สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก   จิตธรรม
2. เด็กหญิงผดาชไม   สุประพนธ์
3. เด็กหญิงพนิดา   ทวีสุข
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เกตพันธ์
2. นางสาวอมฤดา  พงษ์ศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สง่าโฉม
 
1. นางสุดารัตน์  นพดารา
2. นางสาวจันทนา  หนูขวัญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หาสุชล
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อายุยงค์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ศิริพิน
 
1. นางสาวทิพย์รดา  ภิบาลจอมมี
2. นางนาตยา  แสงส่อง