนวย