สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก   จิตธรรม
2. เด็กหญิงผดาชไม   สุประพนธ์
3. เด็กหญิงพนิดา   ทวีสุข
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เกตพันธ์
2. นางสาวอมฤดา  พงษ์ศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สง่าโฉม
 
1. นางสุดารัตน์  นพดารา
2. นางสาวจันทนา  หนูขวัญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.7 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญคุ้ม
2. เด็กชายวณัฐพงษ์  ปวุตินันท์
 
1. นายกำพล  เย็นค่ำ
2. นายณัฐกาญจน์  เนตรน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  โกศลชีวันกุล
 
1. นางสาวปุณยนุช  ยะสงคราม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ธัญญการ
2. เด็กชายธีรภัทร  เหมพันธุ์
 
1. นางธัญญ์ณิดา  ตั้งพัฒนพันธุ์
2. นางเกวรินทร์  เทศธรรม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา   ขุนทอง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   จิตนิยม
3. เด็กหญิงชมพูนุท   ล้อสกุล
4. เด็กหญิงนวรัตน์   สร้อยสกุลณี
5. เด็กหญิงพรไพลิน   สืบบุก
6. เด็กหญิงภูสุดา   สวัสดี
7. เด็กหญิงมิถุนา   พวงเพชร
8. เด็กหญิงวิภาวดี   ตั้งการุณจิต
9. เด็กหญิงศรวณีย์   ยี่โถหุ่น
10. เด็กหญิงศรัณย์พร   บ่อสิน
11. เด็กหญิงสิริกร   รอดด้วง
12. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิเศษสิงห์
14. เด็กหญิงสโรชา   สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   เชียงทอง
 
1. นางสาวธีรณีย์  ชนม์ณานันท์
2. นางสาวอรวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางธัญญ์ณิดา  ตั้งพัฒนพันธุ์
4. นางสาวอนุจรี  เสือดาว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คชายุทธ
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนียา  พึ่งประสพ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันติชา  สุทธิรักษ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  วรรณะ
 
1. นางดรุณี  ทองเถื่อน
2. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญชลี  จิตต์หาญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
2. นางดรุณี  ทองเถื่อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเศกศักดิ์  กุลสิริกาญจน์
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยุต  โฆษิตวณิชย์
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายวิศรุต   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แสงจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  วิเศษสิงห์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายบรรณาธิการ    อุ่นศิริ
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฤสิงห์พิชย์
2. เด็กหญิงกฤติมา   ศรีละพุก
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   กาญจนสมศักดิ์
4. เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร   กังบูรานนท์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์   เสือจันทร์
6. เด็กชายภูวิภัส   กอสุนทร
7. เด็กหญิงลภัสริน   เจริญสุข
8. เด็กชายศักราช   เชียงกา
9. เด็กหญิงสุธาสินี   ซิมทรัพย์
10. เด็กชายอัตะนันต์  วันจันทึก
 
1. นางสาวพีรยา  อุ่นใจ
2. นางเดือนเพ็ญ  เกตพันธ์
3. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จุลกิจวัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวอัจราภา  ถนัดเดินข่าว
2. นางสาวอิศรา  อินแถลง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หาสุชล
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อายุยงค์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ศิริพิน
 
1. นางสาวทิพย์รดา  ภิบาลจอมมี
2. นางนาตยา  แสงส่อง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาลินนา   ศรฤทธิ์ชิงชัย
2. เด็กหญิงภาพิมล   ชื่นเจริญ
 
1. นางรักษมล  ยิ้มน้อย
2. นางสาววรางคณา  จอมอุ่น
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคุณากร   รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธนวิชญ์   แซ่อึ๊ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เกตพันธ์
2. นางณัฏฐ์วริน  บูรณะเจริญ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชญาดา   มากมี
2. เด็กหญิงอภิชญา   เรืองจินดา
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
2. นางอัจจิมา  ผลธรรมพิทักษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยภรณ์   ท่าฉลาด
 
1. นางพัชรีภรณ์  หงษ์วิชุลดา
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรินชิ์  วรวุฒิ
2. เด็กชายเอกวัสส์   เอื้อสุขนุกูล
 
1. นางสาววราภรณ์  สง่าโฉม
2. นางสาวศิริวรรณ  สันตินิภานนท์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายฑีฆายุ  เพ็ชรอำไพ
2. เด็กชายปณิธิ  เภาศรี
3. เด็กชายภัสกร  บุญสม
 
1. นางสาวณัฐยา  วัยวัฒนะ
2. นางสาววิภาพร  อำนวย