สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริกร  แต่แดงเพชร
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวัลภา  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงดากานดา  เพ็ชรเที่ยง
2. เด็กหญิงวรกานต์  เปียสวน
3. เด็กชายวีรพัฒน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวอรสา  วิชาธร
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงรุจิรา  โพนสิงห์
 
1. นางพรพรรณ  ตวันคำ
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพร  ตะก้อง
2. เด็กชายสงกรานต์  ครุฑศิริ
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์